Cèdules d'habitabilitat

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats autoritzades.

Les dades que consten a la cèdula són:

  • L’adreça i ubicació de l’habitatge
  • La superfície útil de l’habitatge i de les habitacions
  • Les estances i els espais que componen l’habitatge
  • El llindar màxim d’ocupació
  • La identificació i titulació de la persona tècnica que ha certificat l’habitabilitat

A la cèdula no figura el nom de la persona propietària. Es tracta d’un document que acredita les condicions objectives d’habitabilitat d’un habitatge, amb independència del seus titulars o ocupants.

La cèdula d’habitabilitat és necessària per transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera transmissió o en posteriors (llevat dels supòsits d’exoneració que preveu la normativa vigent). També serveix per donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres.

Obligacions econòmiques (inclou taxes de la Generalitat de Catalunya i del Consell Comarcal del Garraf):

Taxes 2023:

Cèdules d’habitabilitat de primera ocupació

  • 1 habitatge: 43,05 + 12, 45 = 55,50 euros
  • De 2 o 5 habitatges: 26, 55 + 8,55 = 35,10 euros
  • 6 o més habitatges: 19,85 + 5,25 = 25,10 euros

Cèdules d’habitabilitat de segona ocupació:

19,85 € + 9,75 € = 29,60 € *S'estableix una bonificació del 30% de l’import de la taxa de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a les sol·licituds de cèdula d’habitabilitat presentades i tramitades mitjançant procediments telemàtics. 13,90 euros /habitatge

 

Darrera actualització: 26.05.2023 | 11:55