Ajuts a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació (Programa 5 Next Generation)

Objecte:

Ajuts destinats a l’elaboració del Llibre d’Edifici existent i al desenvolupament de projectes tècnics de rehabilitació i millora energètica d’edificis d’habitatges.

Termini per presentar la sol·licitud:

Del 20 de juny de 2022 fins al 30 de juny de 2024

Requisits dels edificis:

  • La construcció ha de ser anterior a l’any 2000.
  • Almenys el 50% de la superfície construïda sobre rasant, exclosa la planta baixa o inferiors, ha de tenir ús residencial d’habitatge.

Requisits de la documentació tècnica:

El contingut dels diversos documents tècnics han de satisfer els requisits que s’especifiquen a la convocatòria (Resolució DSO/825/2022).

Import dels ajuts:

Per la redacció del Llibre de l’Edifici:

  • Edificis de fins a 20 habitatges, inclosos habitatges unifamiliars: 700 € més una quantitat de 60 € per habitatge.
  • Edificis de més de 20 habitatges: 1.100€, més una quantitat de 40 € per habitatge.

Per la redacció de projectes tècnics:

  • Edificis de fins a 20 habitatges, inclosos habitatges unifamiliars: 4.00 0€ més una quantitat de 700 € per habitatge.
  • Edificis de més de 20 habitatges: 12.000 €, més una quantitat de 300 € per habitatge, amb una quantia màxima de subvenció de 30.000 €.

Incompatibilitats:

Els ajuts del programa 5 resulten incompatibles amb els ajuts del programa 4, per la millora de l’eficiència en habitatges, excepte en cas de tractar-se d’un habitatge unifamiliar, en quin cas sí que resulta compatible.

D’altra banda, també resulten compatibles amb els ajuts del programa 1, de rehabilitació energètica a nivell de barri, i amb els del programa 3, per la rehabilitació a nivell d’edifici.

Procediment de tramitació:

Consta dels passos següents:

  1. La sol·licitud de subvenció, que formalitzarà telemàticament el sol·licitant, o persona degudament autoritzada, per mitjà d’un formulari en línia al Portal de tràmits de la Generalitat de Catalunya.
  2. Declaració responsable de la satisfacció dels requisits tècnics, que formalitzarà telemàticament el tècnic intervinent per mitjà d’un formulari en línia al Portal de tràmits de la Generalitat de Catalunya, a la qual s’adjuntarà la documentació tècnica objecte de subvenció.

L’Annex 3 de la convocatòria (Resolució DSO/825/2022),  detalla la documentació a presentar.

Per aclarir dubtes podeu dirigir les consultes al correu electrònic de l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal del Garraf: hagitatge@ccgarraf.cat

Darrera actualització: 07.02.2024 | 11:45