Plantilla de personal 2024

La plantilla de personal del Consell Comarcal del Garraf és la relació detallada per cossos, escales, subescales, classes i categories dels funcionaris, personal laboral i eventual.

La relació de llocs de treball és l’instrument organitzatiu del Consell Comarcal del Garraf, que inclou la denominació dels llocs, els grups de classificació, els cossos o escales, el sistema de provisió i les retribucions del personal funcionari, laboral i eventual.

A la nostra seu electrònica podeu veure a la plantilla de personal actualitzada i la relació de llocs de treball vigent.

Darrera actualització: 06.02.2024 | 13:47