Institut F. X. Lluch i Rafecas

Informació actualitzada curs 2024-2025

Portes obertes:

Tots seran presencials

Codi del centre

08031681

Línies

3 línies d'ESO i 3 línies de Batxillerat, CFGM i CFGS i PFI. 

Aules/Espais específics

Audiovisuals, 2 tallers tecnologia, 2 laboratoris ciències, 2 aules de visual i plàstica, 1 aula d'idiomes, 2 d'informàtica, tallers de Cicles Formatius (metall, electricitat-electrònica, sanitària i construcció), cafeteria (horari limitat), biblioteca, aula d'acollida i USSE-C.

Aules ordinàries i específiques dotades de canons de projecció i pissarres digitals. Armaris d'ordinadors portàtils traslladables. Instal·lacions esportives: gimnàs i pistes (bàsquet, futbol-sala i voleibol).

Idiomes

 • Anglès (matèries comunes i optatives a ESO i Batxillerat).
 • Matèries d'educació física en anglès i unitats formatives de cicles formatius en anglès.
 • Francès (matèries optatives a ESO).
 • Centre formador per als certificats B1 i B2 d'anglès.

Activitats extraescolars

Organitzades des de l'Associació Esportiva Escolar amb l'estreta col·laboració de l'AMPA i dins el Pla Català de l'Esport de la Generalitat: futbol sala.

Altres serveis

 • Biblioteca. Servei de reprografia i enquadernació. Servei d'orientació psicopedagògica i de mediació escolar, fisioterapeuta per a atenció als alumnes amb discapacitats motrius.
 • Pràctiques en empreses per alumnes de C.F. i Batxillerat.
 • Armariets: amb preferència per a fills i filles de membres de l'AMPA.

Centre acreditat per expedir Certificacions Oficials de diferents famílies de Cicles Formatius.

Projecte educatiu

L'institut F.X.Lluch i Rafecas és l'hereu de l'Escola d'Arts i Oficis de Vilanova i la Geltrú que es va fundar l'any 1881. El nom actual el té des de gener de 1995.

El nostre projecte educatiu es basa en el respecte, el diàleg i el consens dins la comunitat educativa (alumnes, pares, mares, professorat), evitant les conductes personalistes, descoordinades o bé insolidàries. El nostre Projecte Educatiu ens defineix com a centre públic i laic que fomenta la cultura i tradició pròpies, i la coneixença i respecte per les cultures d'altres països.      

Es treballa a fons el Pla d'Acció Tutorial a tots els nivells: 1r ESO, la benvinguda i acolliment; 2n ESO, el seguiment i coneixença personal; 3r i 4t ESO, orientació acadèmica i personal i presa de decisions. Batxillerats i Cicles Formatius: Orientació Laboral i Universitària. Es realitzen xerrades al centre dins el Menú per la Secundària de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

Dins del Programa Agenda 21 i com a Escola Verda de la Generalitat de Catalunya es treballa la consciència i el respecte al medi ambient i l'estalvi energètic des de totes les àrees com a tema transversal. Es fomenta l'aprenentatge de les llengües, tant les oficials, com les estrangeres (anglès i francès), com queda reflectit en el Projecte Lingüístic de Centre. Es realitza reforç de les matèries instrumentals en grups reduïts d'alumnes i dins l'aula ordinària, l'equip docent pot establir un pla individual de les matèries, adequat a les capacitats o necessitats de l'alumnat. En alguns grups fem treball cooperatiu a l'aula.

Les activitats i sortides del curs estan aprovades pel Consell Escolar del centre i estan relacionades amb el currículum de l'alumnat, com per exemple: celebració de les festes tradicionals (Castanyada, Nadal, Carnaval, Sant Jordi), sortides tutorials, treballs de síntesi fora del centre al juny per a l'ESO, viatge final de curs a 4t ESO i 2n batxillerat, viatges per Europa als projectes de 1r de Batxillerat, participació en el Simposi de Treballs de Recerca (1r batx) organitzat pel CRP.

Projectes d'Innovació del Departament d'Ensenyament: Programa de Qualitat i Millora Contínua (PQiMC), Xarxa OrientaFP, Xarxa InnovaFP, Xarxa EmprènFP, EmpresaFP, Programa Qualifica't, Programa de Mediació Escolar i Projecte (viatge) Buchenwald amb batxillerat (deportació als camps nazis i ferrocarril), formació en FP dual.

FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL

L'alumne rep part de la formació en el centre de formació professional. L'altra part l'obté mitjançant les activitats formatives i productives en l'empresa. La flexibilitat organitzativa de la formació professional permet acordar, mitjançant un conveni entre el centre i l'empresa, aquesta distribució de la formació.

Centre i empresa designen els tutors que fan el seguiment dels alumnes aprenents, i que coordinen i avaluen les activitats que realitzen en cadascun dels dos àmbits.

L'estada a l'empresa es divideix en dues fases. En la primera, l'alumne s'hi incorpora per realitzar unes pràctiques i adaptar-se al funcionament de l'empresa. En realitzar aquest període, s'inicia l'estada remunerada en modalitat de contracte o de beca, atenent als criteris d'accés prèviament acordats entre l'empresa i el centre de formació.

Per a cada alumne s'acorden les activitats formatives a desenvolupar en l'empresa per completar la seva qualificació, així com l'horari i el calendari.

Descripció de l’oferta formativa:

Batxillerat de Ciències i Tecnologia

Batxillerat de les Humanitats i les Ciències Socials.

Condicions d’accés: títol ESO.

Titulació que s’obté: títol de Batxillerat.
Durada: 2 cursos acadèmics.
Places: 105.

Sortides professionals: estudis universitaris. Cicles Formatius de Grau Superior. Món del treball.

CFGM Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques (en DUAL)

Condicions d’accés: títol ESO, prova d'accés, CAM o PFI.
Titulació que s’obté: tècnic en instal·lacions elèctriques i automàtiques.
Durada: 2 cursos acadèmics.
Places: 60

Els alumnes que cursin aquest C.F. podran obtenir, de manera directa, el certificat de qualificació individual en baixa tensió. 

Sortides professionals: estudis: instal·lador de línies elèctriques.

Muntador de centres de producció elèctrica. Electricista general. Instal·lador electricista d'edificis. Electricista industrial. Muntador de quadres elèctrics. Bobinador. Instal·lador d'equips electrònics a edificis. Instal·lador d'antenes. Instal·lador d'equips telefònics. Reparador d'electrodomèstics.

CFGM Manteniment Electromecànic

Condicions d’accés: títol ESO, prova d'accés, CAM o PFI.

Titulació que s’obté: tècnic en instal·lació i manteniment electromecànic.

Durada: 2 cursos acadèmics
Places: 30

Sortides professionals: indústries d'extracció. Indústries metal·lúrgiques. Indústries de fabricació de maquinària. Construcció i muntatge d'automòbils. Indústria tèxtil. Arts gràfiques. Indústria alimentària. Parcs d'atraccions.

CFGM Cures Auxiliars d'Infermeria

Condicions d’accés: títol ESO, prova d'accés, CAM o PFI.

Titulació que s’obté: tècnic en cures auxiliars d'infermeria.

Durada: 1 curs.

Places: 60

Sortides professionals: auxiliars d'infermeria/clínica. Auxiliar de balnearis. Auxiliar d'atenció primària i cures d'infermeria a domicili. Auxiliar bucodental, geriàtric, d'esterilització, d'unitats especials, de salut mental,...

CFGM Manteniment de Material Rodant Ferroviari (en DUAL)

Condicions d'accés: títol ESO. prova accés, CAM o PFI

Titulació que s'obté: tècnic en Manteniment de Material Rodant Ferroviari.

Durada: 2 cursos acadèmics.

Places: 25

Sortides professionals:

 • Tècnic en manteniment de sistemes pneumàtics i de fre de material rodant ferroviari.
 • Tècnic de manteniment de motors Dièsel.
 • Tècnic en manteniment i reparador de sistemes elèctrics de material rodant ferroviari.
 • Tècnic en manteniment de sistemes electrònics de material rodant ferroviari.
 • Tècnic en càrregues i descàrregues de programari, anàlisi de diagnosi i xarxes de comunicació interna.
 • Tècnic en manteniment de sistemes de tracció i motors.
 • Tècnic en manteniment de sistemes de confortabilitat, seguretat i comunicació de material rodant ferroviari.
 • Reparador de sistemes de seguretat i comunicació de material rodant ferroviari.
 • Tècnic en manteniment de sistemes de bogies, xoc i arrossegament.
 • Agent d'acompanyament de trens.
 • Venedor/distribuïdor/visitador de recanvis i equips per a material rodant.
 • Operari d'empreses dedicades a la fabricació, muntatge i comercialització d'equips i recanvis per a material rodant.

