17. Revitalitzar l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible

Els ODS només es poden aconseguir amb associacions mundials sòlides i cooperació. Perquè un programa de desenvolupament es compleixi satisfactòriament, cal establir associacions inclusives (a nivell mundial, regional, nacional i local) sobre principis i valors, així com sobre una visió i uns objectius compartits que se centrin primer a les persones i el planeta. Molts països requereixen assistència oficial per al desenvolupament amb la finalitat de fomentar el creixement i el comerç. Així i tot, els nivells d'ajuda estan disminuint i els països donants no han respectat el seu compromís d'augmentar el finançament per al desenvolupament.

A causa de la pandèmia de la COVID-19, s'espera que l'economia mundial es contregui fortament, en un 3%, el 2020, el que constituiria la seva pitjor recessió des de la Gran Depressió.

Ara més que mai cal una sòlida cooperació internacional per tal de garantir que els països que posseeixen els mitjans per recuperar-se de la pandèmia reconstrueixin millor i aconsegueixin els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Fites

Finances

 • Enfortir la mobilització de recursos interns, fins i tot mitjançant la prestació de suport internacional als països en desenvolupament, per tal de millorar la capacitat nacional per recaptar ingressos fiscals i d'altra índole.
 • Vetllar perquè els països desenvolupats compleixin plenament els seus compromisos en relació amb l'assistència oficial per al desenvolupament, inclòs el compromís de nombrosos països desenvolupats d'assolir l'objectiu de destinar el 0,7% de l'ingrés nacional brut a l'assistència oficial per al desenvolupament dels països en desenvolupament i entre el 0,15% i el 0,20% de l'ingrés nacional brut a l'assistència oficial per al desenvolupament dels països menys avançats; s'encoratja als proveïdors d'assistència oficial per al desenvolupament a que considerin la possibilitat de fixar una meta per destinar almenys el 0,20% de l'ingrés nacional brut a l'assistència oficial per al desenvolupament dels països menys avançats.
 • Mobilitzar recursos financers addicionals de múltiples fonts per als països en desenvolupament.
 • Ajudar els països en desenvolupament a aconseguir la sostenibilitat del deute a llarg termini amb polítiques coordinades orientades a fomentar el finançament, l'alleujament i la reestructuració del deute, segons escaigui, i fer front al deute extern dels països pobres molt endeutats per tal de reduir l'endeutament excessiu.
 • Adoptar i aplicar sistemes de promoció de les inversions en favor dels països menys avançats.

Tecnologia

 • Millorar la cooperació regional i internacional Nord-Sud, Sud-Sud i triangular en matèria de ciència, tecnologia i innovació i l'accés a aquestes, i augmentar l'intercanvi de coneixements en condicions mútuament convingudes, fins i tot millorant la coordinació entre els mecanismes existents, en particular a nivell de les Nacions Unides, i mitjançant un mecanisme mundial de facilitació de la tecnologia
 • Promoure el desenvolupament de tecnologies ecològicament racionals i la seva transferència, divulgació i difusió als països en desenvolupament en condicions favorables, fins i tot en condicions concessionàries i preferencials, segons el convingut de mutu acord
 • Posar en ple funcionament, com a molt tard el 2017, el banc de tecnologia i el mecanisme de suport a la creació de capacitat en matèria de ciència, tecnologia i innovació per als països menys avançats i augmentar la utilització de tecnologies instrumentals, en particular la tecnologia de la informació i les comunicacions.

Creació de capacitat

 • Augmentar el suport internacional per a realitzar activitats de creació de capacitat eficaços i específiques en els països en desenvolupament per tal de donar suport als plans nacionals d'implementació de tots els Objectius de Desenvolupament Sostenible, fins i tot mitjançant la cooperació Nord-Sud, Sud-Sud i triangular.

Comerç

 • Promoure un sistema de comerç multilateral universal, basat en normes, obert, no discriminatori i equitatiu en el marc de l'Organització Mundial de Comerç, fins i tot mitjançant la conclusió de les negociacions en el marc de el Programa de Doha per al Desenvolupament.
 • Augmentar significativament les exportacions dels països en desenvolupament, en particular amb vista a duplicar la participació dels països menys avançats en les exportacions mundials d'aquí al 2020.
 • Aconseguir la consecució oportuna de l'accés als mercats lliure de drets i contingents de manera duradora per a tots els països menys avançats, d'acord amb les decisions de l'Organització Mundial de Comerç, fins i tot vetllant perquè les normes d'origen preferencials aplicables a les importacions de els països menys avançats siguin transparents i senzilles i contribueixin a facilitar l'accés als mercats.

Qüestions sistèmiques

Coherència normativa i institucional

 • Augmentar l'estabilitat macroeconòmica mundial, fins i tot mitjançant la coordinació i coherència de les polítiques.
 • Millorar la coherència de les polítiques per al desenvolupament sostenible.
 • Respectar el marge normatiu i el lideratge de cada país per establir i aplicar polítiques d’eradicació de la pobresa i desenvolupament sostenible.

Aliances entre múltiples interessats

 • Millorar l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible, complementada per aliances entre múltiples interessats que mobilitzin i intercanviïn coneixements, especialització, tecnologia i recursos financers, per tal de donar suport a l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible a tots els països, particularment els països en desenvolupament.
 • Fomentar i promoure la constitució d'aliances eficaces en les esferes pública, públic-privada i de la societat civil, aprofitant l'experiència i les estratègies d'obtenció de recursos de les aliances.

Dades, supervisió i rendició de comptes

 • D'aquí a 2020, millorar el suport a la creació de capacitat prestat als països en desenvolupament, inclosos els països menys avançats i els petits estats insulars en desenvolupament, per augmentar significativament la disponibilitat de dades oportunes, fiables i de gran qualitat desglossats per ingressos, sexe, edat, raça, origen ètnic, estatus migratori, discapacitat, ubicació geogràfica i altres característiques pertinents en els contextos nacionals
 • D'aquí a 2030, aprofitar les iniciatives existents per elaborar indicadors que permetin mesurar els progressos en matèria de desenvolupament sostenible i complementin el producte intern brut, i donar suport a la creació de capacitat estadística en els països en desenvolupament.

(Font: https://www.un.org/)

Propostes Pla de Mandat

Darrera actualització: 10.08.2022 | 08:09