Convocatòria Ple ordinari del 9 de juliol de 2020

Dilluns, 6 de juliol de 2020 a les 00:00

Ordre del dia

1. Aprovar l’acta del ple ordinari de 7 de maig de 2020.

Presidència

2. Aprovar l’adhesió a la Declaració Institucional Consell Nacional LGBTI de Catalunya en motiu del 28 de juny de 2020, Dia Internacional de l’Orgull LGBTI.

Control dels òrgans de govern

3. Donar compte de decrets de presidència i gerència i dels acords de la Junta de Govern (Expedient 1376-0144/2020).

4.  Donar compte dels decrets de Presidència i Gerència per a fer front a la crisi sanitària pel COVID-19 i durant la vigència de l’estat d’alarma:

 • Decret de Presidència 83/2020, d'aprovació de criteris de contractació pel procediment d'emergència i autorització a la compra de subministrament de material preventiu conjunt amb els Ajuntaments, de 27.295 mascaretes (Expedient 1403-0087/2020).
 • Decret de Presidència número 87/2020 que resol autoritzar l’adquisició de material preventiu mitjançant el procediment d’emergència, consistent  en material per a l’aplicació del protocol de retorn del Consell Comarcal (Expedient 1403-0087/2020).
 • Decret de Presidència número 91/2020 pel qual es resol aprovar la sol·licitud a la línia de suport núm. 7 “Atenció a persones en situació d’especial vulnerabilitat social com a conseqüència de la COVID-19”, en el marc del Programa d’ajuts per a emergències municipals, per l’import de 10.000 euros.
 • Decret de Presidència número 92/2020 que resol autoritzar el subministrament de material preventiu mitjançant el procediment d’emergència per a l’aplicació del protocol de retorn del Consell Comarcal (Expedient 1403-0101/2020).
 • Decret de Presidència 95/2020, que aprova el protocol de reincorporació del Consell Comarcal del Garraf, i de les mesures preventives i de seguretat i salut en el treball.
 • Decret de Presidència 96/2020 que aixecar la suspensió del termini de presentació d’instàncies per a la convocatòria del concurs oposició lliure per a la provisió d’una plaça de tècnic/a mig (A2).
 • Decret de Presidència 98/2020, que adjudica el contracte menor de servei de supervisió psicosocial al Sr. Oscar Caballero Figueras per un import total de 1.110 euros, IVA exempt.
 • Decret de Presidència 100/2020, de contractació del subministrament de 365 mascaretes FFP2 i 864 ampolles de gel hidroalcohòlic, per a la protecció del COVID-19, compra conjunta del Consell Comarcal i Ajuntaments, per import total de 5.152,67 euros, pel procediment d'emergència.
 • Decret 105/2020, que resol aixecar parcialment el conveni de col·laboració amb la Creu Roja en relació al servei de transport adaptat.
 • Decret 108/2020, que resol la suspensió temporal del contracte del servei de menjador escolar de l’escola El Morsell d’Olivella (Expedient 1403-0126/2020).
 • Donar compte del Decret de Gerència 8/2020, de contractació d’urgència d’una treballadora familiar, a partir del dia 11 de maig de 2020, mitjançant contracte d’interinitat per substitució d’una baixa per IT.
 • Decret de Gerència número 9/2020 que resol contractar d’urgència la Sra. I.G.E. a partir del dia 12 de maig de 2020 mitjançant contracte d’interinitat a temps complet, com a educadora social d’atenció primària del municipi d’Olivella.
 • Decret de Gerència 10/2020 que resol contractar d’urgència la Sra. L.M.G. a partir del dia 25 de maig de 2020 mitjançant contracte temporal d’interinitat a temps complet, com a educadora social d’atenció primària del municipi de Cubelles.
 • Decret de Gerència 11/2020 que resol contractar d’urgència la Sra. J.C. V. amb la categoria de treballadora familiar assimilada al grup de funció C2, des del dia 1 de juny de 2020, mitjançant contracte d’interinitat per substitució per IT.
 • Decret de Gerència 12/2020 que resol contractar d’urgència la Sra. L.M.G. a partir del dia 2 de juny de 2020 mitjançant contracte temporal d’interinitat a temps complet, com a educadora social d’atenció primària del municipi de Cubelles.

Serveis Generals i Organització

5. Donar compte dels estats d’execució del segon trimestre 2020 (Expedient 2240- 0142/2020).

6. Donar compte de l’informe de morositat del segon trimestre 2020 (Expedient 1376- 0143/2020).

7. Donar compte de les acceptacions de subvencions i ajuts de Catàleg de Serveis 2020 de la Diputació de Barcelona (Expedient 2240-0106/2020).

8. Donar compte dels expedients de modificació de pressupost núm. 5 a 8 (Expedients números 1730-0130/2020, 1730-0131/2020,1730-0132/2020 i 1730-0133/2020).

