Institut F. X. Lluch i Rafecas

Informació actualitzada curs 2023-2024

Portes obertes:

 • ESO: 4 de març de 2023 a les 12h.
 • BATXILLERAT: 18 d'abril de 2023 a les 17:30h.
 • CICLES FORMATIUS: 30 de març de 2023 a les 19h.

Tots seran presencials

Codi del centre

08031681

Línies

3 línies d'ESO i 3 línies de Batxillerat, CFGM i CFGS i PFI. 

Aules/Espais específics

Audiovisuals, 2 tallers tecnologia, 2 laboratoris ciències, 2 aules de visual i plàstica, 1 aula d'idiomes, 2 d'informàtica, tallers de Cicles Formatius (metall, electricitat-electrònica, sanitària i construcció), cafeteria (horari limitat), biblioteca, aula d'acollida i USSE-C.

Aules ordinàries i específiques dotades de canons de projecció i pissarres digitals. Armaris d'ordinadors portàtils traslladables. Instal·lacions esportives: gimnàs i pistes (bàsquet, futbol-sala i voleibol).

Idiomes

 • Anglès (matèries comunes i optatives a ESO i Batxillerat).
 • Matèries d'educació física en anglès i unitats formatives de cicles formatius en anglès.
 • Francès (matèries optatives a ESO).
 • Centre formador per als certificats B1 i B2 d'anglès.

Activitats extraescolars

Organitzades des de l'Associació Esportiva Escolar amb l'estreta col·laboració de l'AMPA i dins el Pla Català de l'Esport de la Generalitat: futbol sala.

Altres serveis

 • Biblioteca. Servei de reprografia i enquadernació. Servei d'orientació psicopedagògica i de mediació escolar, fisioterapeuta per a atenció als alumnes amb discapacitats motrius.
 • Pràctiques en empreses per alumnes de C.F. i Batxillerat.
 • Armariets: amb preferència per a fills i filles de membres de l'AMPA.

Centre acreditat per expedir Certificacions Oficials de diferents famílies de Cicles Formatius.

Projecte educatiu

L'institut F.X.Lluch i Rafecas és l'hereu de l'Escola d'Arts i Oficis de Vilanova i la Geltrú que es va fundar l'any 1881. El nom actual el té des de gener de 1995.

El nostre projecte educatiu es basa en el respecte, el diàleg i el consens dins la comunitat educativa (alumnes, pares, mares, professorat), evitant les conductes personalistes, descoordinades o bé insolidàries. El nostre Projecte Educatiu ens defineix com a centre públic i laic que fomenta la cultura i tradició pròpies, i la coneixença i respecte per les cultures d'altres països.      

Es treballa a fons el Pla d'Acció Tutorial a tots els nivells: 1r ESO, la benvinguda i acolliment; 2n ESO, el seguiment i coneixença personal; 3r i 4t ESO, orientació acadèmica i personal i presa de decisions. Batxillerats i Cicles Formatius: Orientació Laboral i Universitària. Es realitzen xerrades al centre dins el Menú per la Secundària de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

Dins del Programa Agenda 21 i com a Escola Verda de la Generalitat de Catalunya es treballa la consciència i el respecte al medi ambient i l'estalvi energètic des de totes les àrees com a tema transversal. Es fomenta l'aprenentatge de les llengües, tant les oficials, com les estrangeres (anglès i francès), com queda reflectit en el Projecte Lingüístic de Centre. Es realitza reforç de les matèries instrumentals en grups reduïts d'alumnes i dins l'aula ordinària, l'equip docent pot establir un pla individual de les matèries, adequat a les capacitats o necessitats de l'alumnat. En alguns grups fem treball cooperatiu a l'aula.

Les activitats i sortides del curs estan aprovades pel Consell Escolar del centre i estan relacionades amb el currículum de l'alumnat, com per exemple: celebració de les festes tradicionals (Castanyada, Nadal, Carnaval, Sant Jordi), sortides tutorials, treballs de síntesi fora del centre al juny per a l'ESO, viatge final de curs a 4t ESO i 2n batxillerat, viatges per Europa als projectes de 1r de Batxillerat, participació en el Simposi de Treballs de Recerca (1r batx) organitzat pel CRP.

