Convocatòria Ple Ordinari del 16 d'abril de 2015

Divendres, 10 d'abril de 2015 a les 00:00

Ordre del dia

Presidència

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (ple ordinari de 5 de febrer de 2015).

2. Donar compte dels decrets de presidència i gerència.

Àrea de Serveis Generals i Atenció a la Ciutadania

3. Proposta d'aprovació del compte general de l'exercici 2014 del Consell Comarcal del Garraf.

4. Proposta d'aprovació de la massa salarial del personal laboral per a l'exercici 2015 del Consell Comarcal del Garraf.

5. Donar compte de l'informe de tresoreria i annex d'intervenció referent a la morositat corresponent al 1r trimestre de l'any 2015.

6. Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració entre l'ajuntament de Cubelles i el Consell Comarcal del Garraf per a la prestació de serveis en assessorament pel desenvolupament de l'administració electrònica.

7. Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració entre l'ajuntament d'Olivella i el CCG per a la prestació de serveis en assessorament per la posta en marxa de l'administració electrònica.

8. Proposta d'acceptació i ratificació dels ajuts econòmics i subvencions atorgats per la Diputació de Barcelona al CCG dins el Pla "Xarxa de Governs Locals 2012/2015", durant l'any 2015.

9. Proposta de ratificació del decret d'aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya i el Consell Comarcal del Garraf en la prestació de serveis d'assistència tècnica a les administracions locals de la comarca, per a la millora de la prestació dels serveis públics mitjançant la utilització de les TIC.

Àrea de Serveis a les Persones i Serveis Socials

10. Proposta d'aprovació del conveni de finançament per al curs 2014-2015 relatiu a la gestió de les competències delegades d'ensenyament (transport, menjador escolar i d'altres).

11. Proposta d'aprovació de les Bases per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics del Garraf, per al curs escolar 2015-2016.

12. Proposta d'aprovació de les Bases per a l'atorgament d'ajuts individuals de desplaçament adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics del Garraf, per al curs escolar 2015-2016.

13. Proposta de ratificació del decret d'aprovació de "Protocol addicional de concreció per al 2015 del Contracte programa per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del Garraf, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat, subscrit l'any 2012".

 Àrea d'Ordenació Territorial i Habitatge

14. Proposta de verificar definitivament el Pla de desenvolupament econòmic i social del Garraf 2014-2020.

15. Proposta de ratificació de l'aprovació de l'addenda relativa a l'aportació econòmica de la Diputació de Barcelona per a l'exercici 2015, per un import de vuit mil euros (8.000 €), del conveni de col·laboració subscrit entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Garraf per al funcionament d'un servei d'intermediació pels deutes de l'habitatge (SIDH) i del servei d'atenció ciutadana (SAC).

16. Proposta d'adhesió a la Declaració de Barcelona, per les ciutats habitables, fèrtils i resilients, aprovada a la 15a Assemblea de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat l'11 de març de 2015.

Àrea d'Ocupació, Promoció Econòmica, Cultura i Patrimoni

17. Proposta de ratificació de l'"Acord de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Sitges i Olivella en el marc del programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya "Joves per l'ocupació".

18. Proposta de ratificació del "Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l'Ajuntament de Sitges en el marc del programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya "Joves per l'ocupació".

19. Proposta de ratificació d'aprovació de l'annex al Protocol de col·laboració i actuació entre els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Sant Pere de Ribes, Sitges i Olivella i el Consell Comarcal del Garraf per al desenvolupament de l'actuació "Prospecció ocupacional al Garraf" com a continuïtat per a l'any 2015.

20. Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració específic entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Garraf, de transferència per a la gestió de l'Arxiu comarcal del Garraf, per a l'any 2015.

Mocions d'urgència

21. Precs i preguntes.

Data publicació: 10 d'abril de 2015

Darrera actualització: 02.06.2022 | 07:36