Borsa d'Habitatge

L’Oficina Comarcal d’Habitatge gestiona aquests programes:

Xarxa de mediació per al lloguer social

La Xarxa de mediació per al lloguer social s’inclou en el Decret 75/2014, de 27 de maig , del Pla per al dret a l’habitatge té com a objectiu principal facilitar l’accés a un habitatge de lloguer digne.

La Xarxa és un sistema de mediació en el mercat immobiliari que vol augmentar l’oferta de lloguer a preus moderats i, al mateix temps, mobilitzar el parc de pisos desocupats. S’adreça a persones i unitats de convivència amb ingressos de fins a 4 vegades l'IRSC (Indicador de renda de suficiència de Catalunya). Es nodreix d’habitatges nous o de segona mà, que estan buits i es posen al mercat mitjançant la gestió de les borses d’habitatge .Les borses gestionen els programes socials d’habitatge en el territori i depenen dels ajuntaments, els consells comarcals i les agrupacions de municipis.

La Xarxa facilita l’equilibri entre les diverses formes de tinença d’habitatge i el manteniment sostenible del parc d’habitatges, així com la millora en les polítiques d’integració i de composició sociocultural dels municipis.

Com funciona?

Les borses ofereixen a propietaris i a llogaters una sortida a l’oferta i la necessitat d’habitatge, amb la garantia que l’Administració pública vetlla pels seus interessos. Capten pisos buits i els posen en lloguer a un preu per sota del de mercat, fan el seguiment de la relació contractual i aporten seguretat i professionalitat a propietaris i a llogaters.

La Xarxa posa a disposició de les borses:

 • Eines informàtiques per al treball en xarxa.
 • Formació.
 • Assessorament.
 • Aportació econòmica inicial vinculada a la població atesa.
 • Pagament pels serveis realitzats.

A disposició dels propietaris:

 • Assegurances multirisc i de defensa jurídica durant tot el contracte.
 • Avalloguer.
 • Servei gratuït d’assessorament.
 • Tramitació de contractes.
 • Seguiment de la relació contractual.
 • Control del bon ús dels habitatges llogats.

Avalloguer - Cobertura a persones propietàries per al cobrament de rendes de lloguer

L’Avalloguer és un règim de cobertures aplicable al lloguer d’habitatges situats a Catalunya, sota l’empara de l’article 2 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans.

Les persones arrendadores poden percebre una quantitat equivalent a tres mesos de renda en el cas d’instar un judici per resoldre el contracte d’arrendament per impagament de la renda de lloguer.

En el cas d’habitatges amb protecció oficial que es destinin a lloguer, o quan els habitatges es destinin als programes de mediació, de cessió o al programa d’inserció, la cobertura s’amplia fins als sis mesos, que poden incloure mensualitats impagades abans de la interposició de la demanda.

En les sol·licituds presentades amb anterioritat al 18 de juny de 2014, les persones arrendadores poden percebre una quantitat equivalent a sis mesos de renda en el cas d’instar un judici per resoldre el contracte d’arrendament per impagament de la renda de lloguer, d’acord amb el Decret 54/2008, de 11 de novembre.

Borsa Jove d'Habitatge

Servei que té per objectiu posar en contacte, en condicions avantatjoses, els joves amb els propietaris que volen llogar-los habitatges.

Pots trobar pisos de lloguer en bon estat i et negocien les millors condicions possibles sense cap cost, ni per al llogater ni per al propietari.

Darrera actualització: 31.05.2023 | 14:02