Arxiu Històric de Sitges

L’Arxiu Històric Municipal de Sitges està situat a la Plaça de l’Ajuntament, en una antiga dependència del Palau Maricel. L’actual sala de consulta, la de dipòsit de documentació històrica i el despatx de l’arxiver i el d’atenció al públic van ser  inaugurats el 24 d’abril de 1982.

Ja en els segles XVII i XVIII la vila tingué cura de la conservació de la documentació municipal,ja que li era útil per a la defensa dels seus drets. Fra. Angel Vidal,Pere Pau Segarra i Lluís Soler i Segarra,van fer recerques documentals i en van fer reculls i còpies per a utilitat dels interessos públics de la vila. En la primera meitat del s. XIX Bernardí Llopis i Ribera va dur a terme les primeres tasques de catalogació ja no només amb interessos administratius sinó també històrics.

Els fons documentals municipals antics patiren una dispersió causada en bona part per la manca d’un edifici propi per a Ajuntament, per aquest motiu encara avui dia hi ha documentació municipal a la rectoria,la qual està encara pendent de ser recuperada per l’Ajuntament i de ser traslladada a l’Arxiu Històric de Sitges. En el nostre segle l’Ajuntament  va dur a terme la concentració de la seva documentació en edificis de propietat municipal i la posà a cura de diverses persones,però no es donà un pas ferm de cara a la creació de l’Arxiu Històric de Sitges fins al 1976, any en què es contractà una persona fixa per a les tasques específiques de l’Arxiu. Des d’aquell any fins al 1983 fou Vinyet Panyella la persona que va dur les regnes de les gestions inicials de l’Arxiu. Sitges havia tingut un interès especial per la seva documentació històrica, que destacava entre el conjunt d’arxiu municipals catalans, i la conjuntura favorable creada pel Congrés de Cultura Catalana i el restabliment de la Generalitat van dur a la integració de l’Arxiu Històric de Sitges a la Xarxa d’Arxius de la Generalitat en 1983.

Des de la moderna creació de l’Arxiu la seva funció és aplegar no solament la documentació generada pel propi Ajuntament de Sitges sinó també tota aquella que faci referència a qualsevol aspecte de la Vila, sigui procedent d’institucions, d’empreses,associacions de tota mena, famílies o de personalitats que han destacat en qualsevol camp de la vida cultural o social. Entre les diverses tasques de l’Arxiu hi ha la de classificar la documentació ingressada, inventariar-la, donar-la a conèixer i oferir-la a la consulta als investigadors.

Es tracta d’un arxiu unitari que aplega tant la documentació històrica (datada des de l’any 1312) com l’administrativa de l’Ajuntament de Sitges i per a encabir-la adequadament s’han hagut d’anar reformant progressivament sales per a ubicar-hi modernes prestatgeries metàl·liques mòbils. En els seus 2.000 metres lineals de documentació aplega les dades que fan de l’Arxiu un centre d’informació bàsic per a les recerques sobre qualsevol aspecte històric, cultural, social, econòmic, genealògic, etc. sobre la vila de Sitges i el seu terme municipal. L’Arxiu disposa de vitrines per a exposicions temporals de documentació,de lector de microfilms,i de làmpada de Wood per a facilitar la lectura dels pergamins.

Els seus fons documentals són molt diversificats,a més a més dels fons municipals té una rica biblioteca de temes locals  i sobre la comarca, premsa periòdica, fotografies, cartells i impresos, protocols notarials, etc.

Sitges té i ha tingut una important vida cultural fet que s’ha traduït en un notable i particular llegat documental que progressivament mercès a la generositat dels ciutadans va ingressant a l’Arxiu. És amb la col·laboració de particulars, associacions i entitats que l’Arxiu Històric de Sitges ha esdevingut un centre d’informació imprescindible per a Sitges i una part notable del seu patrimoni.

