S'aprova el pressupost de més de 8 milions d’euros per l'any 2023

Divendres, 25 de novembre de 2022 a les 00:00

El 64% del pressupost es destina a polítiques socials i serveis a les persones.

El Consell Comarcal del Garraf va a aprovar ahir al ple un pressupost de 8.147.172,09 euros per l’any 2023, el 64% del qual es destina a polítiques socials i serveis a les persones. En relació al pressupost inicial del 2022, el pressupost aprovat inclou un augment per a les polítiques de serveis a les persones: 10% en serveis socials i 6% en serveis d’ensenyament i joventut.

Per àrees el pressupost es distribueix de la següent manera: 2.831.423, 90 € per serveis socials (34,75%), 2.382.258,88 € per serveis a les persones (29,24%), 1.056.273,31 € per serveis generals i organització (12,96%), 683.175,07 € per cultura, patrimoni, ocupació i esports (8,39%), i 423.158,55 € per ordenació territorial i habitatge (5,19%).

La presidenta del Consell Comarcal del Garraf, Mònica Gallardo, ha destacat avui en roda de premsa que “aquests són uns pressupostos que donen resposta als eixos principals del nostre pla de mandat que recull les necessitats no només dels ajuntaments, sinó també d’agents externs, i que permeten continuar avançant en àmbits tan importants com el Pacte per l’Ocupació i en dotar d’eines l’àmbit d’atenció a les persones”. En aquest sentit, la presidenta també ha expressat “satisfacció pel fet de consolidar el projectes des del punt de vista des de l’àmbit de la sostenibilitat, amb la mirada posada en els Objectius de Desenvolupament Sostenible i, sobre tot, des de l’àmbit de l’atenció a les persones”.

En relació a aquest àmbit, la presidenta de l’àrea de serveis a les persones, Renata Bedós, ha destacat que “les polítiques socials plantejades en aquest pressupost posen especial èmfasi en la necessitat d’orientar els serveis socials cap al treball preventiu i comunitari, per tal d’evitar consolidar un sistema reactiu, assistencial i pal·liatiu”.

D’altra banda, el conseller d’ocupació  cultura i patrimoni, Robert Monzonis, ha destacat que “el Consell Comarcal del Garraf treballa de manera col·laborativa amb els ajuntaments per desenvolupar totes aquelles accions, activitats i serveis que vagin en benefici de la creació de llocs de treball, i també per posar en valor el patrimoni com a creador d’identitats, i com a agent de desenvolupament econòmic i territorial, i de cohesió social”.

Serveis socials

D’acord amb el contracte programa entre el Consell Comarcal del Garraf i la Generalitat de Catalunya, el pressupost aprovat permetrà posar en marxa serveis nous i reforçar-ne alguns dels ja existents: s’implantarà el Servei d’assessorament jurídic pels serveis socials bàsics i s’ampliarà el Servei d’intervenció socioeducativa per a infants i joves en risc. 

Així mateix, s’unifica el Servei especialitzat d’atenció a infants i adolescents en risc o desemparament i les seves famílies (SEAIA) i el Servei d’integració en família extensa (SIFE), i s’amplia l’equip amb una professional més. També s’oferirà directament el Servei d’Orientació i Atenció a les Famílies (SOAF), i comptarà amb el suport d’una terapeuta. Aquest programa, que abans era gestionat pel Departament de Drets Socials de la Generalitat, té com a objectiu incorporar el treball preventiu familiar, afavorir les relacions saludables, potenciar capacitats parenterals i donar atenció  a les persones al llarg de tot el cicle vital.

D’altra banda, es desenvoluparà el nou programa “Envelliment Quilòmetre Zero” amb l’objectiu d’analitzar la situació de les persones grans de Cubelles, Canyelles i Olivella per tal de definir una estratègia per a l’envelliment actiu i portar a terme un treball comunitari. Aquest programa coincideix amb l’estratègia comarcal “Garraf, comarca cuidadora” i amb les diferents actuacions que fomenten la vellesa saludable i el treball per  la millora la qualitat de vida de les persones grans i dependents, a través de la recerca tecnològica i la innovació, i englobarà els programes de gent gran que fins ara es desenvolupaven.

També està previst un increment en el finançament dels Serveis d’atenció a les persones amb dependència, i s’iniciarà un nou Programa de suport a persones cuidadores no professionals i un grup d’ajuda mútua.

