Convocatòria Ple Ordinari del 18 de maig de 2017

Dilluns, 15 de maig de 2017 a les 00:00

Ordre del dia

Presidència

1. Aprovació de l’acta dels plens anteriors (16 de febrer i 22 de febrer de 2017).

2. Donar compte dels decrets de presidència i gerència.

3. Donar compte al ple de la renúncia del Sr. Joaquim D. Macià i Tetas al càrrec de conseller comarcal i sol·licitud  de proposta de designació per part de la Junta Electoral Central de nou conseller/a comarcal.

4. Donar compte al ple de la renúncia de la Sra. Marta Jofra Sora al càrrec de consellera comarcal i sol·licitud de proposta de designació per part de la Junta Electoral Central de nou conseller/a comarcal.

Àrea de Serveis Generals i Organització

5. Informe de morositat del primer trimestre del 2017.

6. Donar compte de l’estat d’execució del 1r trimestre 2017 del Consell Comarcal del Garraf.

7. Donar compte del decret de liquidació del pressupost 2016.

8. Proposta d'aprovació d'un Pla Econòmic Financer, d'acord amb l'art. 21.2 de la L.O. d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

9. Proposta de ratificació del decret de Presidència de la sol·licitud d’acollir-nos al Pla d’operacions de tresoreria per a consells comarcals, de la Diputació de Barcelona, per a l’any 2017.

10. Proposta d’aprovació del conveni entre l’agencia Tributaria de Catalunya i el Consell Comarcal del Garraf per a la ubicació d’una oficina del servei i atenció al públic de l’agencia Tributaria de Catalunya mitjançant l’ús compartit d’espais.

11. Proposta d’acceptació i ratificació dels ajuts econòmics i subvencions atorgats per la Diputació de Barcelona al Consell Comarcal del Garraf dins el pla "Xarxa de Governs Locals 2016/2019" per l’any 2017.

Àrea de Serveis a les Persones

12. Proposta de ratificació dels decrets de presidència 16/2017, 27/2017, 46/2017 i 76/2017 relatius a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador escolar per al curs 2016-2017.

13. Proposta de ratificació del decret de presidència 71/2017, de 18 d’abril de 2017, relatiu a l’aprovació del Plec de clàusules administratives i tècniques reguladores de la contractació del servei de menjador escolar de l’Escola El Morsell (Olivella) per al curs 2017-2018.

14. Proposta de ratificació del decret de presidència 73/2017, de 19 d’abril de 2017, relatiu a l’aprovació de les Bases per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics del Garraf, per al curs escolar 2017-2018.

15. Proposta de ratificació del decret de presidència 74/2017, de 19 d’abril de 2017, relatiu a l’aprovació de les Bases per a l’atorgament d’ajuts individuals de desplaçament adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics del Garraf, per al curs escolar 2017-2018.

16. Proposta d’aprovació del finançament per al curs 2016-2017 relatiu a la gestió de les competències delegades d’ensenyament (transport, menjador escolar i d’altres), d’acord amb la dotació econòmica assignada al Consell Comarcal del Garraf per part del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

17. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre Creu Roja i els ajuntaments de Cubelles, Canyelles, Olivella, Sant Pere de Ribes i Sitges per a la Campanya de Suport alimentari a infants amb vulnerabilitat alimentària durant l’any 2017.

18. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat a Vilanova i la Geltrú, L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el Consell Comarcal del Garraf per a la Campanya de Vulnerabilitat alimentària infantil. Estiu 2017.

19. Proposta d'aprovació del Pla de polítiques de dones per als ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella.

20. Proposta d'aprovació de la revisió 2017 del Protocol d'atenció a dones víctimes de violència masclista per a les poblacions de Canyelles, Cubelles i Olivella.

Àrea d'Ordenació Territorial i Habitatge

21. Aprovació de l’addenda relativa a l’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2017 del conveni de col·laboració subscrit entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Garraf per al funcionament d’un servei d’intermediació pels deutes de l’habitatge (SIDH) i del servei d’atenció ciutadana (SAC).

22. Adherir-nos a la Declaració de Tarragona, per un turisme sostenible i compartit, aprovada a la 17a Assemblea General de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

Àrea de cultura, patrimoni, ocupació i esports

23. Proposta de ratificació del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i el Consell Esportiu del Garraf.

24. Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Aula d’extensió universitària de la Gent Gran del Garraf.

MOCIONS

25. Moció del grup polític de Ciutadans (Cs) al Consell Comarcal del Garraf, en defensa de la democràcia, la igualtat, la unió i la sobirania nacional de tots els espanyols.

26. Moció del grup polític de ciutadans (Cs) al Consell Comarcal del Garraf, sobre els serveis socials relacionats amb el trastorn de l'espectre autista (TEA).

Mocions d’urgència

27. Precs i Preguntes.

Data publicació:15 de maig de 2017

Darrera actualització: 02.06.2022 | 07:14