Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge - SIDH

Què és el servei d’intermediació en deutes de l’habitatge?

Es tracta d’un servei gratuït d’informació, assessorament i intermediació per a les persones o famílies amb problemes per afrontar el deute hipotecari del seu habitatge habitual.

El seu objectiu és evitar, en la mesura del possible, la pèrdua de l’habitatge per causes d’impagament de préstecs hipotecaris.

La seva cobertura territorial és la demarcació de Barcelona.

Qui ho fa?

El SIDH és un servei que presta la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, els ajuntaments i els consells comarcals, i amb la participació dels col·legis d’advocats.

Quins serveis presta?

 • Informació. Informació sobre les opcions existents per afrontar els problemes de pagament del deute hipotecari i per redreçar la seva situació.
 • Assessorament. Assessorament personalitzat sobre les mesures de reestructuració del deute hipotecari.
 • Proposta. Definició conjunta d’una proposta de solució que faci compatible el manteniment de l’habitatge amb la seva situació econòmica actual.
 • Intermediació. Intermediació amb les entitats financeres per a l’acceptació de les propostes de solucions acordades.
 • Derivació. Derivació al Servei d’Orientació Jurídica (SOJ) per a la sol·licitud d’assistència jurídica gratuïta en casos de procediments judicials oberts.

Com funciona?

 • Les persones i famílies interessades en aquest servei s’han d’adreçar a qualsevol dels serveis municipals (serveis socials, de consum o d’habitatge).
 • Es comprovarà que compleixen els requisits, se’ls informarà de la documentació que han de portar i es concertarà una entrevista amb l’advocat/ada.
 • L’advocat/da, de manera conjunta amb els usuaris/es, elaborarà i redactarà una proposta per a l’entitat bancària amb noves condicions de pagament, que els permetin, en la mesura del possible, mantenir el seu habitatge.
 • Des del SIDH s’enviarà la proposta a Ofideute, de l’Agència Catalana de l’Habitatge, que la remetrà a l’entitat bancària per a la seva aprovació.
 • La resposta de l’entitat bancària es traslladarà als usuaris/es per a la seva valoració i, si s’escau, l’acceptació de noves condicions o el plantejament d’alternatives.

Requisits

 • L’habitatge en risc de pèrdua ha de ser únic i ser la residència habitual.
 • No estar en condicions actuals o previsibles a curt termini de fer front al préstec hipotecari constituït per a la compra de l’habitatge.
 • La impossibilitat d’afrontar el pagament del préstec ha de ser conseqüència de la pèrdua de feina o per una disminució important d’ingressos.
 • Cal haver negociat prèviament possibles alternatives amb l’entitat financera sense haver arribat a cap acord.

Excepcions

 • Ser avalador d’un habitatge en situació d’impagament del seu préstec hipotecari.
 • Haver constituït una hipoteca pont per a la compra d’un nou habitatge i estar en risc de pèrdua dels dos habitatges.
 • Ser propietari de dos habitatge com a conseqüència d’herències, separacions o divorcis.
 • No viure a l’habitatge principal, per tenir-lo llogat, per separació, divorci o per altres contingències.

Documentació que cal portar a l’entrevista amb l’advocat/ada

 • DNI / NIE del sol·licitant
 • Escriptura de compra de l’habitatge
 • Escriptura de préstec o crèdit hipotecari
 • Estat del préstec o crèdit (document facilitat per l’entitat financera)
 • Certificat d’empadronament amb la relació de tots els membres de la unitat familiar
 • Certificat d’ingressos o certificats de no rebre cap altra prestació
 • Notificacions judicials
 • Altres

Servei d’atenció a la ciutadania (SAC)
Oficina Comarcal d’Habitatge

Plaça Beatriu de Claramunt, 5-8, baixos
08800 Vilanova i la Geltrú
Correu electrònic: sacgarraf@diba.cat
Telèfon: 93 810 04 00 ext 1141
Horari d’atenció: dilluns, dimarts i dijous de 10 a 13 h, i dijous de 16.30 h a 18.30 h
Horari d’estiu: del 15 de juny al 15 de setembre, dilluns, dimarts i dijous de 10 a 1 3h

Persones destinatàries:

Persones o famílies que estan en risc de perdre el seu habitatge habitual per no poder fer front al pagament de la hipoteca o per haver estat avaladors d’habitatges que estan en situació d’impagament.

Seran ateses les persones en situacions de previsió de dificultats per fer front als pagaments en un futur pròxim, en situacions d’impagament, en l’inici de reclamació judicial de deute o en la data de subhasta de l’habitatge.


Darrera actualització: 26.05.2023 | 12:20