Convocatòria del ple ordinari del 22 d'abril de 2021

Divendres, 16 d'abril de 2021 a les 00:00

Ordre del dia

1.    Aprovar l’acta de la sessió ordinària del Ple de 25 de febrer de 2021 (Expedient 1031- 0080/2021).

Control i fiscalització dels òrgans de govern

2.    Donar compte de decrets de presidència i gerència i dels acords de la Junta de Govern (Expedient 1376-0181/2021).

Dictàmens de la comissió informativa de Serveis Generals i Organització

3.    Donar compte dels expedients de modificació del pressupost número 1, 2 i 3 (Expedient 1376-0181/2021).

4.    Donar compte del compliment dels terminis de pagament de les obligacions comercials del primer trimestre 2021 (Expedient 1376-0182/2021).

5.    Ratificar els acords adoptats per Decret relatius a modificacions de plecs de clàusules de la licitació del servei d’ajuda domiciliària i del servei de transport escolar, de rectificació material (Expedient 1376-0183/2021).

Dictàmens de la comissió informativa de Serveis a les Persones

6.    Ratificar l’acord de la Junta de Govern, de 24 de març de 2021, que aprova inicialment les Bases per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador escolar adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil escolaritzats en centres educatius sufragats amb fons públics de la comarca del Garraf per al curs escolar 2021-2022 (Expedient 2244-0102/2021).

7.    Ratificar l’acord de Junta de Govern, de 24 de març de 2021, que aprova inicialment les Bases per a l’atorgament d’ajuts individuals de desplaçament escolar adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil escolaritzats en centres educatius sufragats amb fons públics de la comarca del Garraf per al curs escolar 2021-2022 (Expedient 2244-0137/2021).

8.    Aprovar l'expedient de contractació, licitació i obertura per procediment obert harmonitzat per a l'adjudicació del contracte de concessió de servei de menjador escolar de l’Escola L’Aragai, l’Escola El Margalló i l’Escola El Morsell (Expedient 1408- 0163/2021).

9.    Proposta de modificació de la vigència dels convenis de col·laboració entre el Consell Comarcal i els Ajuntaments de Cubelles, Canyelles i Olivella per al programa TRACA (Expedient 1376-0285/2020)

10.  Donar compte de l’informe emès pel Consell Consultiu de la Gent Gran del Garraf en relació a la bretxa digital en la gent gran (Expedient 1376-0184/2021).

Dictàmens de la comissió informativa de Cultura, Patrimoni, Ocupació i Esports

11.  Aprovar el Conveni marc d’encàrrec de gestió entre els ajuntaments de Sitges, Cubelles, Canyelles i Olivella i el Consell Comarcal del Garraf per a l’execució d’actuacions en el marc del programa “Treball, Talent i Tecnologia” de la Diputació de Barcelona (Expedient 1375-0167/2021).

Dictàmens de la comissió informativa d’Ordenació Territorial i Habitatge

12.  Proposta d’aprovació del Manual d’ús per al foment de les polítiques d’igualtat com a protocol de per a l’execució del projecte FEDER eix 6, operació GO03-000842 “Garraf: camins, patrimoni i natura” cofinançat pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix 6. (Expedient 1376-0186/2021).

13.  Acceptar la subvenció de 40.128,80 € per a l’operació “Coordinació PECT” presentada en el Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT), dins del projecte PECT Garraf “Envelliment actiu i saludable. De la teoria a la pràctica” (Expedient 1376-0187/2021).

Mocions

14.  Moción del grupo comarcal de Ciutadans para promocionar el uso de la APP radar COVID por parte del Consell Comarcal del Garraf.

15.  Moció del grup comarcal de Ciutadans per impulsar el servei de parades de bus intermèdies nocturnes “anti-assetjament” per a evitar agressions sexistes i reduir el risc de setge a les dones.

16.  Moció del grup comarcal d’En Comú Guanyem de suport a l’alliberament de patents.

17.  Moció del grup comarcal d’ERC respecte a l’activitat cinegètica al Parc del Garraf.

Precs i preguntes

Data publicació:16 d'abril de 2021

Darrera actualització: 01.06.2022 | 17:19