Projectes d'Innovació del Departament d'Ensenyament: Programa de Qualitat i Millora Contínua (PQiMC), Xarxa OrientaFP, Xarxa InnovaFP, Xarxa EmprènFP, EmpresaFP, Programa Qualifica't, Programa de Mediació Escolar i Projecte (viatge) Buchenwald amb batxillerat (deportació als camps nazis i ferrocarril), formació en FP dual.

FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL

L'alumne rep part de la formació en el centre de formació professional. L'altra part l'obté mitjançant les activitats formatives i productives en l'empresa. La flexibilitat organitzativa de la formació professional permet acordar, mitjançant un conveni entre el centre i l'empresa, aquesta distribució de la formació.

Centre i empresa designen els tutors que fan el seguiment dels alumnes aprenents, i que coordinen i avaluen les activitats que realitzen en cadascun dels dos àmbits.

L'estada a l'empresa es divideix en dues fases. En la primera, l'alumne s'hi incorpora per realitzar unes pràctiques i adaptar-se al funcionament de l'empresa. En realitzar aquest període, s'inicia l'estada remunerada en modalitat de contracte o de beca, atenent als criteris d'accés prèviament acordats entre l'empresa i el centre de formació.

Per a cada alumne s'acorden les activitats formatives a desenvolupar en l'empresa per completar la seva qualificació, així com l'horari i el calendari.

Descripció de l’oferta formativa:

Batxillerat de Ciències i Tecnologia

Batxillerat de les Humanitats i les Ciències Socials.

Condicions d’accés: títol ESO.

Titulació que s’obté: títol de Batxillerat.
Durada: 2 cursos acadèmics.
Places: 105.

Sortides professionals: estudis universitaris. Cicles Formatius de Grau Superior. Món del treball.

CFGM Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques (en DUAL)

Condicions d’accés: títol ESO, prova d'accés, CAM o PFI.
Titulació que s’obté: tècnic en instal·lacions elèctriques i automàtiques.
Durada: 2 cursos acadèmics.
Places: 60

Els alumnes que cursin aquest C.F. podran obtenir, de manera directa, el certificat de qualificació individual en baixa tensió. 

Sortides professionals: estudis: instal·lador de línies elèctriques.

Muntador de centres de producció elèctrica. Electricista general. Instal·lador electricista d'edificis. Electricista industrial. Muntador de quadres elèctrics. Bobinador. Instal·lador d'equips electrònics a edificis. Instal·lador d'antenes. Instal·lador d'equips telefònics. Reparador d'electrodomèstics.

CFGM Manteniment Electromecànic

Condicions d’accés: títol ESO, prova d'accés, CAM o PFI.

Titulació que s’obté: tècnic en instal·lació i manteniment electromecànic.

Durada: 2 cursos acadèmics
Places: 30

Sortides professionals: indústries d'extracció. Indústries metal·lúrgiques. Indústries de fabricació de maquinària. Construcció i muntatge d'automòbils. Indústria tèxtil. Arts gràfiques. Indústria alimentària. Parcs d'atraccions.

CFGM Cures Auxiliars d'Infermeria

Condicions d’accés: títol ESO, prova d'accés, CAM o PFI.

Titulació que s’obté: tècnic en cures auxiliars d'infermeria.

Durada: 1 curs.

Places: 60

Sortides professionals: auxiliars d'infermeria/clínica. Auxiliar de balnearis. Auxiliar d'atenció primària i cures d'infermeria a domicili. Auxiliar bucodental, geriàtric, d'esterilització, d'unitats especials, de salut mental,...

CFGM Manteniment de Material Rodant Ferroviari (en DUAL)

Condicions d'accés: títol ESO. prova accés, CAM o PFI

Titulació que s'obté: tècnic en Manteniment de Material Rodant Ferroviari.

Durada: 2 cursos acadèmics.

Places: 25

Sortides professionals:

 • Tècnic en manteniment de sistemes pneumàtics i de fre de material rodant ferroviari.
 • Tècnic de manteniment de motors Dièsel.
 • Tècnic en manteniment i reparador de sistemes elèctrics de material rodant ferroviari.
 • Tècnic en manteniment de sistemes electrònics de material rodant ferroviari.
 • Tècnic en càrregues i descàrregues de programari, anàlisi de diagnosi i xarxes de comunicació interna.
 • Tècnic en manteniment de sistemes de tracció i motors.
 • Tècnic en manteniment de sistemes de confortabilitat, seguretat i comunicació de material rodant ferroviari.
 • Reparador de sistemes de seguretat i comunicació de material rodant ferroviari.
 • Tècnic en manteniment de sistemes de bogies, xoc i arrossegament.
 • Agent d'acompanyament de trens.
 • Venedor/distribuïdor/visitador de recanvis i equips per a material rodant.
 • Operari d'empreses dedicades a la fabricació, muntatge i comercialització d'equips i recanvis per a material rodant.