Ensenyament i joventut

En l’àmbit de les competències delegades d’ensenyament i joventut, el pressupost permet la continuïtat de la gestió de les beques de menjador i del servei de transport escolar, que contribueixen a garantir el dret dels infants i les seves famílies a una educació inclusiva, equitativa i de qualitat.

Així mateix, el Consell Comarcal del Garraf dona suport a les famílies amb vulnerabilitat alimentària més enllà del el curs escolar, durant el període de vacances, conjuntament amb els ajuntaments de la comarca i amb el suport de la Diputació de Barcelona. Aquests serveis permeten lluitar de forma activa contra la pobresa i contra diferents formes de discriminació d’accés a l’aprenentatge i a les escoles, per raons socials o de mobilitat.

Pel que fa a les polítiques de joventut, el pressupost aprovat garanteix la continuïtat dels programes Traca de prevenció de conductes de risc associades al consum de substàncies i tractament contra les addiccions, Emoji de suport a  la salut emocional, i Joves en pràctiques, Treball i Formació i Referent d’Ocupació Juvenil, de suport a la inserció laboral d’aquest col·lectiu.

Així mateix, està previst fer una adaptació del programa Dinamitzadors cívics per a l’emancipació juvenil per continuar donant resposta a les necessitats dels joves migrats sols, i ampliar-lo a persones d’altres col·lectius de joves que estan en una situació especial de vulnerabilitat.

Aquests programes tenen el suport de diferents administracions com la Generalitat de Catalunya, a través del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, la Direcció General de Joventut i el Departament de Drets Socials, i la Diputació de Barcelona, i es gestionen a través de la cooperació i el treball compartit amb els municipis de la comarca, especialment amb els ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella.

Habitatge

El pressupost aprovat permet la continuïtat i consolidació de la cooperació amb els ajuntaments de la comarca del Garraf per al desenvolupament dels serveis contemplats en el conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestions entre l’Agència d’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Garraf.

La cooperació amb els ajuntaments es produeix amb els municipis de Sant Pere de Ribes, Sitges, Olivella i Cubelles de manera descentralitzada, per apropar a la ciutadania l’atenció i la gestió d’ajuts i serveis en matèria d’habitatge. La cartera de serveis que s’ofereix inclou ajuts a la rehabilitació, cèdules d’habitabilitat, prestacions per al pagament del lloguer, prestacions econòmiques d’especial d’urgència, borsa de mediació per al lloguer social, inscripció al registre de sol·licitants d’habitatge de protecció oficial i servei d’intermediació pels deutes en l’habitatge, entre d’altres.

Recentment s’ha signat un conveni per la posada en marxa l’Oficina comarcal de rehabilitació, que funciona com a finestreta única per coordinar, informar, assessorar i facilitar la gestió dels ajuts i la prestació de serveis que contribueixin a facilitar la implementació i la gestió integral de diferents programes de millora de l’habitatge.

Medi Ambient i sostenibilitat

El pressupost també contempla les accions del Servei de medi natural i litoral del Garraf, que compta amb les aportacions econòmiques dels ajuntaments de la comarca per a la prestació de serveis dels àmbits costaner, marí i terrestre, gestió i protecció del patrimoni, accions de dinamització i promoció, suport administratiu a les ADF de la comarca, pla de camins, jornades de divulgació, accions en matèria d’educació ambiental, entre d’altres.

En el pressupost es reflecteix també l’aportació econòmica que es fa anualment a la Federació d’ADF Penedès Garraf, les agendes i calendaris escolars pels centres escolars de la comarca, així com les campanyes de sensibilització, programes amb els centres escolars com “Volem la Platja Neta” i “Volem la Muntanya Neta”, i projectes d’aprenentatge i servei, entre d’altres.

D’altra banda, aquest any s’ha redactat i aprovat el Pla de Sostenibilitat del Garraf amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona i la participació dels ajuntaments de la comarca, i el Pla de Gestió de l’espai natural dels Colls i Miralpeix amb recursos propis. Aquests dos plans es desenvoluparan els propers anys.

Així mateix, aquest final d’any es preveu la creació de l’Oficina comarcal d’impuls a la transició energètica amb la contractació d’una persona especialista que donarà suport als ajuntaments i a la ciutadania. Aquesta oficina funcionarà durant dos anys i redactarà el Pla de Transició Energètica del Garraf, que ha d’establir objectius de reducció de consums energètics i d’implantació de renovables a la comarca.

