Ajuts a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges (Programa 4 Next Generation)

Objecte:

Ajuts destinats a actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges individuals, ja sigui dins d’edificis plurifamiliars o unifamiliars.

Termini per presentar la sol·licitud:

Del 7 de juny de 2022 fins al 30 de juny de 2024

Requisits dels habitatges:

L’habitatge ha de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris, usufructuaris o arrendataris en el moment de sol·licitar l’ajut, circumstància que s’acreditarà mitjançant certificat o volant d’empadronament.

En el cas que el sol·licitant sigui l’arrendatari, caldrà que acrediti haver arribat a un acord amb el propietari pel qual l’arrendatari assumeix el cost de les obres de rehabilitació.

Requisits de les actuacions

Son subvencionables aquelles actuacions realitzades en aquests habitatges, sempre i quan compleixin alguna de les següents condicions:

  1. Reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració d'almenys un 7%.
  2. Reducció del consum d'energia primària no renovable d'almenys un 30%.
  3. Modificació o substitució dels elements constructius de l'envolupant tèrmica que compleixin amb els valors límits de transmitància tèrmica i de permeabilitat a l'aire de les taules 3.1.1.a i 3.1.3.a del CTE DB HE-1.

El cost de l’actuació ha de ser com a mínim de 1.000 € per habitatge.

No seran subvencionables les actuacions d’inversió en generadors tèrmics que utilitzin combustible d’origen fòssil, si bé les mateixes es podran incloure en el certificat energètic de projecte i final.

El termini d’execució de les obres no pot superar els 12 mesos comptats des de la data de concessió de l’ajut i hauran d’haver finalitzat abans del 30.6.2026.

Import dels ajuts

L'import de la subvenció serà del 40% del cost de l'actuació, amb un límit de 3.000 euros.

Incompatibilitats:

Els ajuts del programa 4 resulten incompatibles amb els ajuts del programa 5, per la redacció del llibre de l’edifici i projectes tècnics de rehabilitació energètica.

D’altra banda, sí que resulten compatibles amb els ajuts del programa 1, de rehabilitació energètica a nivell de barri, i amb els del programa 3, per la rehabilitació a nivell d’edifici.

Procediment de tramitació:

Consta dels passos següents:

  1. La sol·licitud de subvenció, que formalitzarà telemàticament el sol·licitant, o persona degudament autoritzada, per mitjà d’un formulari en línia al Portal de tràmits de la Generalitat de Catalunya,
  2. Declaració responsable de la satisfacció dels requisits tècnics, que formalitzarà telemàticament el tècnic intervinent per mitjà d’un formulari en línia al Portal de tràmits de la Generalitat de Catalunya, a la que s’adjuntarà la documentació tècnica requerida.

L’Annex 2 de la convocatòria, Resolució DSO/825/2022, detalla la documentació a presentar, així com els tràmits posteriors necessaris per justificar la subvenció un cop executada l’obra.

Per aclarir dubtes podeu dirigir les consultes al correu electrònic de l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal del Garraf: habitatge@ccgarraf.cat i rehabilitacio@ccgarraf.cat

Darrera actualització: 12.02.2024 | 14:15