Ajuts a les actuacions de rehabilitació d’edificis d’habitatges, unifamiliars o plurifamiliars (Programa 3 Next Generation)

Objecte

Ajuts destinats a actuacions de millora de l’eficiència energètica, l’eliminació de l’amiant i la rehabilitació en general dels edificis d’habitatges, plurifamiliars o unifamiliars.

Termini per presentar la sol·licitud

Del 23 de maig de 2022 fins al 30 de juny de 2024

Requisits dels edificis

Els edificis han de disposar, amb caràcter obligatori i previ a la sol·licitud d'ajuts, de:

 • L’Informe d’Inspecció Tècnica d’Edificis (IITE) presentat a l’administració dins els 4 mesos des de l‘emissió de l’informe de la Inspecció ITE.
 • El Certificat d'Eficiència Energètica de l'edifici (CEE) diligenciat per l'Institut Català de l'Energia (ICAEN),amb l’etiqueta energètica corresponent.

Les actuacions han de comptar amb l’acord de la comunitat de propietaris, excepte en els casos d’edificis de propietaris únics.

Almenys el 50% de la superfície construïda sobre rasant, exclosa la planta baixa o inferiors, ha de tenir ús residencial d’habitatge.

Per poder sol·licitar els ajuts, es necessari que prèviament l'edifici tingui seguretat estructural o l'aconsegueixi mitjançant el procés de rehabilitació.

En cas d’habitatges unifamiliars, no poden destinar-se a ús turístic. La sol·licitud de qualsevol edifici unifamiliar comporta la renuncia expressa d‘efectuar activitats econòmiques per un període de deu anys des de la data de concessió de la subvenció.

Requisits de les actuacions:

 • S’haurà d’obtenir una millora de l’eficiència energètica acreditant la reducció del consum d’energia primària no renovable en almenys un 30% i de la demanda energètica per a calefacció en almenys un 25%. S’admeten determinades excepcions a aquest requisit en el cas d’edificis catalogats pel seu valor arquitectònic o històric. En el cas d’haver-se efectuat obres de millora energètica en els darrers 4 anys, es podran sumar les reduccions aconseguides mitjançant aquestes obres, degudament acreditades, per la satisfacció dels requisits.
 • L’inici de les actuacions ha de ser posterior a l’1 de febrer de 2020 i la seva finalització abans del 30 de juny de 2026.
 • El termini d’execució de les obres no pot superar els 18 mesos ampliables fins a 24 quan es tracti d’edificis o actuacions que afectin a 40 o més habitatges.
 • Queden excloses aquelles intervencions de rehabilitació que tinguin per objecte els canvis d’us de tot  l’edifici i aquelles intervencions que tinguin per objecte l’enderroc de tot l’edifici existent mantenint-ne nomes les façanes.
 • No seran subvencionables les actuacions d’inversió en generadors tèrmics que utilitzin combustible d’origen fòssil, si be les mateixes es podran incloure i modelitzar en el Certificat energètic de projecte i final.
 • Les obres hauran d’incloure la retirada de l’edifici dels elements i materials que continguin amiant.

Import dels ajuts:

Entre un 40% i un 80% de la inversió necessària per efectuar l’obra, exclòs l’IVA, en funció del grau de millora energètica assolit, amb un topall màxim per habitatge.

En cas d’acreditar-se una situació de vulnerabilitat econòmica, l’import pot ascendir fins al 100% de la inversió.

Incompatibilitats:

Els ajuts del programa 3 resulten incompatibles amb els ajuts del programa 1, de rehabilitació energètica a nivell de barri.

D’altra banda, sí que resulten compatibles amb els ajuts del programa 4, de millores a nivell d’habitatge, i amb els del programa 5, per la redacció del llibre de l’edifici i projectes tècnics de rehabilitació energètica.

Procediment de tramitació:

Consta dels passos següents:

 1. Tràmit previ, consistent en la presentació telemàtica d’una declaració responsable per part del tècnic intervinent, segons formulari en línia del portal de tràmits gencat, amb dades identificatives de l’obra i dades relatives al compliment dels requisits tècnics del programa 3.
 2. Tramitació dels Informes d’avaluació i idoneïtat administrativa i tècnica, que emetran respectivament el col·legi professional d’administradors de finques i el col·legi professional del tècnic competent (arquitecte, aparellador o arquitecte tècnic). El tràmit l’ha d’efectuar, respectivament, un administrador de finques col·legiat i un tècnic col·legiat, aportant en cada cas la documentació administrativa i tècnica requerida per la convocatòria. Els col·legis professionals respectius revisaran la documentació aportada i emetran, si s’escau, els informes d’idoneïtat. Els treballs professionals necessaris per la tramitació d’aquests informes no han de suposar cap cost pel sol·licitant dels ajuts, ja que serà assumit per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i abonat als professionals a través dels col·legis.
 3. Formalització de la sol·licitud per part del destinatari últim o el seu representant o gestor autoritzat, segons formulari en línia del portal de tràmits gencat, en què cal indicar el número d’identificació (ID) dels informes d’avaluació i idoneïtat administrativa i tècnica que s’hauran tramitat amb anterioritat.

L’Annex 1 de la convocatòria (Resolució DSO/825/2022), detalla els procediments, la documentació a presentar, així com els tràmits posteriors necessaris per justificar la subvenció un cop executada l’obra.

Per aclarir dubtes podeu dirigir les consultes al correu electrònic de l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal del Garraf: habitatge@ccgarraf.cat i rehabilitacio@ccgarraf.cat

Darrera actualització: 12.02.2024 | 14:13