Ajut per millorar l’accessibilitat als habitatges de persones grans, amb discapacitat o en situació de dependència. Convocatòria tancada

Subvencions de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per millorar l’accessibilitat als edificis i habitatges.

L’ajut s’adreça a les persones físiques o jurídiques propietàries o usufructuàries d’edificis d'habitatges i d’habitatges, que compleixin almenys un dels següents requisits:

 • Tenir 70 anys o més,
 • Tenir reconeguda legalment la discapacitat o la situació de dependència.

Termini per a la presentació de sol·licituds

Des de 29 de novembre de 2022 fins a 31 de gener de 2023, inclòs.

Actuacions subvencionables

 • Actuacions d’accessibilitat en zones comunes, tals com la instal·lació de nous ascensors, incloses obres de modificació del nucli d’escala, i/o altres dispositius i mesures necessàries per a garantir l’accessibilitat als habitatges. Per a més detall consultar les bases reguladores.
 • Actuacions per a la millora de l’accessibilitat en l’interior dels habitatges, tals com la instal·lació d’ascensors o altres dispositius, reformes necessàries de cambra higiènica o cuina, de manera que resultin accessibles, etc. Per a més detall consultar les bases reguladores

Inici i acabament de les obres

Les obres s’han d’haver iniciat amb posterioritat a l’1 de febrer de 2020 i han d’haver finalitzat abans del 31 de març de 2023, inclòs.

Requisits dels edificis d’habitatges o habitatges

En les sol·licituds per actuacions d’accessibilitat en zones comunes, els edificis han de complir els següents requisits:

 • Com a mínim el 50% de la superfície sobre rasant ha d’estar destinada a l’ús d’habitatge (pot no computar-se la superfície de la planta baixa si es destina a altres usos).
 • Cal disposar de l’Informe de la inspecció tècnica de l’edifici (IITE), que ha d’haver-se presentat davant de l’Agència de l’Habitatge amb caràcter previ a la sol·licitud de la subvenció.
 • Cal disposar de la Certificació d’eficiència energètica de l’edifici (CEE) i la corresponent Etiqueta de qualificació energètica (EE), que ha d’haver-se tramitat a l’Institut Català de l’Energia amb caràcter previ a la sol·licitud de la subvenció.
 • En cas d’obres fetes a partir de 1 de febrer del 2020 , han de complir els requisits de la directiva europea descrit al punt 2.3 de les bases reguladores, que es declaren responsablement al formulari de la sol·licitud.
 • En les sol·licituds per la millora de l’accessibilitat en l’interior dels habitatges no cal disposar de IITE ni de CEE i EE, però si que cal complir el primer requisit, referent a que el 50% de la superfície sobre rasant de l’edifici ha d’estar destinada a habitatge.

Import dels ajuts

 • 75% del pressupost protegible, en actuacions en zones comunes. Pot incrementar-se fins al 100% per a aquells propietaris que acreditin una situació de vulnerabilitat econòmica.
 • 100% del pressupost protegible, amb un topall màxim de 6.000€, en actuacions a l’interior dels habitatges. El topall màxim pot incrementar-se fins a 10.000€ o 15.000€ en funció del grau de discapacitat o dependència.

Tramitació 

 L’ajut s’ha de sol·licitar de forma telemàtica a través del formulari en línia del portal de Tràmits de la Generalitat

Darrera actualització: 19.02.2024 | 10:50