Ocupació i concertació territorial

El pressupost del 2023 inclou les despeses de diferents actuacions que es gestionen de manera conjunta amb el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, la Diputació de Barcelona i els ajuntaments de la comarca, per afavorir l’ocupació de persones amb dificultats d’inserció laboral i donar suport a les empreses per la contractació, com els programes 30 Plus, Treball i formació, Prospecció ocupacional i Orienta.

El Consell Comarcal del Garraf també treballa amb els ajuntaments a través de la Taula d’Ocupació del Garraf, i amb el sector públic i privat a través del Pacte per l’Ocupació del Garraf en relació al desplegament de la concertació i les estratègies territorials. En el marc del Pacte hi ha mesures que s’han treballat enguany i que han es continuaran desenvolupant com el Pla estratègic d’activitat econòmica del Garraf, l’estratègia comarcal “Garraf, comarca cuidadora”, i el projecte Treball, Talent i Tecnologia que inclou accions formatives i de suport a empreses en el sector de l’automoció, entre d’altres.

En el marc del projecte “Garraf comarca cuidadora”, a banda dels projectes d’envelliment actiu i saludable lligats a la recerca tecnològica, també s’estan desenvolupant altres accions com el projecte Som-hi! d’activitat física per a la gent gran a través del Canal Blau TV, amb la dinamització de talleristes de diferents disciplines, i amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Així mateix, el pressupost contempla la continuïtat en el suport a entitats com Associació de persones amb discapacitat del Garraf i l’Associació de familiars i afectats de malaltia mental i als projectes comarcals Timol i Matí.

Projectes comarcals amb finançament europeu

El pressupost aprovat pels programes comarcals que compten amb finançament europeu és un 50% més baix que el d’aquest any, degut a la finalització de les diverses actuacions als municipis.

Del projecte Garraf: camins, patrimoni i natura, per a la promoció i la difusió del patrimoni cultural i natural, se n’han desenvolupament d’actuacions de caire infraestructural a tots els municipis i s’ha creat la Ruta del Patrimoni del Garraf. L’any 2023 s’executaran les actuacions de rehabilitació de la Platja Llarga i la senyalització de les rutes patrimonials de Vilanova i la Geltrú, i es completaran les actuacions comarcals vinculades a promoció i difusió, iniciades aquest any.

D’altra banda, del Projecte d’Eficiència Energètica de lluita contra el canvi climàtic ja s’han realitzat bona part de les actuacions, enguany s’estan executant les actuacions de Vilanova i la Geltrú de substitució i millora energètica dels aparells de climatització del museu Víctor Balaguer i el tancament de l’espai Víctor Rojas a l’Espai Far, i resta pendent d’executar l’actuació de Canyelles d’instal·lació d’una caldera de biomassa i xarxa de calor als edificis municipals.

El projecte Envelliment actiu, saludable i dependència finalitzarà aquest any, i del projecte Envelliment actiu i saludable. De la teoria a la pràctica, es presentarà a final d'aquest mes la sol·licitud de pròrroga perquè es pugui executar fins l’any vinent. Aquests projectes inclouen diferents actuacions per fomentar la vellesa saludable i millorar la qualitat de vida de les persones grans i dependents i formen part de l’estratègia comarcal “Garraf, comarca cuidadora”.

Cultura i patrimoni                                            

El pressupost del 2023 contempla la gestió del patrimoni vinculat al llegat Cabanyes i el Centre d’Interpretació del Romanticisme Manuel de Cabanyes. Masia d’en Cabanyes, amb la programació de visites de cap de setmana, visites escolars i esdeveniments, així com la realització de segona exposició a la Sala d’exposicions-Alexandre de Cabanyes. Així mateix, inclou la convocatòria dels XXIV Premis de periodisme i investigació comarcal Eugeni Molero i Albert Virella i Bloda, amb guardons de reconeixement a la tasca comunicativa, d’investigació i recerca històrica al Garraf. En aquest àmbit el pressupost es dota del suport de la Diputació de Barcelona i del programa d’esdeveniments de la Masia d’en Cabanyes.

 

Darrera actualització: 29.11.2022 | 08:40