Comunicat del Consell Comarcal del Garraf a propòsit de la resposta de les AFA de Vilanova i la Geltrú

Divendres, 24 de març de 2023 a les 00:00

En relació a la resposta que avui ha publicat la Coordinadora d’AFA de Vilanova i la Geltrú, el Consell Comarcal del Garraf comparteix plenament que el benestar i el servei dels menjadors dels nens i nenes ha de quedar exclòs de qualsevol connotació política, i comparteix amb les AFA, com ho ha fet històricament, la necessitat de protegir aquest dret dels infants.

El Consell Comarcal del Garraf, en relació a la gestió dels menjadors escolars del Garraf, sempre ha defensat un model de proximitat i de reconeixement de la feina que han realitzat històricament els pares i les mares que tenen el repte de treballar que els projectes educatius de les escoles i els menjadors siguin complementaris.

La resposta emesa per la Coordinadora d’AFA de Vilanova i la Geltrú no esmenta, en cap cas, els importants canvis que s’han produït pel que fa a la gestió dels serveis de menjadors els darrers mesos. En aquest sentit, el passat dia 15 de març el Govern del Consell Comarcal del Garraf va convocar al conjunt de la comunitat educativa (escoles, AFAs i ajuntaments) per tal de comunicar-los una decisió que es portaria al Ple Comarcal en relació a les competències delegades, ateses les modificacions dels acords del Govern de la Generalitat pel que fa a la gestió dels menjadors escolars.

A aquella reunió van assistir diversos centres educatius, ajuntaments i algunes AFAs de la comarca.

Davant el manifest de la Coordinadora d'AFAs de Vilanova i la Geltrú, el Consell Comarcal del Garraf vol aclarir els següents punts que ja van ser motiu de comentari en aquella trobada i, de manera especial, recordar tal i com es va explicar que la situació de la gestió actual continuarà sent la mateixa pel proper curs escolar:

1. La competència per decidir el model de gestió dels menjadors escolars és únicament del Govern de la Generalitat de Catalunya. Els consells comarcals únicament tenen capacitat per gestionar les competències en el marc jurídic que determina la Generalitat, en cap cas, els consells comarcals poden decidir de quina manera es gestionen els menjadors escolars.

2. L'acord GOV/128/2021, de 31 d'agost, de delegació de competències als consells comarcals i a l'Àrea Metropolitana de Barcelona en matèria d'educació determinava que els consells comarcals havien de tornar a explicitar, abans de la finalització del curs 2022-2023, si acceptaven o no les competències delegades d'ensenyament per part del Govern de la Generalitat de Catalunya.

3. Al mes de juny de 2022, la Junta Consultiva de Contractació Pública que depèn del Departament d’Economia de la Generalitat de Catalunya, emet un informe en el qual manifestava que la gestió dels menjadors escolars es podia dur a terme per part del Govern de la Generalitat o per part dels consells comarcals, explicitant expressament que les AFAs, no poden dur a terme directament aquesta gestió dels menjador. Literalment l’informe pel que fa a les competències de les AFA diu el següent: La participació de les AFA en la gestió del servei de menjador escolar, d’acord amb el que estableix la disposició addicional vint-i-novena de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, s’ha de delimitar i interpretar de conformitat amb la normativa de contractació pública vigent, i s’ha d’entendre referida actualment, i mentre no resulti d’aplicació al servei de menjador escolar l’exclusió establerta a l’article 11.6 de la LCSP, en els termes assenyalats en aquest informe, a ser escoltades i tingudes en compte en els procediments de contractació d’aquest servei, en els àmbit respectius i tant en la fase de disseny i licitació del servei, com en la fase d’execució i avaluació. 

4. Com a resultat d’aquest informe de la Junta Consultiva, el Govern de la Generalitat de Catalunya modifica l’Acord al mes de setembre de 2022, i en aquests moments, el model que planteja la Generalitat de Catalunya als consells comarcals no té suficients garanties jurídiques per poder acceptar la competència, a més, que aquest no és el model que històricament hem defensat diversos consells comarcals, entre ells el del Garraf, que impedeix que les AFA mantinguin un paper actiu.

5. D’altra banda, l’acceptació d’una competència comporta transferir els recursos econòmics necessaris als consells comarcals per poder gestionar correctament un servei com aquest, fet que tampoc es produeix, pel que no es poden garantir ni la qualitat ni una correcta prestació d'uns serveis que considerem essencials i de gran importància, i que afecten un grup de població altament sensible com són els nostres infants, atesa aquesta manca de recursos i l’infrafinançament dels consells comarcals i en especial d’aquells més petits, com és el cas del Consell Comarcal del Garraf.

6. Davant la tessitura d'haver de decidir entre la gestió per part del Consell Comarcal del Garraf dels menjadors escolars sense prou garanties i davant la indefinició en aquest nou model del Govern de la Generalitat del paper de les AFAs i tenint en compte que el mateix Acord preveu que el proper curs no hi haurà canvis en la gestió dels menjadors escolars, el Govern del Consell Comarcal del Garraf opta per renunciar a aquestes competències delegades.

7. El Govern del Consell Comarcal del Garraf recorda que aquesta no és una decisió irrevocable i que, en qualsevol moment i davant del canvi de qualsevol circumstància, el Consell Comarcal del Garraf pot tornar a acceptar les competències delegades en la gestió dels menjadors escolars per tal de gestionar-los de manera directa com ja fa amb tres dels menjadors de la comarca, sempre i quan es garanteixi també la transferència de recursos econòmics per part de la Generalitat de Catalunya i les suficients garanties jurídiques tant pel consell comarcal com per les AFA. Tal com s’ha explicat, el proper curs escolar es mantindrà la mateixa gestió com s’ha dut fins ara i el Consell Comarcal està a disposició de defensar aquest model de gestió de proximitat defensat pel Garraf, conjuntament amb les AFA.

8. El Consell Comarcal del Garraf valora especialment el paper de les AFAs en la gestió dels menjadors escolars, així com, la implicació d'aquestes en el projecte educatiu de cada centre i la qualitat que es dona al menjador escolar prestat per empreses de proximitat. És per això i per la manca de definició en el nou model impulsat per la Generalitat que, precisament, renunciem a acceptar aquestes competències delegades.

9. Des del Govern del Consell Comarcal del Garraf convocarem properament a la comunitat educativa per tornar-los a explicar aquest procés, aclarir qualsevol dubte i emplaçar-nos a la defensa del model davant de la Generalitat de Catalunya. 

Darrera actualització: 16.05.2023 | 13:04