Convocatòria Ple Ordinari del 29 de setembre de 2016

Divendres, 23 de setembre de 2016 a les 00:00

Ordre del dia

Presidència

1. Aprovació de l'acta del ple anterior (16 de juny de 2016).
2. Donar compte dels decrets de presidència i gerència.
3. Donar compte del lliure abandonament del Grup Comarcal de Ciutadans – Partido de la Ciutadania per part de la consellera comarcal Sra. Carmen Reina Padilla, i passa a la condició de consellera no adscrita.

Àrea de Serveis Generals i Organització

4. Donar compte de l'informe de tresoreria i annex d'intervenció referent a la morositat del 2n trimestre de l'any 2016.
5. Proposta de ratificació del decret de Presidència d'acceptació del crèdit de la Diputació de Barcelona dins el pla d'operacions de tresoreria per els Consells Comarcals .
6. Proposta d'aprovació de la modificació del pressupost núm. 2 del Consell Comarcal del Garraf.
7. Proposta d'acceptació de la subvenció en el marc de les Meses de concertació del Pla de la Xarxa de Governs Locals 2016-2019 de la Diputació de Barcelona.
8. Proposta de ratificació del decret de Presidència en relació al Pla d'igualtat intern del Consell Comarcal del Garraf i del protocol d'assetjament sexual o per raó de sexe.
9. Ratificació del decret de presidència de nomenament de representant del Consell Comarcal del Garraf al Projecte TIMOL.
10. Ratificació del decret de presidència de nomenament de representant del Consell Comarcal del Garraf al Consell Municipal del Port de Vilanova i la Geltrú.

Àrea de Serveis a les Persones

11. Proposta de ratificació del decret de presidència núm. 131/2016, relatiu al desistiment del concurs del servei de transport escolar col•lectiu per als cursos 2016-2017 i 2017-2018 prorrogables dos cursos més (2018-2019 i 2019-2020).
12. Proposta de ratificació del decret de presidència núm. 132/2016, relatiu a la pròrroga dels contractes de servei de transport escolar signats en el mes de setembre de 2012 i prorrogats anualment.
13. Proposta de ratificació del decret de presidència, relatiu a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador escolar per al curs 2016-2017, el 6 de setembre de 2016.
14. Proposta de ratificació del decret de presidència de la sol·licitud de la pròrroga de subvenció per al Programa de Garantia Juvenil, maig 2016-maig 2017.
15. Proposta de ratificació del decret de presidència d'aprovació del "Contracte programa 2016/2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Garraf, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar socials i polítiques d'igualtat".
16. Proposta d'aprovació de l'acord per al "Contracte programa 2016/2019 entre l'Institut Català de les Dones i el Consell Comarcal del Garraf pel Servei d'Informació i Atenció a Dones (SIAD) Garraf".
17. Proposta d'aprovació de l'adhesió al "Conveni marc de col·laboració i cooperació amb entitats locals, en relació amb actuacions dels seus serveis bàsics d'atenció social destinades a la cancel·lació de deutes per subministraments bàsics d'aigua, llum i gas de persones físiques i unitats familiars en situació de pobresa energètica".
18. Proposta de ratificació del decret en relació al "Programa Complementari de serveis socials, cohesió social i emergència energètica" d'acord amb l'aprovació i atorgació al Consell Comarcal del Garraf de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 9 de juny de 2016.
19. Proposta d'aprovació de les modificacions del reglament del Consell Consultiu de Gent Gran del Garraf.
20. Proposta d'aprovació de l'adhesió i suport del Consell Comarcal del Garraf a les conclusions de la Jornada "Radiografia de la Sanitat al Garraf. Els serveis sanitaris de proximitat: els professionals al costat de casa." Organitzada pel Consell Consultiu de la Gent Gran.

Àrea de Cultura, Patrimoni, Ocupació i Esports

21. Proposta d'aprovació de ratificació del decret de presidència n.133/2016 en relació al "Conveni de col·laboració específic entre el Departament de Cultura i el Consell Comarcal del Garraf en relació a la transferència anual per a la gestió de l'arxiu comarcal del Garraf".
22. Proposta de ratificació del decret núm. 130 de sol·licitud al SOC d'"Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local, AODL.
23. Proposta de ratificació dels decrets n.135 i 136 de sol·licitud al SOC dels Programes Joves: Fem ocupació per Joves (FOJ) i Joves en practiques (JENP).
24. Proposta de sol•licitud al SOC del programa per Joves: Joves per l'ocupació (JPO).

Àrea d'Ordenació Territorial i Habitatge

25. Proposta de ratificació del Decret de Presidència de data 15 de juny de 2016 de presentació de la sol•licitud a la convocatòria establerta per l'ORDRE GAH/45/2016, de 7 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix 6, així com la documentació annexa de l'actuació "Garraf: camins, patrimoni i natura".
26. Proposta de ratificació del Decret de Presidència de data 6 de juliol de 2016 d'aprovació de les actuacions comarcals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix 6.
27. Proposta de ratificació del Decret de Presidència de data 15 de juliol de 2016 d'aprovació de la presentació de la sol•licitud a la convocatòria del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, línia de subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conversació, per al període 2016-2017.
28. Proposta de ratificació del Decret de Presidència de data 29 de juliol de 2016 de notificació a la Diputació de Barcelona la proposta del Consell Comarcal del Garraf dels camins susceptibles de ser incorporats a la xarxa local de carreteres, segons l'acord entre el Consell Comarcal del Garraf i els municipis.
29. Proposta de ratificació del Decret de Presidència de data 26 d'agost de 2016 d'aprovació de les actuacions comarcals i de presentació de la sol•licitud a la convocatòria establerta per l'ORDRE GAH/95/2016, de 26 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la selecció de projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, així com la documentació annexa de l'actuació "Envelliment actiu i saludable i dependència".

MOCIONS

30. Moció referent al traspàs de competències de la Generalitat de Catalunya sobre els serveis de Rodalies de Catalunya.

Mocions d'urgència

31. Precs i Preguntes.

Data publicació: 23 de setembre de 2016

Darrera actualització: 02.06.2022 | 07:19