Convocatòria del ple ordinari del 30 de març de 2023

Dilluns, 27 de març de 2023 a les 00:00

Ordre del dia

1. Aprovar l’acta de la sessió ordinària del Ple de 26 de gener de 2023 (Expedient 1029-0090/2023).

Dictàmens de la comissió informativa de Serveis Generals i Organització

2. Aprovar la modificació de l’inventari general de béns i drets del Consell Comarcal (Expedient 1567-0289/2023).

3. Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Agència de Desenvolupament Node Garraf per a la realització de funcions en matèria de comptabilitat (Expedient 1374-0290/2023).

4. Aprovar la modificació de la Plantilla i la Relació de Llocs de Treball (Expedient 1455-0825/2022).

Dictàmens de la comissió informativa de Serveis a les Persones

5. Acceptar la delegació de competències prevista a l’Acord de la Generalitat de Catalunya GOV/128/2021, de 31 d'agost, de delegació de competències als consells comarcals i a l'Àrea Metropolitana de Barcelona en matèria d'educació, modificat per l’Acord GOV/172/2022, de 30 d’agost (Expedient 1274-0196/2023).

6. Aprovar l'addenda econòmica relativa a les competències delegades en matèria d'ensenyament per al curs 2022-2023 (Expedient 1373-0238/2023).

7. Aprovar la modificació del Reglament d'ús del servei de transport escolar (Expedient 1215-0191/2023).

8. Aprovar les bases per a l'atorgament dels ajuts individuals de menjador escolar adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil escolaritzats en centres educatius sufragats amb fons públics de la comarca del Garraf per al curs escolar 2023-2024 (Expedient 2244-0242/2023).

9. Aprovar les bases per a l'atorgament dels ajuts individuals de desplaçament escolar adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil escolaritzats en centres educatius sufragats amb fons públics de la comarca del Garraf per al curs escolar 2023-2024 (Expedient 2224-0297/2023).

10. Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Olivella per la prestació dels serveis d’Igualtat, Feminisme i LGTBI per al 2023-2025 (Expedient 1374-0228/2023).

11. Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Cubelles per la prestació dels serveis d’Igualtat, Feminisme i LGTBI per al 2023-2025 (Expedient 1374-0244/2023).

12. Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Canyelles per la prestació dels serveis d’Igualtat, Feminisme i LGTBI per al 2023-2025 (Expedient 1374-

0245/2023).

13. Aprovar la pròrroga del contracte de serveis del Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) del Consell Comarcal del Garraf (Expedient 1408-0259/2023).

14. Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Institut Municipal d’Educació i Treball de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per participar a la formació del programa Treball i Formació - Joves tutelats i extutelats 2022 (Expedient 1376-0253/2023).

Dictàmens de la comissió informativa de Cultura, Patrimoni, Ocupació i Esports

15. Aprovar l'acord marc d’adhesió al programa TIMOL amb l’Institut Municipal d’Educació i Treball de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes i Sitges (Expedient 1376-0263/2023).

16. Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Institut Municipal d’Educació i Treball de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i els Ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes i Sitges pel desenvolupament del programa TIMOL per a l'any 2023 (Expedient 1374-0265/2023).

17. Aprovar el conveni de col·laboració per a l'organització de dues jornades de l'àmbit residencial Gent Gran Garraf entre el Consell Comarcal del Garraf, la Fundació Casa d'Empara, la Fundació Redós de Sant Josep i Sant Pere, la Fundació Hospital Sant Joan Baptista de Sitges, el Consorci Sanitari Alt Penedès Garraf (CSAPG), l’Organisme Autònom Municipal d’Assistència Integral Social i Sanitària (AISSA) (Expedient 1374-0267/2023).

18. Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Institut Municipal d’Educació i Treball de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes per a la realització agrupada del projecte Garraf Singulars 2022 (Expedient 1376-0252/2023).

19. Ratificar l’aprovació de la rectificació de l’error material de l’annex 2 corresponent al conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sitges pel desenvolupament del Programa 30 Plus, corresponent a la convocatòria 2022 i desenvolupament 2022 i 2023 (Expedient 1376-0704/2022).

Dictàmens de la comissió informativa d’Ordenació Territorial i Habitatge

20. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el conveni regulador amb l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes per a la gestió d’activitats i serveis de la cartera d’habitatge, per l’any 2023 (Expedient 1375-0178/2023).

21. Aprovar l’adhesió a la Declaració de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat, per les ciutats i els pobles com a resposta a les crisis globals (Expedient 1376-0237/2023).

Control dels òrgans de govern

22. Donar compte del nomenament de les portaveus titular i suplent del grup comarcal d’ERC i de la composició de la Junta de portaveus (Expedient 1166-0204/2023).

23. Donar compte de decrets de Presidència i Gerència i dels acords de la Junta de Govern (Expedient 1376-0284/2023).

24. Donar compte dels expedients de modificació de pressupost 2023 números 1 a 6 (Expedient 1627-0285/2023).

25. Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost comarcal de l'exercici 2022 (Expedient 1641-0286/2023).

26. Donar compte de l’informe-resum control financer (actuacions 2022) (Expedient 1620-0291/2023)

27. Donar compte del Pla anual de control financer (actuacions 2023) (Expedient 1620-0292/2023).

28. Donar compte de la constitució de la Comissió de Seguiment per a la prestació conjunta del servei de taxi a la comarca del Garraf (Expedient 1376-0266/2023).

29. Donar compte de l’aprovació del protocol d’aprovació de tarifes urbanes del servei de taxi regulat del Garraf (Expedient 1376-0269/2023).

30. Donar compte de l’aprovació del calendari d’aplicació de les tarifes del servei de taxi per a l’any 2023 (Expedient 1376-0270/2023).

Mocions

31. Moció que presenten els grups comarcals del PSC, Junts i Ciutadans en suport dels Consells Comarcals per un millor finançament (Expedient 1035-0337/2023).

Darrera actualització: 27.03.2023 | 17:18