Cèdules d'habitabilitat

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats autoritzades.

Les dades que consten a la cèdula són:

 • L’adreça i ubicació de l’habitatge
 • La superfície útil de l’habitatge i de les habitacions
 • Les estances i els espais que componen l’habitatge
 • El llindar màxim d’ocupació
 • La identificació i titulació de la persona tècnica que certificat l’habitabilitat 

A la cèdula no figura el nom de la persona propietària. Es tracta d’un document que acredita les condicions objectives d’habitabilitat d’un habitatge, amb independència del seus titulars o ocupants.

La cèdula d’habitabilitat és necessària per a transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera transmissió o en posteriors (llevat dels supòsits d’exoneració que preveu la normativa vigent). També serveix per a donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

Documentació que cal presentar:

Cèdula de primera ocupació:

La documentació que s’ha d’adjuntar a l’imprès oficial de sol·licitud (RE-480v1) emplenat i signat, segons els diferents supòsits, és:

1.- Habitatges de nova construcció:

 • Comunicació prèvia a l’ocupació de l’habitatge (fotocòpia) o document equivalent.
 • Original del Certificat Final d’Obres i Habitabilitat (RE-582v3 i annex RE-588v3).
 • Original de la Relació de les Modificacions del Projecte (C.T.E. Annex II 3.3a).
 • Original de la Relació dels Controls d’Obra i Resultats (C.T.E. Annex II 3.eb).

En els habitatges de nova construcció cal complir l’habitabilitat del decret que era vigent en el moment que es va sol·licitar la Llicència d’obres ó rehabilitació. Vigència: 25 anys.

2.- Habitatges de gran rehabilitació o rehabilitació:

 • Comunicació prèvia a l’ocupació de l’habitatge (fotocòpia) o document equivalent.
 • Original del Certificat de Final d’Obres i Habitabilitat (RE-582v3 i annex RE-588v3).
 • Original de la Relació de les Modificacions del Projecte (C.T.E. Annex II 3.3a).
 • Original de la Relació dels Controls d’Obra i Resultats (C.T.E. Annex II 3.3b).

En els habitatges de gran rehabilitació cal complir l’annex 4 del Decret 141/2012, de 30 d’octubre, e qual recull totes les possibilitats de rehabilitació i el que han de complir segons el tipus d’actuació de què es tracti. Vigència: 15 anys.

Certificat Final d’Obres:

 • No s’admeten els que tinguin antiguitat superior a 12 mesos, sense el corresponent document de ratificació.
 • El Certificat anterior al model actual, caldrà presentar-lo amb una fotocòpia de la Llicència d’Obres.

Cèdula de segona ocupació:

La documentació que s’ha d’adjuntar a l’imprès oficial de sol·licitud emplenat i signat, segons els diferents supòsits, és:

 • Sol·licitud de segona ocupació: Amb Cèdula d’habitabilitat de Primera Ocupació atorgada per la Generalitat. Amb Cèdula d’habitabilitat de Segona Ocupació atorgada per la Generalitat. Sense Cèdula d’habitabilitat atorgada per la Generalitat i per habitatge construït anterior a l’11 d’agost de 1984.

Cal adjuntar els següents documents a efectes d’acreditar l’antiguitat de l’habitatge.

L’imprès oficial de sol·licitud per aquest supòsits és el RE-565v4. Vigència: 15 anys.

 • Sol·licitud de segona ocupació per habitatges preexistents construïts amb posterioritat a l’11 d’agost de 1984 sense cèdula d’habitabilitat de primera ocupació
 • Amb certificat d’idoneïtat de les condicions d’habitabilitat vigents en la data de finalització de la construcció i solidesa i seguretat actuals.
 • Documents acreditatius de l’antiguitat de l’habitatge.

L’imprès oficial per aquest supòsit és el RE-566v3. Vigència: 15 anys.

Nota: totes les signatures dels documents han de ser manuscrites i originals.

Telèfons:

 • Col·legi d’Arquitectes de Catalunya: 93 301 50 00
 • Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona: 93 240 20 60

 

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Les cèdules d'habitabilitat també es poden tramitar presencialment, només en el cas que qui efectua el tràmit sigui la persona propietària de l'immoble. Cal sol·licitar cita prèvia.

 • Telefònicament

  Tel: 93 810 04 00 ext 1141 (podeu sol·licitar informació) (Dilluns a divendres de 10 h a 13 h.)

Adreça:

Consell Comarcal del Garraf Plaça Beatriu de Claramunt, 5-8 Vilanova i la Geltrú

Darrera actualització: 04.01.2023 | 12:35