Xavier Miret i Mestre

Arxiver del Servei d’Arxiu Històric Municipal de Sitges

Fons de l’administració Local

Fons de l’Ajuntament de Sitges 1312-1995

1. Administració general

1.1 Actes municipals 1642-1995.

1.2 Correspondència  1541-1995.

2. Hisenda

2.1 Arrendaments de drets municipals 1619-1894

2.2 Comptes i pressupostos1551-1995

2.3 Cadastre,contribució rústega i urbana 1716-1995.

3. Proveïments: Escorxador i mercats: s. XVIII- 1995

4. Assistència social: 1817-1995

5. Sanitat: 1771-1995

5.1 Cementiri 1804-1990

5.2 Epidèmies 1817-1918     

5.3 Patents de sanitat 1813-1881.

6. Obres i Urbanisme: s. XVIII-1989

6.1 Llicències d’obres a particulars: s. XVIII-19881.

7. Seguretat pública

7.1 Passaports i Passis de Radi: 1794-1888.

8. Serveis militars:

8.1 Lleves: s. XVIII- 1996

9. Població: s. XVIII-1990

9.1  Padrons d’habitants: 1824-1990.

9.2  Registre civil Municipal de naixements,matrimonis i defuncions: 1840-1874.

10. Eleccions: municipals,diputats provincials,Parlament de Catalunya,   Estatals,Europees: 1819-1995.

11. Instrucció Pública: s. XVIII- 1990

12. Cultura

12.1 Festa Major. Carnaval: 1831-1995 

12.2 Societats locals 1853-1995                 

Fons d’administració Baronal:

- Sitges:

 • Cort del batlle: 1593-1833
 • Capbreus: 1611 i 1680
 • Notaria Baronal: 1430-1813

- Castellet: 

 • Processos
 • Escriptures en pergamí
 • Fons de Notaries Públiques

Documentació diversa

Notaria Reial: 1766-1881

Còpies sobre paper de documents: 1076-1832

Escrivania de Marina: 1753-1813.

Fons Judicials: 

Jutjat de Pau: 1826-19

Fons d’Institucions: 

 • Districte de Marina de Sitges (matrícula de vaixells i patrons): 1807-1884
 • Patronat del Cau Ferrat 1933-1936
 • Cambra Agrària: 1956-1995
 • Organización Sindical: 1939-1979
 • Habitatges de protecció de l’Organización Sindical: 1955-1986
 • Junta Local de Compensació (seguretat social d’autònoms): 1947-1980.
 • CEIP Esteve Barrachina 1962-1994
 • Col.legi Públic Estrella del Mar de Garraf 1964-1984
 • Festival Internacional de Teatre de Sitges: 1967-1983
 • Festival Internacional de Cinema Fantàstic i de Terror de Sitges: 1968-1982
 • Universitat Internacional Menéndez Pelayo: 1981-1986

Fons d’Associacions i Fundacions: 

 • Germandat de St. Telm 1584-1779.
 • Confraria del Santíssim Sagrament: 1675-1752
 • Gremi de St. Pere: 1740-1812.
 • Gremi de Mar: 1829-1864.
 • Societat Recreativa el Retiro: 1871-1895
 • Companyia de Voluntaris de Santiago de Cuba: 1877-1880
 • Societat Coralla Bella Subur: 1896-1898.
 • Hospital de St. Joan: s. XIX-1939
 • Homenatges a la vellesa i a la vellesa del mariner: 1928-1974.
 • Sindicat de producció agrícola 1937-1939
 • Montepio de San José: 1939-1964
 • Acció Catòlica: Branca Masculina: 1946-1966
 • Sección Femenina de Fet i de  las Jons 1952-1967
 • Germandat de Sta. Tecla (mutual): 1959-1962
 • Ecce Homo: 1959-1999.
 • Creu Roja:1965-1991.
 • Associació de Veïns del Mar: 1974-1978.
 • Associació de Pares del Ceip Esteve Barrachina: 1976-1986
 • Joventuts Musicals: 1976-1993
 • Unió de Botiguers de Sitges: 1979-1996
 • Ateneu Cultural de Sitges: 1982-1987
 • Cos de Bombers Voluntaris: 1985-1991 
 • Sindicat Agrícola de Gavà 1924-1926.

