Convocatòria del ple ordinari del 30 de setembre de 2021

Divendres, 24 de setembre de 2021 a les 00:00

Ordre del dia

1. Aprovar l’acta de la sessió ordinària del Ple de 8 de juliol de 2021 (Expedient 1029- 0344/2021).

2. Presa de possessió del Sr. Jordi Medina Alsina com a conseller comarcal (Expedient 1022-0388/2021).

3. Presa de possessió del Sr. Julio Ruiz Melero com a conseller comarcal (Expedient 1022-0413/2021).

Control i fiscalització dels òrgans de govern

4. Donar compte del Decret de delegacions de competències a favor d’una consellera i nomenament com a membre de la Junta de Govern (Expedient 1021-0360/2021).

5. Donar compte del Decret d’adscripció d’una consellera a la comissió informativa de Serveis a les Persones (Expedient 1021-0360/2021).

6. Donar compte de la composició de la Junta de Portaveus (Expedient 1166- 0383/2021).

7. Donar compte de decrets de presidència i gerència i dels acords de la Junta de Govern (Expedient 1376-0423/2021).

8. Donar compte del compliment dels terminis de pagament de les obligacions comercials del segon trimestre (Expedient 1685-0417/2021).

9. Donar compte dels estats d’execució del segon trimestre (Expedient 1685- 0418/2021).

10. Donar compte dels expedients de modificació del pressupost números 12 a 18 (Expedient 1627-0421/2021).

Dictàmens de la comissió informativa de Serveis Generals i Organització

11. Aprovar el Compte General 2020 (Expedient 1641-0317/2021).

Dictàmens de la comissió informativa de Serveis a les Persones

12. Ratificar els decrets d’incoació i adjudicació de la contractació del servei de menjador escolar del CEIP El Margalló de Vilanova i la Geltrú (Expedient 1407-0292/2021).

13. Aprovar l’addenda econòmica provisional per a la gestió de les competències delegades en matèria d’ensenyament (menjador i transport) del curs 2021-2022.

14. Aprovar la proposta de resolució d’ajuts individuals de desplaçament del curs 2021- 2022 (Expedient 2244-0137/2021).

15. Ratificar el Decret de Presidència que aprova la resolució d’ajuts individuals de menjador escolar del curs 2021-2022 (Expedient 2244-0102/2021).

16. Ratificar l’acord de la Junta de govern de 22 de juliol de 2021 que aprova la liquidació dels contractes relatius al servei de transport escolar col·lectiu al Garraf, lots 1-5, i declarar l’extinció pel seu compliment (Expedient 1408-0362/2021).

17. Ratificar l’acord de la Junta de govern de 22 de juliol de 2021 que aprova la liquidació dels contractes relatius al servei de menjadors escolars de les escoles el Morsell, l’Aragai i el Margalló i declarar l’extinció pel seu compliment (Expedient 1408- 0362/2021).

18. Aprovar l'addenda complementària al contracte programa entre el Departament de Drets Socials i el Consell Comarcal en matèria de serveis socials, altres programes i serveis relatius al benestar social i polítiques d'igualtat per implementar noves mesures extraordinàries relacionades amb l'impacte social de la Covid-19 (quarta addenda Covid) (Expedient 1376-0427/2021).

19. Aprovar la pròrroga del Pla de Polítiques de Dones del Consell Comarcal del Garraf (Expedient 1376-0422/2021).

Dictàmens de la comissió informativa d’Ordenació Territorial i Habitatge

20. Ratificar l’acord de la Junta de govern de 22 de juliol que resol aprovar el conveni de col·laboració per l’assistència en matèria d’habitatge entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament d’Olivella, per l’any 2021 (Expedient 1376-0370/2021).

21. Ratificar l’acord de la Junta de govern de 22 de juliol que resol aprovar el conveni de col·laboració per l’assistència en matèria d’habitatge entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament de Cubelles, per l’any 2021 (Expedient 1376-0371/2021).

22. Ratificar l’acord de la Junta de Govern del 9 de setembre que aprova la modificació de l’operació “Garraf: camins, patrimoni i natura” (GO03-000842), inclosa dins del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 eix 6 (Expedient 2240- 0400/2021).

23. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern del 9 de setembre que aprova inicialment el projecte de consolidació de l’entrada i d’adequació d’accés al Castellot del Garraf del terme municipal de Sitges, actuació inclosa a la Ruta del Patrimoni del Garraf, de l’actuació “Garraf: camins, patrimoni i natura” PO FEDER 2014-2020 (Expedient 2398-0331/2021).

24. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern de 22 de juliol que resol adjudicar el contracte de subministrament i obra per la instal·lació de caldera de biomassa i xarxa de calor a la zona escolar de Les Roquetes del municipi de Sant Pere de Ribes (Expedient 1379-0253/2021).

25. Donar compte de l’acord de la Junta de govern de 7 de juliol que 2021, que resol ratificar el Decret de Presidència de l’adjudicació del contracte d’obres del camí pedalable de la costa del Garraf a Vilanova i la Geltrú, fase 1, lot 1 (Expedient 1379- 0087/2021).

26. Donar compte de l’acord de la Junta de govern de 7 de juliol que 2021, que resol ratificar el Decret de Presidència de l’adjudicació del contracte d’obres del camí pedalable de la costa del Garraf a Vilanova i la Geltrú, fase 1, lot 2 (Expedient 1379- 0087/2021).

27. Donar compte de l’acord de la Junta de govern de 7 de juliol que 2021, que resol ratificar el Decret de Presidència de l’adjudicació del contracte d’obres del camí pedalable de la costa del Garraf a Vilanova i la Geltrú, fase 2, lot 1 i lot 3 (Expedient 1379-0088/2021).

28. Donar compte de l’acord de la Junta de govern de 7 de juliol que 2021, que resol ratificar el Decret de Presidència de l’adjudicació del contracte d’obres del camí pedalable de la costa del Garraf a Vilanova i la Geltrú, fase 2, lot 2 (Expedient 1379- 0088/2021).

29. Donar compte de l’acord de la Junta de govern de 10 de juny de 2021, que resol adjudicar el contracte de subministrament i servei per a la instal·lació de sistema de telegestió i adequació associada a 11 quadres d'enllumenat públic al municipi de Cubelles, actuació del "Projecte d'eficiència energètica del Garraf", subvencionable pel programa FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6 (Expedient 1403- 0117/2021).

30. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern d’11 de març de 2021 que resol aprovar la contractació de subministrament de 630 llumeneres LED mitjançant contracte basat en acord marc de serveis i subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya

(Expedient 1431-0115/2021).

31. Donar compte de l’acord de la Junta de govern de 23 de febrer de 2021 que resol adjudicar el contracte de subministrament i servei de la museïtzació del Centre d’Interpretació dels Americanos de Sant Pere de Ribes Adjudicació (Expedient 1403- 0344/2020).

Mocions dels grups comarcals

32. Moció del grup comarcal d’ERC per instar a ADIF a modificar el projecte d’instal·lació de proteccions acústiques sonoreductores al llarg de la infraestructura ferroviària que travessa la trama urbana de Vilanova i la Geltrú, Sitges i Cubelles (Expedient 1035- 0437/2021).

33. Moció del grup comarcal d’ERC per promoure l’acollida i l’asil de persones refugiades de l’Afganistan i per a la defensa dels drets humans (Expedient 1035-0438/2021).

34. Moció del grup comarcal Construïm en pro de la formació post obligatòria per a persones amb capacitats diverses (Expedient 1035-0439/2021).

Precs i preguntes

Data publicació:24 de setembre de 2021

Darrera actualització: 01.06.2022 | 17:19