9. Aprovar el Pla Econòmic i Financer 2020-2021 del Consell Comarcal del Garraf (Expedient 1376-0129/2020).

Serveis a les Persones

10. Ratificar el Decret de Presidència d’aprovació de les bases d’ajuts de menjador (Expedient 2240-0136/2020).

11. Ratificar el Decret de Presidència d’aprovació de les bases d’ajuts de transport (Expedient 2240-0137/2020).

12. Acordar la segona i darrera pròrroga del servei de transport escolar col·lectiu del Garraf, lots números 1, 2, 3, 4 i 5 (Expedient 1408-0117/2020).

13. Acordar la primera i única pròrroga del servei de menjador escolar de l'Escola el Morsell, d’Olivella (Expedient 1403-0138/2020).

14. Acordar la primera i única pròrroga del servei de menjador escolar de les escoles l’Aragai i el Margalló de Vilanova i la Geltrú, lots 1 i 2 (Expedient 1408-0033/2019).

15. Acordar la imposició de la penalització a l’empresa Transports Ciutats Comtal 2 SL per incompliment contractual (Expedient 1376-0016/2020).

16. Ratificar l’acord de resolució per mutu acord del conveni entre el Consell Comarcal i  la Fundació Casa d’Empara, per a la prestació del servei de transport adaptat i donar de baixa la ruta de transport adaptat (Expedient 1376-0115/2020).

17. Ratificar el Decret de Presidència d’aixecament de la suspensió el contracte de servei de menjador escolar de l’escola l’Aragai de Vilanova i la Geltrú (Expedient 1376- 0057/2020).

18. Ratificar el Decret de Presidència d’aixecament de la suspensió del contracte de servei de menjador escolar de l’escola el Margalló de Vilanova i la Geltrú (Expedient 1376-0068/2020).

19. Ratificar el Decret de Presidència d’aixecament de la suspensió del contracte de servei de menjador escolar de l’escola El Morsell d’Olivella (Expedient 1403- 0126/2020).

Serveis Socials i Salut

20. Incoar l’expedient per al canvi de forma de gestió del servei d’immigració del Consell Comarcal, per passar de gestió indirecta a gestió directa (Expedient 1376- 0141/2020).

Ordenació Territorial i Habitatge

21. Donar compte de l’adjudicació de les obres per la reforma i ampliació de l’edifici singular de Can Milà per a convertir-lo en un Centre de Visitants i Oficina Municipal  de Turisme de la ciutat de Sitges, actuació inclosa dins de l’operació “Garraf: camins, patrimoni i natura”, segons resolució GAH/1214/2017 per la que se seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER 2014- 2020, eixos prioritaris 4 i 6 (Expedient 1379-0104/2019).

22. Donar compte del Decret de Presidència que aprova inicialment el projecte executiu per a la restauració de l’espai protegit de la Platja Llarga de Vilanova i la Geltrú, actuació inclosa a l’operació “Garraf: camins, patrimoni i natura” segons resolució GAH/1214/2017 per la que se seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6. (Expedient 1376-0092/2020).

23.  Donar compte de l’aprovació de l’annex a l’addenda de pròrroga per a l’any 2020 del conveni de col·laboració relatiu a l’Oficina d’habitatge i la Borsa de mediació, en relació a la tramitació dels ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i  social del COVID-19 en els lloguers de l’habitatge habitual (Expedient 1376- 0095/2020).

24. Donar compte de l’aprovació del projecte executiu d’adequació arquitectònica de l’espai de la Casa de la Vila destinat a implementar el Centre d’Interpretació dels Americanos de Sant Pere de Ribes, redactat per l’empresa Llongueras Clotet arquitectes, S.L.P., inclosa en el FEDER eix 6 “Garraf: camins, patrimoni i natura” (Expedient 1376-0088/2020).

25. Donar compte del nomenament de la persona representant del Consell Comarcal del Garraf a la Comissió paritària d’estudi per la creació del servei de Gestió Forestal i Energia de la Mancomunitat Penedès-Garraf (Expedient 1376-0109/2020).

26. Aprovar el conveni de col·laboració per l’assistència en matèria d’habitatge entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament de Sitges (Expedient 1376-0134/2020).

Mocions dels grups comarcals

27. Moció del grup comarcal del PSC, per demanar al Govern de la Generalitat que aixequi la suspensió dels ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers d’habitatge habituals.

28. Moció del grup comarcal de Ciutadans per a preservar i fer efectiva la conciliació laboral i reducció de la bretxa salarial en la situació provocada per la crisi de la COVID-19.

29. Moció dels grups comarcals de CUP-Amunt, Construïm, ERC-AM, Som Vng i En Comú Guanyem per aturar el projecte de l’autòdrom de Terramar.

Precs i preguntes

Data publicació:6 de juliol de 2020

Darrera actualització: 01.06.2022 | 17:26