Pla de Polítiques de Dones

El Pla Comarcal de Polítiques de Dones del Consell Comarcal del Garraf constitueix un conjunt d’objectius i mesures que permeten desenvolupar una estratègia orientada a millorar i equilibrar la situació de dones i homes en el nostre territori, des del reconeixement de les desigualtats i discriminacions existents per raó de gènere i de la voluntat per transformar aquesta realitat.

Tot i que el principi d’igualtat està en la base de les nostres societats democràtiques, i malgrat els progressos legislatius realitzats i haver assolit la igualtat formal, la realitat ens mostra que encara persisteix una visió androcèntrica i es mantenen alguns factors que incideixen en la desigualtat d’oportunitats entre homes i dones. Per tant, segueix sent necessària la planificació i el desenvolupament d'actuacions i polítiques encaminades a transformar aquests comportaments socials i a garantir l'equitat de gènere.

El Pla planteja cinc línies estratègiques que emmarquen les actuacions transversals a desenvolupar:

 • Compromís amb la igualtat.
 • Acció contra la violència masclista.
 • Coeducació i transmissió d’una cultura igualitària.
 • Reformulació dels treballs i dels temps.  
 • Reconeixement del lideratge i la participació de les dones.

Protocol d’Atenció a Dones Víctimes de Violència masclista de Canyelles, Cubelles i Olivella

El Protocol d’Atenció a Dones Víctimes de Violència masclista de Canyelles, Cubelles i Olivella, està funcionant des de l’any 2013. L’any 2017 es va fer una revisió del document, a través d'un treball en xarxa entre els i les professionals que hi intervenen.

Els objectius generals són:

 • Garantir l’assistència a les dones víctimes de maltractaments, a través d’un seguit de serveis i recursos socials que permetin l’allunyament de la situació de violència i la seva reincorporació a la societat.
 • Establir un document base per als diferents agents implicats en la intervenció en situacions de violència masclista.
 • Evitar la victimització secundària.
 • Facilitar la intervenció coordinada i el treball en xarxa per tal de donar respostes eficaces i eficients a les dones que estan vivint una situació de maltractament.
 • Establir circuïts d’actuació en relació amb les diferents situacions de violència masclista.
 • Facilitar la intervenció en situacions d’urgència a dones que es troben en situació de violència i que necessiten una resposta immediata.
 • Establir mecanismes de revisió, avaluació i seguiment del Protocol
 • Promoure estratègies de prevenció i sensibilització en tots els àmbits, tant institucionals com socials, per tal de transmetre models de relació entre dones i homes basats en la igualtat, el respecte mutu i el diàleg com a via de solució de conflictes.
 • Impulsar accions formatives especialitzades per a totes les persones que participen a la xarxa.

Protocols d’actuacions per prevenir la mutilació genital femenina

La mutilació genital femenina (MGF) és el nom genèric donat a aquelles pràctiques que impliquen l’extirpació total o parcial dels genitals externs femenins o altres agressions als òrgans genitals de les dones per raons culturals, religioses o d’altres amb finalitat no terapèutica. La MGF es practica en vint-i-sis països africans i en alguns d’Àsia. A Catalunya hi ha moltes famílies que van arribar com a practicants i defensores de la tradició i que avui l’han abandonada, però també és una realitat que hi ha famílies que, per diferents raons, encara la defensen. La mutilació genital femenina és un acte de violència masclista que, sovint, genera complicacions físiques, psicològiques i sexuals en les dones i les nenes.

L'any 2001, el Parlament de Catalunya va aprovar una resolució sobre l'adopció de mesures contra la pràctica de la MGF. Aleshores es va constituir un grup interdepartamental que va conduir a la primera edició del Protocol d'actuacions per prevenir la mutilació genital femenina, el juny de 2001. La segona edició, presentada el febrer del 2008, recull l'experiència dels primers cinc anys de la Comissió de Seguiment integrada pels diversos departaments de la Generalitat. També adapta els continguts i actualitza les recomanacions i accions que cal seguir en casos de sospita de risc i en fases preventives, a partir dels canvis normatius del nou Codi penal, de la nova Llei orgànica del poder judicial i del Projecte de llei contra la violència masclista.

Protocol d’actuacions per prevenir la mutilació genital femenina. Generalitat de Catalunya

Projectes Coeducació

Dotar de valors no sexistes els nois i noies, i també la resta de la ciutadania, esdevé un element fonamental per aconseguir que es produeixin canvis estructurals en la societat, que ens duguin a un món més just i respectuós. Per tal d’aconseguir aquests canvis, treballem per modificar els rols i els estereotips patriarcals que encara perduren a les nostres vides quotidianes, mitjançant accions coeducatives i sensibilitzadores.

Tallers per l’alumnat de secundària

 • Tallers de prevenció de les violències, afectivitat-sexualitat i trencament d’estereotips de gènere adreçades a l'alumnat de l’ESO,
 • Tallers per identificar les causes d’actituds abusives entre la població jove, prevenir-les i fomentar valors de la cultura de pau i la noviolència en les relacions interpersonals.
 • Tallers per desmitificar l’amor romàntic.
 • Tallers per repensar la masculinitat.
 • Taller per a empoderar les noies.
Darrera actualització: 02.06.2022 | 08:07