Convocatòria Ple Ordinari del 14 d'abril de 2016

Divendres, 8 d'abril de 2016 a les 00:00

Ordre del dia

Presidència

1. Aprovació de les actes anteriors (28 de gener i 11 de febrer de 2016).
2. Donar compte dels decrets de presidència i gerència.
3. Presa de possessió del càrrec de consellera comarcal de la Sra. Blanca Albà Pujol.
4. Donar compte del decret de la nova organització institucional del Consell Comarcal del Garraf.
5. Donar compte del Pla de Mandat 2015/2019.
6. Proposta de ratificació del decret de presidència de data 10 de març de 2016 referent al nomenament de representants del Consell Comarcal del Garraf a diferents organismes.
7. Proposta de ratificació del decret de presidència de 7 de març que resol donar suport al "Manifest 8 de març Dia Internacional de les Dones" subscrit per la FMC i l'ACM.
8. Proposta d'adhesió i recolzament al manifest "El món Local en contra de l'acord entre la Unió Europea i l'Estat de Turquia".

Àrea de Serveis Generals i Organització

9. Donar compte de l'Informe de tresoreria i annex d'intervenció referent a la morositat al 4t trimestre de 2015 i al 1r trimestre de 2016.
10. Donar compte del decret de l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici 2015.
11. Proposta d'aprovació d'un Pla Econòmic Financer, d'acord amb l'art. 21.2 de la LO Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
12. Proposta d'aprovació del Conveni de col·laboració entre l'ajuntament de Cubelles i el Consell Comarcal del Garraf per a la prestació de serveis en assessorament per donar continuïtat a la implantació de l'administració electrònica del tècnic TIC del Consell Comarcal del Garraf.

Àrea de Serveis a les Persones

13. Proposta d'aprovació de la proposta de finançament del servei de transport i menjador escolar per al curs 2015-2016.
14. Proposta de ratificació del Decret de Presidència núm. 16/2016 i 42/2016, de 16 de febrer de 2016 i 14 de març de 2016, respectivament, relatius a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador escolar a alumnes de nova matrícula o canvis de situacions socioeconòmiques, curs 2015-2016.
15. Proposta de ratificació del Decret de Presidència núm. 19/2016, de 25 de febrer de 2016, relatiu a l'atorgament d'ajuts individuals de desplaçament escolar per al curs 2015-2016.
16. Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració entre l'administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d'Ensenyament i el Consell Comarcal del Garraf en relació amb el projecte de servei comunitari.
17. Proposta d'aprovació de les Bases per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics del Garraf, per al curs escolar 2016-2017.
18. Proposta d'aprovació de les Bases per a l'atorgament d'ajuts individuals de desplaçament adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics del Garraf, per al curs escolar 2016-2017.
19. Proposta d'aprovació del Plec de clàusules administratives i tècniques que ha de regir el procediment obert per a l'adjudicació del contracte de gestió del monitoratge de transport escolar de la comarca del Garraf per al curs 2016-2017 i prorrogable fins el curs 2019-2020.
20. Proposta d'aprovació del Plec de clàusules administratives i tècniques reguladors de la contractació del servei de transport escolar per al curs 2016-2017 i prorrogable fins el curs 2019-2020.
21. Proposta d'aprovació del Plec de clàusules administratives i tècniques reguladores de la contractació del servei de menjador escolar de l'Escola Margalló i de l'Escola l'Aragai.

Àrea d'Ordenació Territorial i Habitatge

22. Proposta d'adherir-nos i expressar el suport institucional del Consell Comarcal del Garraf a la campanya de promoció i difusió de la gastronomia "Origen Garraf", i en concret, a la sol•licitud del segell de qualitat dels espigalls del Garraf.
23. Proposta d'adhesió a la Declaració de Sant Sadurní d'Anoia, renovem el compromís local pel Desenvolupament Sostenible i la lluita contra el canvi climàtic cap el 2030, aprovada a la 16a Assemblea General de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

Àrea de Cultura, Patrimoni, Ocupació i Esports

24. Donar compte del Decret núm. 195/2015, en relació al conveni entre el Consell Comarcal del Garraf i la Sra. Rosó Miret de Cabanyes, per a la donació dels llibres de la família Miret de Cabanyes al Consell Comarcal del Garraf.
25. Donar compte del Decret núm. 23/2016, en relació a l'inventari final de la donació de llibres de la família Miret de Cabanyes en relació al conveni entre el Consell Comarcal del Garraf i la Sra. Roso Miret de Cabanyes per a la donació dels llibres de la família Miret de Cabanyes al Consell Comarcal del Garraf.

MOCIONS

26. Moció del PP de suport a la llibertat lingüística dels pacients a la sanitat catalana.
27. Moció del PP en defensa de las diputacions, cabildos i consells insulars i en contra de la seva desaparició.
28. Moció d'ERC, CUP, ICV i SOM-VNG de rebuig a l'acord entre la Unió Europea i Turquia per fer front a la crisi dels refugiats.
29. Moció d'ERC, CUP, ICV i SOM-VNG de suport a les entitats del tercer sector social de Catalunya i de rebuig a la gestió estatal dels fons procedents del 0,7% de l'IRPF.

Mocions d'urgència

30. Precs i Preguntes.

Data publicació:8 d'abril de 2016

Darrera actualització: 02.06.2022 | 07:22