Estudi sobre la problemàtica residencial a les urbanitzacions de baixa densitat a la comarca del Garraf

L’any 2015 el Consell Comarcal del Garraf va proposar la redacció d’un estudi d’habitatge supramunicipal, per analitzar la situació específica de les urbanitzacions dels municipis més petits de la comarca. Aquesta proposta, un cop valorada per part de la Diputació de Barcelona, va estendre el seu objectiu a l’anàlisi de la problemàtica de les urbanitzacions en baixa densitat dels sis municipis del Garraf.

L’estudi respon també a diverses actuacions previstes en el Pla de Desenvolupament Econòmic i Social del Garraf 2014 -2020.

Aquestes urbanitzacions residencials de baixa densitat han estat planejades sense tenir en compte la complexitat de la vida quotidiana i, per això, sorgeixen dificultats per poder desenvolupar les tasques del dia a dia. No es tracta només d'un model insostenible en termes territorials i energètics, sinó també per a les persones, pels seus temps i pel dret a desenvolupar les seves pròpies vides.

Continguts i proposta metodològica 

Objectiu principal de l'estudi. La redacció d'aquest estudi consisteix en un document de caràcter tècnic i estratègic, que conté la formulació d'estratègies i actuacions per a la planificació de polítiques dirigides a aquests espais.

L'estudi analitza la vida quotidiana de les persones que viuen en les urbanitzacions de baixa densitat, a través de metodologies participatives com a font bàsica i fonamental per proposar les estratègies d'actuació.

Durant tot l'estudi s’ha creat una taula de treball transversal per garantir un espai de diàleg i intercanvi entre les parts interessades, la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Garraf i l’equip redactor.

L’estudi s’ha realitzat en dues fases:

Fase 1: Anàlisi i Diagnosi

Els objectius han estat: recopilar l’estat de la qüestió tant en l’àmbit teòric com en l’àmbit legislatiu i de competències de les administracions locals; conèixer de forma directa les particularitats de la vida quotidiana de les persones que viuen en les urbanitzacions per tal d’incloure la informació de fonts primàries de tipus qualitatiu a la informació procedent de fonts secundàries i de tipus quantitatiu existent; i identificar, juntament amb els municipis, les problemàtiques i les tipologies d'urbanitzacions existents per escollir els casos d'estudi. 

Fase 2: Proposta estratègica d’actuacions

L’objectiu principal és el d’elaborar propostes que responguin a les necessitats detectades tenint en compte, principalment, les problemàtiques de les persones i el marge d’actuació a nivell municipal per obtenir uns resultats viables i realistes segons el context i poder elaborar una guia d’aplicació de les propostes.

L’estudi s’ha realitzat durant 12 mesos, entre desembre de 2015 i desembre de 2016.

Durant la seva redacció s’han realitzat 3 sessions de participació integrades per veïns i veïnes de les urbanitzacions, tècnics municipals i responsables polítics dels ajuntaments de la comarca.

L’estudi l’ha redactat el Col·lectiu Punt 6, format per arquitectes, urbanistes, sociòlogues urbanes i advocades.

Aquesta actuació s’ha realitzat gràcies al suport de l’Oficina d’Habitatge de la Diputació de Barcelona.

Darrera actualització: 10.05.2022 | 09:41