Convocatòria Ple ordinari del 7 de maig de 2020

Dilluns, 4 de maig de 2020 a les 00:00

Ordre del dia

1. Aprovar l’acta del ple ordinari de 27 de febrer de 2020.
2. Donar compte dels decrets de presidència i gerència.

Presidència

3. Informació sobre la gestió de la crisi sanitària del COVID-19 al Consell Comarcal del Garraf.
4. Aprovar l’adhesió del Consell Comarcal al Decàleg per a la recuperació socioeconòmica dels municipis de Catalunya (Expedient 1376-0073/2020).
5. Donar compte dels decrets de Presidència i Gerència per a fer front a la crisi sanitària pel COVID-19 i durant la vigència de l’estat d’alarma: 

 • Donar compte del Decret de Presidència 42/2020, de 13 de març, que resol suspendre temporalment la convocatòria del procés selectiu d’una plaça amb caràcter temporal, d’un tècnic/a mig per la gestió del projecte d'Eficiència Energètica del Garraf, Eix 4 PO FEDER 2014-2020 (Expedient 1458-0021/2020).
 • Donar compte del Decret de Presidència 43/2020, de 13 de març,  que aprova mesures organitzatives extraordinàries del Consell Comarcal davant la crisis sanitària del COVID-19.
 • Donar compte dels Decrets de Presidència 38/2020, de 2 de març, i 46/2020, de 16 de març, que resolen l’ampliació del termini de presentació de sol·licituds d’ofertes a la licitació de les obres per la reforma i ampliació de la masia de Can Milà a Sitges per convertir-la en centre de visitants i oficina municipal de turisme (Expedient 1379-0104/2019).
 • Donar compte del Decret de Gerència 6/2020, de 16 de març de 2020, de suspensió de la contractació d’un conserge, per circumstàncies extraordinàries.
 • Donar compte del Decret 55/2020, de 23 de març, relatiu a mesures extraordinàries en matèria de contractació pública del Consell Comarcal.
 • Donar compte del Decret 58/2020, de 26 de març, d’ampliació i modificació de les mesures extraordinàries en matèria de contractació pública del Consell Comarcal.
 • Donar compte del Decret 59/2020, de 27 de març, de suspensió temporal dels contractes de serveis de monitoratge del transport escolar del Garraf amb l’empresa Fundació Pere Tarrés (Expedient 1376-0056/2020).
 • Donar compte del Decret 62/2020, de 30 de març, pel qual s’acorda ampliar el termini de presentació  de sol·licituds d’ofertes mentre estigui vigent l’estat d’alarma, a la licitació de les obres per la reforma i ampliació de la masia de Can Milà a Sitges per convertir-la en centre de visitants i oficina municipal de turisme (Expedient 1379-0104/2019).
 • Donar compte del Decret 64/2020, de 30 de març, pel qual es declaren serveis públics essencials, en aplicació del Reial Decret-llei 10/2020, pel que es regula un permís retribuït recuperable per a persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de lluita contra el COVID-19.
 • Donar compte del Decret 65/2020, de 30 de març, que acorda la suspensió temporal del contracte del servei de menjador escolar de l’escola l’Aragai de Vilanova i la Geltrú amb l’empresa Sacalmser SL (Expedient 1376-0057/2020).
 • Donar compte del Decret 69/2020, de 3 d’abril, que acorda la suspensió temporal del contracte del servei de transport escolar col·lectiu del Garraf, lot 1 i lot 2, amb l’empresa Teresa y Jose Plana Empresa Plana SL (Expedient 1376-0058/2020).
 • Donar compte del Decret 70/2020, de 3 d’abril, que acorda la suspensió temporal del contracte del servei de transport escolar col·lectiu del Garraf, lot 3, amb l’empesa Autocars Dotor SL (Expedient 1376-0059/2020).
 • Donar compte del Decret 75/2020, de 14 d’abril, que acorda la suspensió temporal del contracte de servei de menjador escolar de l’escola el Margalló de Vilanova i la Geltrú amb l’empresa Serunion SL (Expedient 1376-0068/2020).
 • Donar compte del Decret 76/2020, de 14 d’abril, que resol la suspensió temporal del conveni per a la prestació del servei de transport adaptat amb la Creu Roja i acordar un règim transitori com a servei essencial.
 • Donar compte del Decret 77/2020, de 15 d’abril, que acorda la suspensió temporal del contracte del servei de transport escolar col·lectiu del Garraf, lot 4 i 5, amb l’empesa Transports Ciutats Comtal 2 SL (Expedient 1376-0072/2020).