 CFGM Manteniment d'embarcacions d'esbarjo (en DUAL)

Condició d'accés: títol ESO, prova d'accés, CAM o PFI.

Titulació que s'obté: tècnic en Manteniment d'embarcacions d'esbarjo.

Durada: 2 cursos acadèmics.

Places: 30

Sortides professionals: 

 • Operari de reparació i manteniment de motos i grups mecànics.
 • Operari de reparació i manteniment de plantes energètiques de motor i vapor.
 • Electromecànic de manteniment i instal·lació de plantes propulsores, màquines i equips auxiliars d'embarcacions esportives i d'esbarjo.
 • Mantenidor d'aire condicionat i fluids en embarcacions esportives i d'esbarjo.
 • Operari d'instal·lació i manteniment de sistemes frigorífics i d'aire condicionat.
 • Operari de manteniment de l'estructura i les superfícies del buc.
 • Operari d'instal·lació i manteniment dels sistemes de navegació i posicionament.
 • Operari de manteniment de les veles, eixàrcia i arboradura.
 • Operari d'instal·lació i manteniment dels elements de fusteria nàutica

.CFGS Automatització i robòtica industrial (en DUAL)

Condició d'accés:

 • El batxillerat superat.
 • El COU aprovat.
 • 2n grau FP aprovat.
 • Un CFGM aprovat.
 • Les persones que no compleixin les condicions anteriors i que tinguin complerts 19 anys o més (o complir-los dins l’any natural) podran accedir al CFGS mitjançant la superació d'una prova d'accés.

Titulació que s'obte: Tècnic superior en automatització i robòtica industrial

Durada: 2 cursos acadèmics.

Sortides professionals:

 • Cap d’equip de supervisió de muntatge de sistemes d’automatització industrial.
 • Cap d’equip de supervisió de manteniment de sistemes d’automatització industrial.
 • Verificador d’aparells, quadres i equips elèctrics.
 • Cap d’equip en taller electromecànic.
 • Tècnic en organització de manteniment de sistemes d’automatització industrial.
 • Tècnic de posada en marxa de sistemes d’automatització industrial.
 • Projectista de sistemes de control de sistemes d’automatització industrial.
 • Projectista de sistemes de mesura i regulació de sistemes d’automatització industrial.
 • Projectista de xarxes de comunicació de sistemes d’automatització industrial.
 • Programador-controlador de robots industrials.
 • Tècnic en disseny de sistemes de control elèctric.
 • Dissenyador de circuits i de sistemes integrats a automatització industrial.

CFGS Mecatrònica industrial (en DUAL)

Condició d'accés:

 • El batxillerat superat.
 • El COU aprovat.
 • 2n grau FP aprovat.
 • Un CFGM aprovat.
 • Les persones que no compleixin les condicions anteriors i que tinguin complerts 19 anys o més (o complir-los dins l’any natural) podran accedir al CFGS mitjançant la superació d'una prova d'accés.

Titulació que s'obté: Tècnic superior en mecatrònica industrial.

Durada: 2 cursos acadèmics.

Sortides professionals:

 • Tècnic en planificació i programació de processos de manteniment d’instal·lacions de maquinària i equip industrial.
 • Cap d’equip de muntadors d’instal·lacions de maquinària i equip industrial.
 • Cap d’equip de mantenidors d’instal·lacions de maquinària i equip industrial.

PFI Auxiliar de fabricació mecànica i sistemes electrotècnics

No és necessari títol d'ESO. Veure pàgines Pfi de la guia.

PFI Auxiliar en centres sanitaris

No és necessari títol d'ESO. Veure pàgines PFI de la guia.

Dades generals:

Municipi

Tipus de centre:

Públic

C. Dr. Zamenhof, 30 - 08800 Vilanova i la Geltrú - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 938 153 767
Adreça electrònica: a8031681@xtec.cat
Lloc web: agora.xtec.cat/ieslluchirafecas/
Horari:  
ESO i Batxillerat: de 8 a 14:30 h.
Cicles Formatius: horaris intensius de matí o tarda, depenent del cicle.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 29.01.2024 | 10:49