Carta del Paisatge del Garraf

El 16 de juny de 2005 es va publicar al DOGC la Llei 8/2005, de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya. Es tracta d’una Llei pionera a l’Estat, que recull la voluntat del Parlament de Catalunya, per mitjà de la Resolució 364/VI, del 14 de desembre de 2000, que acordà de manera unànime adherir-se al Conveni europeu del paisatge, aprovat pel Consell d’Europa el dia 20 d’octubre de 2000. La Llei, neix com a instrument de planificació i crea els Catàlegs de Paisatge com a instrument de planificació territorial.

Cada Catàleg de Paisatge realitza un inventari dels valors paisatgístics, enumera activitats o processos que incideixen en la configuració del paisatge, assenyala els principals recorreguts i espais des d’on es percep el paisatge, delimita les unitats de paisatge com a àmbits estructuralment, funcionalment o visualment coherents sobre els que pot recaure un règim específic de protecció, gestió o ordenació.

Es tracta d’un element definit al Decret 343/2006, que desenvolupa la Llei del Paisatge. El seu contingut és:

  • La diagnosi de les dinàmiques del paisatge.
  • La definició d’objectius de qualitat paisatgística a assolir dins l’àmbit territorial que abasta la carta del paisatge. Aquests objectius han de ser coherents amb els objectius de qualitat establerts per a cadascuna de les unitats de paisatge definides en els catàlegs corresponents de paisatge.
  • Elaboració d’un programa de gestió en el qual es concretin les accions específiques que han d’emprendre els diversos agents, i en el qual ha de quedar garantida la participació ciutadana. 

Les cartes del paisatge, a més, han de tenir en compte els inventaris i catàlegs de patrimoni cultural, artístic, natural de cada àmbit municipal on hagi estat aprovat.

L’any 2006 el Consell Comarcal del Garraf va elaborar les proposicions per al planejament territorial, encarregant unes “Directrius d’Ordenació del Paisatge del Garraf” a Ricard Pié i a Josep M. Vilanova. Entre les seves conclusions, destaca la necessitat d’elaborar una Carta del Paisatge. Amb posterioritat, l’elaboració del Catàleg de Paisatge de la Regió Metropolitana i altres instruments de planificació, han posat de manifest l’elaboració d’un instrument que diagnostiqui i elabori un programa de gestió del paisatge del Garraf. El Pla de Desenvolupament Econòmic i Social del Garraf 2014-2020 destaca entre les seves estratègies, la del paisatge i com una de les accions, l’elaboració de la Carta dels Paisatges de la comarca.

El Garraf és un territori ric en patrimoni natural i cultural, material i immaterial. La protecció i descoberta del patrimoni com a recurs permet dotar el territori d’un relat i afavorir-ne un desenvolupament menys immediat i més reflexiu. És per tant, necessari, fomentar la cultura del territori, entesa com al conjunt de conductes i comportaments que es produeixen en una determinada comunitat i que són transmesos entre els seus individus per aprenentatge; es tracta de modular el conjunt d’actituds, valors, objectius i pràctiques que caracteritzen a la societat en relació al seu territori. Aquests factors es destaquen, s’analitzen i es treballen a la Carta dels Paisatges, un instrument més de reflexió territorial que ofereix el Consell Comarcal del Garraf per a la planificació de polítiques i accions conjuntament amb els ajuntaments i la societat civil de la comarca.

Durant l'any  2017 el Consell Comarcal del Garraf ha impulsat la redacció de la Carta del Paisatge del Garraf en diverses fases de redacció i comptant amb taules de debat i participació, per això s'ha comptat amb el suport de l’empresa LIMONIUM i amb l’assessorament de l’estudi DTUM, equips especialitzats i amb experiència en aquest àmbit, a l’haver redactat altres Cartes de Paisatge. Aquesta actuació es fa amb el suport de la Diputació de Barcelona.

El Garraf forma part de la xarxa de Territoris pel Paisatge impulsada per l’Observatori del Paisatge de Catalunya. Podeu consultar el document "Iniciatives de planificació i gestió del paisatge en l’àmbit local a Catalunya (gener de 2018)" fent clic aquí

Darrera actualització: 30.05.2022 | 08:47