Convocatòria del ple ordinari del 17 de febrer de 2022

Divendres, 11 de febrer de 2022 a les 00:00

Ordre del dia

1.    Aprovar l’acta de la sessió ordinària del Ple de 25 de novembre de 2021 (Expedient 1029-0575/2021).

Presidència

2.    Lectura del manifest institucional del 8 de març, Dia Internacional de les Dones (Expedient 1227-0098/2022).

Dictàmens de la comissió informativa de Serveis Generals i Organització

3.    Aprovar la modificació puntual de l’acord de creació de les comissions informatives de caràcter permanent i la comissió especial de comptes pel que fa a la seva composició (Expedient 1014-0043/2022).

4.    Aprovar inicialment el Reglament de funcionament de les borses de treball (Expedient 1218-0555/2021).

5.    Aprovar l’increment retributiu del personal del Consell Comarcal (Expedient 1376- 0027/2022).

6.    Aprovar la pròrroga del II Pla d’igualtat intern del Consell Comarcal (Expedient 1227- 0079/2022).

7.    Aprovar el Pla anual de contractació 2022 (Expedient 1227-0066/2022).

8.    Aprovar l’adhesió del Consell Comarcal al Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública (Expedient 1227-0067/2022).

Dictàmens de la comissió informativa de Serveis a les Persones

9.    Aprovar la pròrroga per a l’any 2022 del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament de Canyelles per al programa Referent d’Ocupació Juvenil (Expedient 1374-0012/2022).

10.  Aprovar la pròrroga per a l’any 2022 del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament de Cubelles per al programa Referent d’Ocupació Juvenil (Expedient 1374-0013/2022).

11.  Aprovar la pròrroga per a l’any 2022 del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament d’Olivella per al programa Referent d’Ocupació Juvenil (Expedient 1374-0013/2022).

12.  Aprovar la pròrroga per a l’any 2022 del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes per al programa Referent d’Ocupació Juvenil (Expedient 1374-0015/2022).

13.  Aprovar la pròrroga per a l’any 2022 del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament de Sitges per al programa Referent d’Ocupació Juvenil (Expedient 1374-0016/2022).

14.  Aprovar la pròrroga per a l’any 2022 del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per al programa Referent d’Ocupació Juvenil (Expedient 1374-0017/2022).

15.  Ratificar l’acord d’adjudicació del servei d’acompanyament del transport escolar i adaptat del Garraf en compliment de la resolució 18/2022 del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (Expedient 1408-0055/2021).

Dictàmens de la comissió informativa d’Ordenació Territorial i Habitatge

16.  Ratificar l’acord d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en relació a l’Oficina de rehabilitació comarcal per a la gestió dels ajuts en matèria de rehabilitació residencial aprovats per la Generalitat de Catalunya en el marc del Pla Estatal de Recuperació, Transformació i Resiliència per fer front a la crisi derivada de la Covid-19 i l’instrument de recuperació Next Generation EU (Expedient 1374-0623/2021).

17.  Ratificar l’acord d’aprovació de l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració i encàrrec de gestions entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal, relatiu a l’Oficina d’Habitatge comarcal per a l’any 2022 (Expedient 1375- 0624/2021).

18.  Ratificar l’acord d’aprovació l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal, relatiu al programa de mediació per al lloguer social per a l’any 2022 (Expedient 1374-0625/2021).

19.  Aprovar l’adhesió a la Declaració del II Congrés Nacional d’Educació Ambiental per transitar l’acció individual a la transformació col·lectiva (Expedient 1227-0072/2022).

20.  Aprovar la primera addenda del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i els ajuntaments de la comarca per a la gestió dels serveis de medi natural i litoral. (Expedient 1374-0073/2022).

Control i fiscalització dels òrgans de govern

21.  Donar compte de decrets de Presidència i Gerència i dels acords de la Junta de Govern (Expedient 1376-0068/2022).

22.  Donar compte del compliment dels terminis de pagament de les obligacions comercials del quart trimestre exercici 2021 (Expedient 1685-0070/2022).

23.  Donar compte dels estats d’execució del quart trimestre exercici 2021 (Expedient

1685-0075/2022).

24.  Donar compte dels expedients de modificació del pressupost exercici 2021 números 29 a 37 (Expedient 1627-0076/2022).

25.  Donar compte dels expedients de modificació del pressupost   exercici 2022 números 1 i 2 (Expedient 1627-0077/2022).

26.  Donar compte de la comunicació de baixa del conseller comarcal José Diego Tendero Rebollo del grup comarcal de Ciutadans i l’adscripció com a conseller comarcal no adscrit (Expedient 1166-0042/2022).

27.  Donar compte del Decret pel qual es designen representants del grup comarcal de Ciutadans a les comissions informatives de caràcter permanent del Consell Comarcal (Expedient 1166-0042/2022).

28.  Donar compte del Decret de modificació dels representants titulars i suplents de la Junta de Portaveus (Expedient 1166-0042/2022).

29.  Donar compte dels acords de la Junta de govern del Consell Comarcal d’adjudicacions de diversos projectes inclosos al PO FEDER 2014-2020 Eix 4 i 6:

Adjudicar el contracte de subministraments i obres per a la millora de l'enllumenat públic del sector Plans d'Aiguadolç i el sector Cases Noves de Sitges (PO FEDER 2014- 2020, Eix 4 – Projecte d’Eficiència Energètica del Garraf) (Expedient 1437- 0396/2021).

Adjudicar el contracte d’obres i subministrament per la millora de l'enllumenat públic de l'avinguda Emerencià Roig i Raventós i zona de cobertura de Sitges (PO FEDER 2014-2020, Eix 4 – Projecte d’Eficiència Energètica del Garraf) (Expedient 1437- 0444/2021).

Adjudicar el contracte de servei de creació i configuració d'aplicació TIC per a la promoció comarcal en la marc del projecte Garraf: camins, patrimoni i natura – lot 1 Informàtica (Expedient 1408-0369/2021).

Adjudicar el contracte de servei de creació i configuració d'aplicació TIC per a la promoció comarcal en la marc del projecte Garraf: camins, patrimoni i natura – lot 2 Ludificació (Expedient 1408-0369/2021).

30.  Donar compte de la memòria anual del Servei de Medi Natural i Litoral del Garraf (Expedient 1227-0069/2022).

31.  Donar compte de la memòria anual de l’Oficina d’Habitatge (Expedient 1227- 0071/2022).

Mocions

31. Moció del grup comarcal d'ERC per al compromís del Consell Comarcal del Garraf, i els grups polítics que el conformen, en contra de la corrupció (Expedient 1035- 0090/2022).

32. Moció del grup comarcal de Construïm per la defensa de l’alletament als espais

públics de la comarca (Expedient 1035-0097/2022).

Serveis Generals i Organització

33. Donar compte de la renúncia del Sr. Xavier Salmerón i Carbonell al càrrec de conseller comarcal (Expedient 1024-0096/2022).

Precs i preguntes

Data publicació:11 de febrer de 2022

Darrera actualització: 02.06.2022 | 07:54