Convocatòria del ple ordinari del 30 de novembre de 2023

Dimarts, 28 de novembre de 2023 a les 00:00

Ordre del dia

1. Aprovar l’acta de la sessió ordinària del 28 de setembre de 2023 (Expedient 1029 0761/2023).

2. Presa de possessió com a conseller del Sr. Marc Segarra Sabio (Expedient 1022 0948/2023).

3. Lectura de la declaració institucional amb motiu del 25 de novembre de 2023 (Expedient 1227 0949/2023).

Dictàmens de la comissió informativa de Serveis Generals i Organització

4. Aprovar la proposta de pressupost comarcal i plantilla exercici 2024 (Expedient 1619 0913/2023).

5. Aprovar la Relació de llocs de treball (Expedient 1457 0950/2023).

6. Aprovar el Pla Estratègic de Subvencions (Expedient 1227 0926/2023).

7. Aprovar el Pla anual de contractacions 2024 (Expedien t 1227 0951/2023).

8. Aprovar l’addenda del conveni de col·laboració amb l’Agència Tributària de Catalunya (Expedient 1378 0863/2023).

9. Aprovar l'adhesió del Consell Comarcal del Garraf al Consorci Localret, el conveni regulador i l’adhesió a la Central de Contractació (Expedient 1181 0874/2023).

10. Aprovar el conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona regulador de la cessió del parallamps del castell vell d’Olivella (Expedient 1565 0498/2023).

11. Aprovar l’increment retributiu del 0,5% del personal del Consell Comarcal (Expedient 1376 0800/2023).

Dictàmens de la comissió informativa de Cultura, Patrimoni, Ocupació i Esports

12. Aprovar la rectificació de l'error material detectat en el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf, l'Institut Municipal d’Educació i Treball de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes i Sitges pel desenvolupament del Programa Timol per a l’any 2023 (Expedient 1378 0925/2023).

Dictàmens de la comissió informativa de Serveis a les Persones

13. Aprovar la modificació del conveni de col·laboració amb el Departament d’Igualtat i Feminismes per a l’impuls de les polítiques de promoció de la Igualtat i els feminismes pel període 2022-2025 (Expedient 1378 0906/2023).

14. Aprovar el Protocol comarcal del Garraf per a l’abordatge integral de les violències masclistes (Expedient 2867 0856/2023).

15. Aprovar el Protocol de dol en cas de feminicidi i altres assassinats per violència masclista del Consell Comarcal i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella (Expedient 2867 0870/2023).

16. Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sitges per a la gestió del servei de transport adaptat i assistit per a l’any 2024 (Expedient 2859 0898/2023).

17. Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes per a la gestió del servei de transport adaptat i assistit per a l’any 2024 (Expedient 2859 0899/2023).

18. Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a la gestió del servei de transport adaptat i assistit per a l’any 2024 (Expedient 2859 0927/2023).

19. Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Canyelles per a la gestió del programa de prevenció en les drogodependència TRACA per a l’any 2024 (Expedient 1374 0892/2023).

20. Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Cubelles per a la gestió del programa de prevenció en les drogodependència TRACA per a l’any 2024 (Expedient 1374 0893/2023).

21. Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Olivella per a la gestió del programa de prevenció en les drogodependència TRACA per a l’any 2024 (Expedient 1374-0894/2023).

22. Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes per a la gestió del programa “Joves amb vulnerabilitat” per a l’any 2024 (Expedient 1374 0895/2023).

23. Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sitges per a la gestió del programa “ Joves amb vulnerabilitat per a l’any 2024 (Expedient 1374 0896/2023).

Dictàmens de la comissió informativa d'Ordenació Territorial i Habitatge

24. Aprovar l'addenda al conveni de col·laboració per l’assistència en matèria d'habitatge entre el Consell Comarcal del Garraf i l'Ajuntament de Cubelles (Expedient 1378 0917/2023).

25. Aprovar l'addenda al conveni de col·laboració per l’assistència en matèria d'habitatge entre el Consell Comarcal del Garraf i l'Ajuntament de Sitges (Expedient 1378 0916/2023).

26. Aprovar l'addenda al conveni de col·laboració per l’assistència en matèria d'habitatge entre el Consell Comarcal del Garraf i l'Ajuntament d'Olivella (Expedient 1378 0918/2023).

27. Aprovar la tercera addenda del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Canyelles per a la gestió del Servei de Medi Natural i Litoral del Garraf (Expedient 1378 0919/2023).

28. Aprovar la tercera addenda del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Cubelles per a la gestió del Servei de Medi Natural i Litoral del Garraf (Expedient 1378 0920/2023).

29. Aprovar la tercera addenda del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d'Olivella per a la gestió del Servei de Medi Natural i Litoral del Garraf (Expedient 1378 0921/2023).

30. Aprovar la tercera addenda del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes per a la gestió del Servei de Medi Natural i Litoral del Garraf (Expedient 1378 0922/2023).

31. Aprovar la tercera addenda del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sitges per a la gestió del Servei de Medi Natural i Litoral del Garraf (Expedient 1378 0923/2023).

32. Aprovar la tercera addenda del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a la gestió del Servei de Medi Natural i Litoral del Garraf (Expedient 1378 0924/2023).

Control dels òrgans de la corporació

33. Donar compte de l’acord de la delegació de la conselleria d’Igualtat, Feminisme i LGTBI a la Sra. Rosalía Márquez Rasero (Expedient 1018 0787/2023).

34. Donar compte de la modificació de diversos representants a les comissions informatives de caràcter permanent (Expedient 1014 0669/2023).

35. Donar compte dels expedients de modificació de pressupost 2023, números 25 a 29 del pressupost 2023 (Expedient 1627 0909/2023).

36. Donar compte del compliment dels terminis de pagament de les obligacions comercials del 3r trimestre de 2023 (Expedient 1685 0910/2023).

37. Donar compte dels estats d'execució del 3r trimestre de 2023 (Expedient 1685 0911/2023).

38. Donar compte de decrets de Presidència i Gerència i dels acords de la Junta de Govern (Expedient 1376 0952/2023).

Mocions

39. Moció del grup comarcal d'En Comú Podem per la millora i ampliació de la gestió del Pla de Sostenibilitat del Garraf (Expedient 1035 0969/2023).

40. Moció del grups comarcals del PSC, Junts i En Comú Podem per reclamar la garantia de la inclusió a l'educació obligatòria i post obligatòria de persones amb diversitat funcional i necessitats educatives especials (Expedient 1035 0970/2023).

Darrera actualització: 28.11.2023 | 10:19