 CFGM Manteniment d'embarcacions d'esbarjo (en DUAL)

Condició d'accés: títol ESO, prova d'accés, CAM o PFI.

Titulació que s'obté: tècnic en Manteniment d'embarcacions d'esbarjo.

Durada: 2 cursos acadèmics.

Places: 30

Sortides professionals: 

 • Operari de reparació i manteniment de motos i grups mecànics.
 • Operari de reparació i manteniment de plantes energètiques de motor i vapor.
 • Electromecànic de manteniment i instal·lació de plantes propulsores, màquines i equips auxiliars d'embarcacions esportives i d'esbarjo.
 • Mantenidor d'aire condicionat i fluids en embarcacions esportives i d'esbarjo.
 • Operari d'instal·lació i manteniment de sistemes frigorífics i d'aire condicionat.
 • Operari de manteniment de l'estructura i les superfícies del buc.
 • Operari d'instal·lació i manteniment dels sistemes de navegació i posicionament.
 • Operari de manteniment de les veles, eixàrcia i arboradura.
 • Operari d'instal·lació i manteniment dels elements de fusteria nàutica

.CFGS Automatització i robòtica industrial (en DUAL)

Condició d'accés:

 • El batxillerat superat.
 • El COU aprovat.
 • 2n grau FP aprovat.
 • Un CFGM aprovat.
 • Les persones que no compleixin les condicions anteriors i que tinguin complerts 19 anys o més (o complir-los dins l’any natural) podran accedir al CFGS mitjançant la superació d'una prova d'accés.

Titulació que s'obte: Tècnic superior en automatització i robòtica industrial

Durada: 2 cursos acadèmics.

Sortides professionals:

 • Cap d’equip de supervisió de muntatge de sistemes d’automatització industrial.
 • Cap d’equip de supervisió de manteniment de sistemes d’automatització industrial.
 • Verificador d’aparells, quadres i equips elèctrics.
 • Cap d’equip en taller electromecànic.
 • Tècnic en organització de manteniment de sistemes d’automatització industrial.
 • Tècnic de posada en marxa de sistemes d’automatització industrial.
 • Projectista de sistemes de control de sistemes d’automatització industrial.
 • Projectista de sistemes de mesura i regulació de sistemes d’automatització industrial.
 • Projectista de xarxes de comunicació de sistemes d’automatització industrial.
 • Programador-controlador de robots industrials.
 • Tècnic en disseny de sistemes de control elèctric.
 • Dissenyador de circuits i de sistemes integrats a automatització industrial.

CFGS Mecatrònica industrial (en DUAL)

Condició d'accés:

 • El batxillerat superat.
 • El COU aprovat.
 • 2n grau FP aprovat.
 • Un CFGM aprovat.
 • Les persones que no compleixin les condicions anteriors i que tinguin complerts 19 anys o més (o complir-los dins l’any natural) podran accedir al CFGS mitjançant la superació d'una prova d'accés.

Titulació que s'obté: Tècnic superior en mecatrònica industrial.

Durada: 2 cursos acadèmics.

Sortides professionals:

 • Tècnic en planificació i programació de processos de manteniment d’instal·lacions de maquinària i equip industrial.
 • Cap d’equip de muntadors d’instal·lacions de maquinària i equip industrial.
 • Cap d’equip de mantenidors d’instal·lacions de maquinària i equip industrial.

PFI Auxiliar de fabricació mecànica i sistemes electrotècnics

No és necessari títol d'ESO. Veure pàgines Pfi de la guia.

PFI Auxiliar en centres sanitaris

No és necessari títol d'ESO. Veure pàgines PFI de la guia.

Municipi:


Tipus de centre:

Públic

C. Dr. Zamenhof, 30 - 08800 Vilanova i la Geltrú - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 938 153 767
Adreça electrònica: a8031681@xtec.cat
Lloc web: agora.xtec.cat/ieslluchirafecas/
Horari:  
ESO i Batxillerat: de 8 a 14:30 h.
Cicles Formatius: horaris intensius de matí o tarda, depenent del cicle.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 10.02.2023 | 11:02