Convocatòria sessió extraordinària del 2 d'agost de 2019

Dimarts, 30 de juliol de 2019 a les 00:00

Ordre del dia

Presidència – Serveis Generals i Organització

1.    Donar compte dels Decrets de Presidència relatius a l’organització del Consell Comarcal del Garraf:

  • Decret de Presidència de nomenament de les Vicepresidències del Consell Comarcal del Garraf.
  • Decret de Presidència sobre aprovació dels membres de la Junta de Govern i la delegació de competències, genèriques i específiques.
  • Decret de Presidència sobre l’organització comarcal i les delegacions en conselleres i consellers comarcals.
  • Decret de Presidència de delegació específica dels òrgans tècnics del Consell Comarcal del Garraf.

2.    Proposta d’aprovació de la periodicitat de les sessions d’òrgans del Consell Comarcal del Garraf.

3.    Proposta d’aprovació de la creació i denominació de les comissions informatives de caràcter permanent i la comissió especial de comptes.

4.    Donar compte de la constitució dels grups polítics comarcals, designació de portaveus i membres de la junta de portaveus.

5.    Proposta d’aprovació de la creació de la comissió executiva i les comissions de coordinació de les àrees.

6.    Proposta d’aprovació de les assignacions dels consellers i conselleres i grups polítics comarcals.

7.    Proposta de nomenament de la gerència.

8.    Proposta d’aprovació del nomenament dels representants del Consell Comarcal del Garraf en òrgans.
 
Serveis a les Persones

9.    Proposta d’adjudicació del contracte de servei de menjadors escolars de les escoles l’Aragai i Margalló de Vilanova i la Geltrú.

Data publicació:30 de juliol de 2019

Darrera actualització: 01.06.2022 | 17:33