Convocatòria Ple Ordinari del 16 d'octubre de 2014

Divendres, 10 d'octubre de 2014 a les 00:00

Ordre del dia

Presidència

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (ple ordinari de 12 de juny de 2014).

2. Donar compte dels decrets de presidència i gerència.

3. Presa de possessió del càrrec de consellers comarcals dels Srs. Raimon Ràfols Florenciano i Adrià Pet Herrera.

Àrea de Serveis Generals i Atenció a la Ciutadania

4. Proposta d'aprovació del Compte General de l'exercici 2013 del Consell Comarcal del Garraf.

5. Proposta d'aprovació de modificació de les Ordenances per a l'any 2015.

6. Proposta de ratificació del decret de Presidència que fa referència a l'acceptació del crèdit de la Diputació de Barcelona dins el pla d'operacions de tresoreria pera Consells Comarcals 2014.

7. Donar compte de l'informe de tresoreria corresponent al 2n trimestre de 2014 en relació a la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

8. Ratificació del Conveni de col·laboració entre el Consorci d'administració Oberta de Catalunya i el Consell Comarcal del Garraf en la prestació de Serveis d'assistència tècnica a les administracions locals de la comarca per a la millora de la prestació dels serveis públics mitjançant la utilització de les TIC.

9. Proposta d'autorització al Sr. Antoni Cerdà d'una segona activitat com a formador on-line i renúncia a la compatibilitat de segona activitat a la Universitat Politècnica de Catalunya.

Àrea de Serveis a les Persones i Serveis Socials

10. Proposta de ratificació del Decret de presidència relatiu a l'aprovació PROVISIONAL de l'atorgament d'ajuts individuals de menjador escolar per necessitats socioeconòmiques i geogràfiques per a l'alumnat d'educació infantil (2n cicle), primària i secundària obligatòria de centres educatius de titularitat del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya de la comarca del Garraf per al curs 2014-2015.

11. Proposta de pròrroga dels conveni en relació al servei de transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda amb l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Ajuntament de Sant Pere de Ribes, Fundació Ave Maria, Fundació Casa Empara i Associació Espiga Penedès.

12. Proposta de ratificació del decret de presidència, de 6 d'agost de 2014, relatiu al conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Benestar Social i Família, l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el Consell Comarcal del Garraf, per a la gestió de l'Oficina Jove del Garraf.

13. Proposta d'aprovació i verificació de la signatura de contracte –programa 2014 del Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del Garraf, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat.

14. Proposta d'aprovació del Protocol comarcal per l'abordatge de situacions de risc i/o maltractaments greus a la Infància i l'Adolescència del Garraf.

 Àrea d'Ordenació Territorial i Habitatge

15. Proposta d'aprovació de l'adhesió al Protocol de col·laboració per a les bones pràctiques en la reforma i el condicionament dels habitatges.

16. Proposta d'aprovació de l'adhesió a la Carta Internacional del Caminar en el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2014.

17. Proposta de ratificació d'aprovació de l'actuació i sol•licitud de recurs tècnic a la Diputació de Barcelona per a la redacció de l'estudi "La problemàtica de les urbanitzacions de baixa densitat a la comarca del Garraf. Diagnosi i estratègies d'actuació".

18. Proposta de verificació del Pla de Desenvolupament Econòmic i Social del Garraf 2014-2020.

Àrea d'Ocupació, Promoció Econòmica, Cultura i Patrimoni

19. Proposta de ratificació del conveni de col·laboració amb els ajuntaments de Cubelles, Canyelles i Olivella en relació al programa de Treball i Formació 2014, adreçat a persones en situació d'atur i beneficaries de la Renda mínima d'inserció.

20. Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració amb els Ajuntaments Canyelles i Olivella en relació al programa de Treball i Formació 2014 , per a persones aturades no perceptores.

21. Proposta d'aprovació de la sol·licitud de subvenció a la Conselleria de treball. Joves per l'ocupació. Convocatòria 2014/15.

Mocions

22. Proposta de Moció sobre el transport de Rodalies de Tarragona, ampliant parades a Cubelles, Vilanova i Sitges o bé, estudiant el perllongament de serveis del a R2 sud fins a Tarragona.

23. Moció en relació a la defensa de la llei de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs (llei orgànica 2/2010).

24. Moció de la CUP-UM9 de suport del món local a la convocatòria de consulta sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014.

Mocions d'urgència

25. Precs i preguntes.

Data publicació: 10 d'octubre de 2014

Darrera actualització: 02.06.2022 | 07:42