Convocatòria del ple ordinari del 25 de gener de 2021

Dilluns, 22 de febrer de 2021 a les 00:00

Ordre del dia

Lectura del manifest institucional del 8 de març, Dia Internacional de les Dones.

1. Aprovar l’acta de la sessió ordinària del Ple de 10 de desembre de 2020.

Control i fiscalització dels òrgans de govern

2. Donar compte de decrets de presidència i gerència i dels acords de la Junta de Govern (Expedient 1376-0062/2021).

3. Donar compte de la designació dels representants del grup polític comarcal de la CUP-Amunt a les comissions informatives permanents (Expedient 1014-0065/2021).

Dictàmens de la comissió informativa de Serveis Generals i Organització

4. Donar compte de l’expedient de modificació del pressupost de l’exercici 2020 número 31 (Expedient 1730-0334/2020).

5. Donar compte dels estats d’execució del quart trimestre 2020 (Expedient 1730- 0063/2021).

6. Donar compte del compliment dels terminis de pagament de les obligacions comercials del quart trimestre 2020 (Expedient 1730-0064/2021).

7. Donar compte del Pla anual de control financer 2020-2021 (Expedient 1730- 0061/2021).

8. Aprovar inicialment el Pressupost del Consell Comarcal per a l’exercici 2021 (Expedient 1730-0060/2021).

9. Aprovar la Relació de Llocs de Treball del Consell Comarcal corresponent a 2021 (1457-0059/2021).

10. Aprovar l’increment de retribucions del personal del Consell Comarcal per a l’exercici 2021 (Expedient 1376-0058/2021).

Dictàmens de la comissió informativa de Serveis a les Persones

11. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern de 22 de desembre de 2020, pel qual es ratifica el Decret de Presidència que aprova l'ampliació de l'addenda al contracte programa amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en matèria de serveis socials en relació a l'impacte social de la pandèmia del Covid-19 i l'addenda complementària (Expedient 1376-0341/2020).

12. Aprovar l'addenda pel manteniment de la vigència per al 2021 del contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Garraf, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat (Expedient 1376-0074/2021)

13. Aprovar el conveni de col·laboració interadministrativa amb l'ajuntament de Canyelles per la prestació dels serveis socials d'atenció primària i altres programes de serveis socials per a l'any 2021 (Expedient 1374-0075/2021).

14. Aprovar el conveni de col·laboració interadministrativa amb l'ajuntament de Cubelles per la prestació dels serveis socials d'atenció primària i altres programes de serveis socials per a l'any 2021. (Expedient 1374-0078/2021).

15. Aprovar el conveni de col·laboració interadministrativa amb l'ajuntament d'Olivella per la prestació dels serveis socials d'atenció primària i altres programes de serveis socials per a l'any 2021 (Expedient 1374-0079/2021).

16. Aprovar la pròrroga per a l'any 2021 del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l'Ajuntament de Canyelles en matèria de polítiques de joventut relatives al Contracte Programa 2017-2019 del Departament de Treball, Afers socials i Famílies (Expedient 1376-0018/2021).

17. Aprovar la pròrroga per a l'any 2021 del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l'Ajuntament de Cubelles en matèria de polítiques de joventut relatives al Contracte Programa 2017-2019 del Departament de Treball, Afers socials i Famílies (Expedient 1376-0017/2021).

18. Aprovar l'expedient de contractació, licitació i obertura procediment obert per a l'adjudicació del contracte de Servei d'Ajuda a Domicili (SAD) del Consell Comarcal del Garraf (Expedient 1408-0067/2021).

19. Aprovar l'expedient de contractació, licitació i obertura procediment obert per a l'adjudicació del contracte de servei de transport escolar col·lectiu del Garraf (Expedient 1408-0049/2021).

20. Aprovar l'expedient de contractació, licitació i obertura procediment obert per a l'adjudicació del contracte del servei d’acompanyament del transport escolar obligatori i no obligatori del Garraf i del servei de transport adaptat (social) (Expedient 1408-0055/2021).

Dictàmens de la comissió informativa de Cultura, Patrimoni, Ocupació i Esports

21. Aprovar el suport a la candidatura de la Creu de Sant Jordi a l’Escola de Grallers de de Sitges (Expedient 1376-0066/2021).

Dictàmens de la comissió informativa d’Ordenació Territorial i Habitatge

22. Aprovar l’acceptació del l’encàrrec de gestió de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i el Consell Comarcal del Garraf per a la gestió d’activitats i serveis de la cartera d’habitatge i el conveni regulador (Expedient 1375-0050/2021).

23. Aprovar inicialment el projecte de substitució i millora energètica dels aparells de climatització del museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú (Expedient 1376- 0051/2021).

24. Donar compte de la memòria d’activitats de l’any 2020 del Servei de Medi Natural i Litoral del Garraf (Expedient 1376-0053/2021).

25. Donar compte de l’activitat de l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal del Garraf de l’any 2020 (Expedient 1376-0054/2021).

Mocions

26. Moció del Grup comarcal d’En Comú Guanyem en relació amb els talls de subministrament elèctric i l’increment del preu de la llum (Expedient 1035- 0022/2021).

27. Moció dels Grups comarcals d’ERC, JuntsxCat, CUP-Amunt, Som-VNG i Construïm en defensa de la llibertat d’expressió i de rebuig a l’empresonament del raper Pablo Hasel (Expedient 1035-0070/2021).

Precs i preguntes

Data publicació:22 de febrer de 2021

Darrera actualització: 01.06.2022 | 17:21