Convocatòria del ple ordinari del 28 d'abril de 2022

Dimarts, 26 d'abril de 2022 a les 00:00

Ordre del dia

1.    Aprovar l’acta de la sessió ordinària del Ple de 17 de febrer de 2022 (Expedient 1029- 0099/2022).

2.    Presa de possessió de la Sra. Júlia Vigó Pascual com a consellera comarcal (Expedient 1022-0189/2022).

3.    Donar compte de la renúncia del Sr. Enric Garriga Ubia al càrrec de conseller comarcal (Expedient 1024-0159/2022).

Dictàmens de la comissió informativa de Serveis Generals i Organització

4.    Aprovar definitivament el Reglament de funcionament de les borses de treball del Consell Comarcal (Expedient 1218-0555/2021)

5.    Aprovar inicialment el Reglament de teletreball del Consell Comarcal (Expedient 1218- 0217/2022).

6.    Aprovar l’autorització de compatibilitat d’un treballador per a l’exercici d’activitat privada com enginyer tècnic (Expedient 1482-0153/2022).

7.    Aprovar la modificació de pressupost número 5, mitjançant transferència de crèdits (Expedient 1627-0173/2022).

Dictàmens de la comissió informativa de Serveis a les Persones

8.    Ratificar l’acord d’adhesió a la Declaració per uns municipis i comunitats cuidadores de la Diputació de Barcelona (Expedient 1227-0204/2022).

9.    Ratificar l’acord d’aprovació de l'annex al conveni per la prestació dels serveis socials d'atenció primària i altres programes de serveis socials amb l'ajuntament d'Olivella per la implementació del programa intergeneracional de joventut, polítiques d'igualtat i gent gran pel 2022 (Expedient 1376-0178/2022).

10.  Ratificar els acords del Decret de Presidència número 0054-2022, de 17 de març de 2022, que aprova inicialment les Bases per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador escolar adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil escolaritzats en centres educatius sufragats amb fons públics de la comarca del Garraf per al curs escolar 2022-2023 (Expedient 2779-0145/2022).

11.  Ratificar dels acords del Decret de Presidència número 0056-2022, de 17 de març de 2022, que aprova inicialment les Bases per a l’atorgament d’ajuts individuals de desplaçament escolar adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil escolaritzats en centres educatius sufragats amb fons públics de la comarca del Garraf per al curs escolar 2022-2023 (Expedient 2779-0148/2022).

12.  Aprovar l’assabentat de la resolució per la qual s’autoritza la despesa corresponent a la gestió dels serveis escolars de transport i de menjador, realitzada pels consells comarcals i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per al curs 2021-2022 (Expedient 1376- 0163/2022).

Dictàmens de la comissió informativa de Cultura, Patrimoni, Ocupació i Esports

13.  Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l'ajuntament de Canyelles per al desenvolupament del Programa 30 plus corresponent a la convocatòria 2021 i desenvolupament 2021 i 2022 (Expedient 1376-0222/2022).

14.  Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l'ajuntament de Cubelles per al desenvolupament del Programa 30 plus corresponent a la convocatòria 2021 i desenvolupament 2021 i 2022 (Expedient 1376-0223/2022).

15.  Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l'ajuntament d’Olivella per al desenvolupament del Programa 30 plus, corresponent a la convocatòria 2021 i desenvolupament 2021 i 2022 (Expedient 1376-0224/2022).

16.  Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l'ajuntament de Sitges per al desenvolupament del Programa 30 plus, corresponent a la convocatòria 2021 i desenvolupament 2021 i 2022 (Expedient 1376-0225/2022).

17.  Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l'ajuntament de Sant Pere de Ribes per al desenvolupament del Programa 30 plus, corresponent a la convocatòria 2021 i desenvolupament 2021 i 2022 (Expedient 1376-0226/2022)

18.  Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l'ajuntament de Canyelles per a la realització del Programa Treball i Formació 2021, execució 2022- 2023. Línies persones més grans de 45 anys (MG45), Dona, persones més grans de 52 anys (MG52), persones perceptores de la renda garantida de ciutadania (PRGC), persones aturades no perceptores de prestació per desocupació (PANP) (Expedient 1376-0227/2022).

19.  Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l’ajuntament d'Olivella per a la realització del Programa Treball i Formació 2021, execució 2022- 2023. Línies persones més grans de 45 anys (MG45), Dona, persones més grans de 52 anys (MG52), persones perceptores de la renda garantida de ciutadania (PRGC), persones aturades no perceptores de prestació per desocupació (PANP) (Expedient 1376-0228/2022).

20.  Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Institut Municipal d’Educació i Treball de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú, l’ajuntament de Sant Pere de Ribes, l’ajuntament de Sitges i el Consell Comarcal del Garraf per a la realització agrupada del projecte Garraf Singular 2021 (Expedient 1376-0229/2022).

Dictàmens de la comissió informativa d’Ordenació Territorial i Habitatge

21.  Aprovar el conveni de cooperació interadministrativa per a la prestació conjunta del servei de taxi a la comarca del Garraf amb els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes i Vilanova i la Geltrú (Expedient 1376-0025/2022).

22.  Aprovar la primera addenda del conveni col·laboració per l'encàrrec de gestió de l’ajuntament de Sant Pere de Ribes a favor del Consell Comarcal del Garraf i pròrroga per al 2022 per a la gestió d’activitats i serveis de cartera d’habitatge (Expedient 1375-0232/2022).

Control i fiscalització dels òrgans de govern

23.  Donar compte de decrets de Presidència i Gerència i dels acords de la Junta de Govern (Expedient 1376-0233/2022).

24.  Donar compte del compliment dels terminis de pagament de les obligacions comercials del primer trimestre exercici 2022 (Expedient 1685-0218/2022).

25.  Donar compte dels estats d’execució del primer trimestre exercici 2022 (Expedient 1685-0219/2022).

26.  Donar compte dels expedients de modificació del pressupost exercici 2022 números 3, 4, 6 i 7 (Expedient 1627-0220/2022).

27.  Donar compte del Decret d'aprovació de la liquidació del pressupost comarcal de l’exercici 2021 (Expedient 1641-0166/2022).

28.  Donar compte informe-resum control financer (actuacions 2021) (Expedient 1620- 0231/2022).

29.  Donar compte del Pla anual de control financer (actuacions 2022) (Expedient 1620- 0230/2022).

30.  Donar compte dels acords d’adjudicacions de diversos projectes inclosos al PO FEDER 2014-2020 Eix 4 i 6:

Adjudicar el contracte d'obres i subministrament per a la substitució i millora energètica dels aparells de climatització del Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú (Expedient 1384-0367/2021).

Mocions

31.  Moció del grup comarcal d’En Comú Guanyem per reclamar la posada en marxa del Metro-Bus Penedès: Igualada, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú i El Vendrell (Expedient 1035-0216/2022).

Precs i preguntes

Data publicació:26 d'abril de 2022

Darrera actualització: 08.09.2022 | 10:07