Ajuts de menjador i desplaçament escolars

Convocatòria d'ajuts escolars curs 2022-2023

Quins ajuts es poden sol·licitar?

 • AIM - Ajut individual de menjador escolar: per a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil escolaritzats en centres educatius sufragats amb fons públics.
 • AID - Ajut individual de desplaçament: per a l’alumnat d’educació infantil (2n. Cicle), primària i secundària obligatòria matriculat en un centre proposat pel Departament d’Educació, quan no sigui possible l’establiment d’un servei de transport col·lectiu.

Qui ha de fer la sol·licitud?

Totes les famílies que vulguin accedir als ajuts, incloses les que van obtenir-ne el curs anterior. Les famílies d'infants que s'escolaritzen per primer cop (P3) també han de presentar la sol·licitud en termini, indicant l'escola que han posat com a primera opció a la preinscripció.

Quin termini hi ha?

Del 2 al 27 de maig de 2022.

Quina documentació es necessita?

Situació 1: Si ja va demanar l’ajut per al curs 2021-2022 i no hi ha hagut canvis a la unitat familiar, el consell comarcal ja disposa de la seva documentació. Només ha de fer la sol·licitud (telemàtica o presencial) dins de termini i, si cal, aportar els documents que hagin caducat.

Situació 2: Si és el primer cop que demana l’ajut, o ha d’aportar documentació nova per canvi de situació familiar (separació, diferents membres, etc.) ha de presentar la següent documentació: 

 • Formulari AIM (menjador) o formulari AID (desplaçament). Cal descarregar el formulari, no es pot emplenar online. 
 • DNI/NIF/PASSAPORT- de tots els membres de la unitat familiar. En el cas que un infant no en tingui, cal aportar el llibre de família
 • Sentència de separació- si procedeix.

Quin format han de tenir els documents?

Originals, si la tramitació es presencial

Digital/escanejat/imatge si la tramitació és telemàtica. Els documents han de ser clarament llegibles. En cas de sentència de separació, cal un pdf amb totes les pàgines,

Com se sol·licita l'ajut?

Online: Només cal que qui faci el tràmit (pare, mare o tutor/a legal) tingui  identificació digital, com pot ser T-CAT, DNI electrònic, sistema Cl@ve o IdCAT Mòbil.

Pot obtenir IdCAT mòbil per internet al moment: https://idcatmobil.seu.cat/

Necessita el DNI o TIE i la targeta sanitària

Pot consultar les instruccions per al tràmit online:

ACCÉS AL TRÀMIT ONLINE

Presencial: Si no pot obtenir una identificació digital, cal contactar amb el Consell Comarcal del Garraf als telèfons: 938 100 411 – 938 100 400 (extensió 2) en horari de 8 a 14.30 h de dilluns a divendres i dijous també de 16 a 19 h.

Les persones que només disposin de passaport hauran de fer el tràmit presencial.


Informació dels ajuts

Competència delegada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat per subvencionar les famílies d’alumnes d’ensenyament obligatori que vulguin o necessitin fer ús del servei de menjador per motius socioeconòmics. El Consell Comarcal del Garraf aprova, cada any, les convocatòries per concedir ajuts de menjador (AIM) i de transport escolar (AIT). Cada convocatòria inclou les bases i la documentació requerida per la concessió dels ajuts.

Adreçat a:

Alumnat matriculat en centres educatius del Garraf sostinguts amb fons públics. Cal que les famílies interessades sol·licitin els ajuts cada curs escolar.

Sol·licituds sobrevingudes: 

Es consideren sol·licituds sobrevingudes aquelles que han estat presentades fora del termini establert en la convocatòria o bé que, durant el curs, les unitats familiars al·leguin que han patit variacions significatives en la seva situació sociofamiliar o econòmica, sol·licitant l’admissió o revisió de la situació inicial del seu expedient, quan concorrin alguna de les següents situacions:

 • Nova matrícula.
 • Situació sobrevinguda que requereixi l’atenció de serveis socials.
 • Unitats familiars que la seva situació econòmica s’hagi vist greument afectada per causa de força major i degudament justificada.
 • La resta de noves sol.licituds que no compleixin aquests requisits estaran denegades.

Documentació necessària*:

 • Full de sol·licitud
 • DNI/NIE/PASSAPORT de tots els membres de la unitat familiar
 • Si l’alumne/a no disposa de DNI/NIE aportar llibre de família
 • Conveni, sentència de divorci o l’acta final de mediació del Departament de Justícia

* Cal aportar tota la documentació ORIGINAL perquè pugui ser correctament escanejada al nostre servei.

Contacte:

serveispersonals@ccgarraf.cat

93 810 04 11 - 93 810 04 00 (de 9 a 14 h, de dilluns a divendres, dijous també de 16 a 19h)

Darrera actualització: 30.05.2022 | 08:16