Ordenació territorial

L’àmbit d’Ordenació Territorial engloba un seguit d’actuacions relacionades amb la comarca del Garraf, que passen des de l’impuls d’estudis d’anàlisi i diagnosi fins al seguiment de diversos Plans i Programes que tenen incidència sobre l’àmbit del territori.

En aquest marc, s’han impulsat un seguit d’estudis com ara les Proposicions per al Planejament Territorial, o bé els estudis d’infraestructures del Pacte de Sant Martí o sobre el Transport Públic i les Pautes de Mobilitat al Garraf.

També es realitza un seguiment de les principals actuacions d’altres administracions a la comarca del Garraf: Pla Territorial Parcial del Penedès, planificació en matèria de mobilitat, altres plans territorials i sectorials, projectes i programes d’altres administracions amb incidència a la comarca del Garraf. Es realitzen presentacions dels projectes i reunions tècniques i de coordinació entre els municipis per a fer-ne el seguiment.

També es fa el seguiment d’actuacions relacionades amb el Pla únic d’obres i serveis de la Generalitat de Catalunya (PUOSC), a partir del que preveu el contingut de cada convocatòria.

Funcionament:

A partir de la petició d’altres administracions o de l’estudi i seguiment dels plans i programes.

Serveis