Fons comercials i d’empreses:

 • Fàbrica de Calçat Termes. 1923-1956
 • Hotel Subur: 1916-1957 
 • Hill (pintors): 1932-1954 
 • Cia. Alzina,March i Cona (de Calella): 1795-1807
 • F. Moreu i Oliver (de Mataró): 1795-1816

Fons personals: 

 • Artur Carbonell i Carbonell (pintor i dramaturg): 1906-1973
 • Josep Carbonell i Gener (historiador,occitanista i polític): 1897-1979
 • Esteve i Antoni Català (compositors de música):1870-1978
 • Josep Antoni Coderch de Sentmenat (Arquitecte): 1942-1950
 • Mn. Pau Ferret (historiador)
 • Josep Font i Gumà (arquitecte):1887-1921
 • Maria Ossó i Massip (professora): 1920-1989
 • Ramon Planes (escriptor): 1945-1980.
 • Pere Serramalera i Cosp (historiador,metge)
 • Francisco Sitjà Príncipe (activista polític i cultural): 1958-1976
 • Jaume Sunyer i Juncosa (mestre d’bres): s. XIX.
 • Manuel Torrents (pare i fill,compositors de música): s. XX.
 • Josep Vidal i Vidal (pintor i escenògraf): 1876-1950
 • José de Zamora (escriptor i dibuixant): 1966-1971.

Fons Patrimonials: 

 • Amell de la Muntanya: s. XVI-XX
 • Falç s. XVI-XX
 • Ferret (Segarra,Vidal,Rodó,Pitxot,Lleó,Olzinelles,  Raventós,Cerdà,Bofill,Bertran): s. XVI-XX.
 • Font de Querol (Pasqual,Planes) : 1408-s. XIX.
 • Llopis: S. XVIII-XIX.
 • Martínez Sardà: s. XVIII-XX.
 • Sunyer, Argenter, Vilanova: s. XVIII-XX

Col·leccions: 

 • Pergamins.
 • Impresos: Cartells. Etiquetes de vins. Auques. Etc.
 • Goigs de la Col·lecció Mn. Santiago Casanova i Giner.
 • Cartografia: Plànols i cartes nàutiques.
 • Arxiu Fotogràfic: Fons General de l’AHSI,Postals,Col. Josep Mates i Puig,Antoni
 • Julià i Ribes,  Josep Mª Jornet i Sentís (1955-2000),Josep Antoni Corella i Miracle (1949-2000),Salvador Piques i Fíguls (Geografia de Sitges),Foment del Turisme. Història Gràfica del Futbol Sitgetà: 1915-1996  (50ri dela Unió Esportiva Sitges).
 • Altres fons audiovisuals: Pel·lícules. Vídeos. Casettes. CD.
 • Dibuixos i Gravats.

Biblioteca auxiliar:

 • De tema local i comarcal.
 • Tema Guerra 1936-1939 (Col. Josep Joan Claret).

Hemeroteca:

 • Periòdics i publicacions periòdiques locals.
 • Recull de premsa sobre Sitges: a partir de 1960.
 • Club Nàutic de Sitges: 1967-1970

Bibliografia sobre l’Arxiu: 

 • Miret i Mestre, Xavier: Arxiu Històric de Sitges. Dins “Arxius Històrics del Garraf “ nº 1. Consell Comarcal del Garraf 2001.
 • Panyella, Vinyet: Catàleg de l’Arxiu Notarial de Sitges. Fundació Noguera .
 • Inventaris d’Arxius Notarials de Catalunya. Vol. 1. 1981. 82 Pp.
 • Panyella, Vinyet: Arxiu Històric Municipal de Sitges. Dins de Guia dels Arxius
 • Històrics de Catalunya. Vol. 1. Departament de Cultura de la Generalitat. 1982. Pp. 81-124.

Municipi:


Pl. de l’Ajuntament, 18 - 08800 Sitges - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 811 76 28
Adreça electrònica: arxiuhistoric@sitges.cat
Horari:  
de dimarts a divendres de 10 a 14h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 11.08.2022 | 11:40