Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Catalunya

Per poder aconseguir un habitatge amb protecció oficial cal inscriure’s prèviament en aquest registre.

El Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial proporciona informació sobre les necessitats reals i la distribució territorial dels habitatges amb protecció oficial. A part, permet facilitar els processos d’adjudicació d’habitatges protegits garantint la màxima transparència.

Les persones inscrites en el Registre poden participar en els processos d’adjudicació si compleixen els requisits exigits i hi estan inscrites abans de l’inici del procediment d’adjudicació.

Documentació que cal aportar: 

  • Sol·licitud degudament emplenada i signada per totes les persones que integren la unitat de convivència i que siguin majors d’edat.
  • Declaració responsable de la persona sol·licitant i dels membres de la unitat de convivència signada.
  • Fotocòpies del DNI i NIE.
  • Fotocòpia del llibre de família o document acreditatiu de la convivència o parella estable.
  • Certificat d’empadronament amb la indicació de la data d’alta.
  • Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat de convivència (declaració de la renda, certificats d’ingressos, etc.).

La resta de documentació addicional que cal lliurar depèn en cada cas de la situació específica que calgui acreditar; per exemple, en el cas de persones separades o divorciades, han d’aportar el conveni regulador i la sentència que l’aprova.

Persones destinatàries:

Persones que vulguin optar a la concessió d’un habitatge amb protecció oficial i compleixin tots els requisits establerts.


Com sol·licitar-ho:

  • Es pot sol·licitar presencialment o per internet. En cas de fer la sol·licitud telemàtica, cal que la persona sol·licitant porti els documents originals a l'Oficina Comarcal d'Habitatge per tal de validar-los.
  • Termini: la inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial es pot realitzar en qualsevol moment, té una vigència d'un any i és renovable. 

Darrera actualització: 31.05.2023 | 13:47