Serveis Generals i Organització

6. Donar compte dels estats d’execució del primer trimestre 2020 (Expedient 1376-0079/2020). 

7. Donar compte de l’informe de morositat del primer trimestre 2020 (Expedient 1376-0081/2020). 

8. Donar compte dels expedients de modificació de Pressupost núm. 1, 2, 3 i 4. (Expedients  1376-0078/2020, 1376-0054/2020,1376-0069/2020,1376-0070/2020). 

9. Donar compte de la liquidació del Pressupost comarcal de l’any 2019 (Expedient 1376-0080/2020). 

10. Donar compte de l’aprovació de  la sol·licitud del crèdit de tresoreria a curt termini per import de 500.000 € a la Diputació de Barcelona, en el marc de la línia de crèdits “Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2020” (Expedient 1730-0041/2020).

Serveis a les Persones

11. Ratificar l’acord de modificació del contracte del servei de menjador escolar, Lot 2, Escola el Margalló de Vilanova i la Geltrú (Expedient 1376-0049/2020). 

12. Aprovar la modificació de la Pròrroga del Conveni Marc de Col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Oficina Local de Creu Roja a Vilanova i la Geltrú quan al servei de transport adaptat i assistir per a persones amb mobilitat reduïda per a l’any 2020 (Expedient 1375-0083/2020). 

13. Aprovar la proposta del Departament d’Educació de la Generalitat en relació al finançament dels serveis de transport i menjador escolar del prestats pel Consell Comarcal del Garraf corresponent al curs 2019-2020 (Expedient 2240-0084/2020). 

14. Aprovar l’annex al conveni de col·laboració interadministrativa entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament de Cubelles per a la prestació dels serveis socials d’atenció primària i altres programes de serveis socials.

Cultura, Patrimoni, Ocupació i Esports

15. Aprovar inicialment la declaració com a Bé Cultural d’Interès Local l’Església Parroquial de Santa Magdalena del municipi de Canyelles (Expedient 1376-0035/2020). 

16. Donar compte de l’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i la Federació Empresarial del Gran Penedès (Expedient 1376-0046/2020). 

17. Donar compte de l’aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Garraf i el Consell Esportiu del Garraf (Expedient 1376-0066/2020)

Ordenació Territorial i Habitatge

18. Donar compte de l’aprovació inicial del projecte museogràfic del Centre d’interpretació Americanos. Indians a Sant Pere de Ribes, actuació inclosa a l’eix 6 FEDER 2014-2020  (Expedient 1376-0055/2020). 

19. Donar compte de la memòria d’activitats del 2019 del Servei de Medi Natural i Litoral del Garraf (Expedient 1376-0063/2020). 

20. Donar compte de la memòria d’activitat 2019 de l'Oficina d'habitatge del Consell Comarcal (Expedient 1376-0074/2020). 

21. Aprovar la rectificació de l’error aritmètic dels annexos I i II dels convenis de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Sant Pere de Ribes, Sitges i Vilanova i la Geltrú, per a l’execució de l’operació “Projecte d’eficiència energètica del Garraf” cofinançat amb Fons Europeus de Desenvolupament Regional (Programa operatiu FEDER 2014-2020) (Expedient 1376-0105/2019).

Mocions

22. Moció del grup comarcal de Ciutadans, per la recuperació i disseny del Pla comarcal per la recuperació de la comarca del Garraf. 

23. Moció dels grups comarcals CUP-Amunt, Som VNG i Construïm per la derogació de la LRSAL i la Llei d’Estabilitat Pressupostària com a mesura necessària per afrontar la nova crisi social i econòmica. 

24. Moció dels grups comarcals del PSC, Junts per Catalunya i En Comú Guanyem per una transició a la normalitat des del diàleg i la col·laboració institucional.

Precs i preguntes

Data publicació:4 de maig de 2020

Darrera actualització: 01.06.2022 | 17:27