Cèdules d'habitabilitat

Cèdules d'habitabilitat

La cèdula d'habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d'habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats autoritzades.

Les dades que consten a la cèdula són:

 • L’adreça i ubicació de l'habitatge
 • La superfície útil de l'habitatge i de les habitacions
 • Les estances i els espais que componen l’habitatge
 • El llindar màxim d'ocupació
 • La identificació i titulació de la persona tècnica que ha certificat d'habitabilitat

A la cèdula no hi figura el nom de la persona propietària. Es tracta d'un document que acredita les condicions objectives d'habitabilitat d'un habitatge, amb independència del seus titulars o ocupants.

La cèdula d'habitabilitat és necessària per transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d'ús, en primera transmissió o en posteriors (llevat dels supòsits d’exoneració que preveu la normativa vigent). També serveix per donar-se d'alta dels serveis d'aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres.

Obligacions econòmiques:

Taxes de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, 2023:

Cèdules d'habitabilitat de primera ocupació: quan es refereix a habitatges de nova construcció.

 • 1 habitatge: 44,35 euros
 • De 2 o 5 habitatges: 27,35 euros
 • 6 o més habitatges: 20,45 euros

Cèdules d'habitabilitat de segona ocupació: quan es refereix a habitatges que ja existeixen o que són el resultat d'una intervenció o procés de rehabilitació o gran rehabilitació (augment del nombre d’habitatges, canvi d'ús per crear un habitatge, redistribució total de l'habitatge: ampliacions, remuntes i enderrocament de tot l'edifici en què es deixen únicament les façanes).

 • Sol·licitud presencial: 20,45 €
 • S'estableix una bonificació del 30% de l'import de la taxa de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a les sol·licituds de cèdula d'habitabilitat presentades i tramitades mitjançant procediments telemàtics. 13,90 euros /habitatge.
 • En queden exempts els propietaris sotmesos a un procés de dació en pagament.

La taxa s'ha d'abonar en el termini de 7 dies naturals des de l'emissió de la carta de pagament.

La taxa es pot pagar en el moment de la presentació de la sol·licitud, sempre que l’oficina permeti el pagament amb targeta de crèdit o dèbit.

En cas que no es pugui pagar amb targeta, es lliura al sol·licitant una carta de pagament que cal que faci efectiva en alguna oficina de CaixaBank o bé al Servicaixa.

Còpia d'una cèdula vigent: podeu tramitar-la telemàticament en el portal de tràmits de l'Agència de l'Habitatge o per instància genèrica o de manera presencial (preferiblement amb cita prèvia) al Consell Comarcal del Garraf (taxa de 9,75€).

Si necessiteu saber si un habitatge té la cèdula d’habitabilitat vigent i els metres quadrats útils que té l’habitatge, al cercador de cèdules del web de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya podeu fer la consulta per número de cèdula o amb la referència cadastral.  

Si no disposeu de cap d’aquestes dades a la seu electrònica del cadastre podeu consultar la referència cadastral per adreça. 

 

Darrera actualització: 24.10.2023 | 08:38