Convocatòria del ple ordinari del 4 de maig de 2023

Divendres, 28 d'abril de 2023 a les 00:00

Ordre del dia

Aprovar l’acta de la sessió ordinària del Ple de 30 de març de 2023 (Expedient 1050-0295/2023).

Dictàmens de la comissió informativa de Serveis Generals i Organització

Aprovar el Compte General de l’exercici 2022 (Expedient 1640-0299/2023).

Aprovar la modificació de pressupost número 10/23, d’incorporació de romanents (Expedient 1627-0403/2023).

Ratificar la creació i nomenament membres comissió negociadora del Pla d’Igualtat intern 2024-2027 (Expedient 1227-0408/2023).

Aprovar la modificació del Pla Estratègic de Subvencions (Expedient 1227-0416/2023).

Dictàmens de la comissió informativa de Serveis a les Persones

Aprovar la modificació del contracte de serveis de menjador escolar del CEIP l’Aragai i Institut-Escola El Morsell d’Olivella (Expedient 1408-0411/2023).

Aprovar la modificació del contracte de servei del CEIP El Margalló (Expedient 1407-0412/2023)

Aprovar el conveni amb l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes relatiu al servei de transport adaptat (expedient 1374-0388/2023)

Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior i el Consell Comarcal del Garraf per a l’adhesió al Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci (expedient 1374-0389/2023)

Dictàmens de la comissió informativa de Cultura, Patrimoni, Ocupació i Esports

Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l'Ajuntament de Canyelles per a la realització del programa Treball i Formació 2023, execució 2023 i 2024 (Expedient 1376-0378/2023).

Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l'Ajuntament d'Olivella per a la realització del programa Treball i Formació 2023, execució 2023 i 2024 (Expedient 1376-0379/2023).

Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l'Ajuntament de Cubelles per a la realització del programa Treball i Formació 2023, execució 2023 i 2024 (Expedient 1376-0380/2023).

Dictàmens de la comissió informativa d’Ordenació Territorial i Habitatge

Aprovar la modificació de l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Garraf relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge situada a la comarca del Garraf, per a l’any 2023 (expedient 1374-0067/2023).

Aprovar la modificació de l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Garraf relatiu al Programa de Mediació per al Lloguer Social, per a l’any 2023 (expedient 1374-0068/2023).

Aprovar el conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i el Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona (expedient 1374-0383/2023).

Aprovar la concessió d’una subvenció nominativa i el conveni regulador a l’Institut de Robòtica per la Dependència (expedient 2242-0395/2023)

Control dels òrgans de govern

Donar compte de decrets de Presidència i Gerència i dels acords de la Junta de Govern (Expedient 1376-0410/2023).

Donar compte dels expedients de modificació del pressupost 2023 números 7 a 9 (Expedient 1627-0403/2023).

Donar compte del compliment dels terminis de pagament de  les obligacions comercials del 1r trimestre de 2023 (Expedient 1685-0405/2023).

Donar compte dels estats d'execució del 1r trimestre de 2023 (Expedient 1685-0406/2023).

Donar compte de l’aprovació definitiva del projecte executiu per a la restauració de l’espai protegit de la platja Llarga del municipi de Vilanova i la Geltrú, redactat per l’empresa DOMUS consulting arquitectura i la Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona, amb un pressupost de 365.796,41 €, IVA inclòs, actuació de l’operació “Garraf: camins, patrimoni i natura” segons resolució GAH/1214/2017 per la que se selecciona les operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6 (expedient 1376-0092/2020).

Donar compte de l’adjudicació del contracte de subministrament i obra per la instal·lació de caldera de biomassa i xarxa de calor als edificis municipals de Canyelles, actuació municipal del FEDER eix 4 “Projecte d’eficiència energètica del Garraf” a l’empresa INSTAVI PALLEJÀ, S.L.U. amb CIF B61562005, per import de 213.197,91 € (IVA exclòs) i de 257.969,47 € (IVA inclòs) (expedient 1384-0821/2022).

Mocions

Precs i preguntes

Darrera actualització: 28.04.2023 | 14:12