Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Col.legi Sant Bonaventura


Info actualitzada 2022-2023

 

 

Codi del centre

 

08031526


Tipus d'ensenyament

 

Educació infantil 3-6

Educació primària

ESO


Línies

 

2 línies. 

 

Projecte educatiu

 

El nostre estil educatiu es caracteritza pel recurs constant a la raó i el diàleg, una visió realista de la vida i la valorització del treball i de l'esforç. 

 

La nostra línia pedagògica promou el desenvolupament competencial de manera transversal en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements relacionats amb diferents sabers.

 

La nostra proposta educativa s'emmarca, d'una banda, dins d'un programa de gestió de la qualitat que potencia la millora dels resultats acadèmics i en la gestió general del centre i, d'un altra, dins d'un pla de pastoral que fomenta la concreció del caràcter propi del centre amb el treball amb els/les alumnes dels valors humans i cristians que els han d'ajudar a créixer com a persones des del carisma pròpiament franciscà.

 

El centre compta amb un programa d'innovació educativa propi (Saber, Emprendre, Créixer) que fomenta l'adquisició no només de les competències bàsiques de l'alumnat sinó també de les competències òptimes i que posa l'accent en els aprenentatges multilingües, el desenvolupament i ús de les noves tecnologies, la creativitat, el treball en equip i l'emprenedoria i el creixement interior de l'alumnat com a persones de Pau i Bé.

 

Una formació acadèmica actual, innovadora, sòlida, acollidora, que contempla la diversitat de tot l'alumnat del centre.

 

Aprenentatge emocional i de la convivència

 

El nostre centre té desplegat el projecte propi SENTIM i CONVIVIM (SiC) amb el qual s'estructuren els continguts d'aprenentatge relacionats amb el benestar emocional i la convivència des d'EI a l'ESO.

 

Aprenentatges coeducatius

 

L'acció educativa al nostre centre va avançant cap a un sistema inclusiu que incorpora la igualtat de gènere i la coeducació per contribuir a la millora de la convivència, al desenvolupament de relacions afectives respectuoses sense discriminació per raó de gènere i a la prevenció de la violència masclista.

 

Aprenentatge plurilingüe

 

En el Programa Integrat de Llengües del centre el català, com a llengua pròpia del nostre territori, té la consideració de primera llengua i constitueix l'instrument que vehicula els aprenentatges des de les etapes primerenques i fins al final de l'escolaritat.

 

Garantim l'aprenentatge del castellà com a llengua cooficial amb la programació de sessions/activitats en aquesta llengua a EI, dins l'àrea de Matemàtiques (a Ed. Primària), i a l'ESO en les àrees de Matemàtiques, Ciències Socials i Ciències Naturals.

 

Oferim anglès com a primera llengua estrangera des de P3 i s'ha implantat aquest idioma en una sessió setmanal de l'àrea de Medi en tota l'etapa d'Ed. Primària i a Ciències Naturals a 1r d'ESO.

 

Tenim desplegat el Marc d'Ensenyament de Llengües Vives a Ed. Primària, amb la realització de tallers per al treball oral de la llengua francesa. A l'ESO, l'alumnat té l'opció de cursar francès com a segon idioma estranger en els quatre nivells d'aquesta etapa.

 

Potenciem l'aprenentatge plurilingüe i intercultural del nostre alumnat a tráves de dos eixos: coneixement i sensibilització per les diferents realitats lingüístiques que configuren la nostra comunitat educativa i desenvolupament dels coneixements d'intercomprensió romànica.

 

Aprenentatge en la natura

 

Aprofitant l'entorn privilegiat de natura que ofereix el centre, en tots els àmbits i etapes es realitzen activitats fora de l'aula que pretenen potenciar els aprenentatges vivencials i significatius de l'alumnat. Com a eixos transversals, a Ed. Infantil s'ha implementat un projecte d'Hort escolar, a Ed. Primària es realitzen treballs d'Hort escolar, Tecnologia sostenible i de Contacte amb la natura. A l'etapa d'Educació Secundària Obligatòria, les activitats d'interioritat tenen en els espais exteriors un lloc ideals per al treball de la dimensió personal de l'alumnat.

 

Objectius per al Desenvolupament Sostenible

 

Garantim el treball amb el nostre alumnat dels objectius per al desenvolupament sostenible de forma transversal i en totes les etapes. Només treballant amb els infants i joves des del moment actual podem donar-los eines per tenir en un futur un món més saludable, just i equitatiu, i donar-los eines perquè puguin contribuir a frenar el canvi climàtic.

 

Aprenentatges digitals

 

El Pla TAC de centre assegura l’adquisició de la competència digital de l’alumnat, amb la iniciació al treball digital a Ed. Infantil, el desplegament del treball cooperatiu amb dispositius mòbils al llarg de l’etapa d’Ed. Primària i l’ús de dispositius mòbils a nivell individual en els processos d’aprenentatge de l’alumnat d’Educació Secundària Obligatòria.

 

Activitats escolars 

 

Sortides i excursions a tots els cursos. Colònies a P5 i en els finals de cicle.
Viatge a Florència-Assís a 2n d’ESO i Estada Lingüística en anglès a 4t d'ESO. El centre participa en les activitats que ofereix l'Ajuntament de Vilanova dins el programa PAE i PAL.

Celebrem les Festes de Sant Francesc, la Castanyada, Nadal, Sant Antoni (Tres Tombs), Carnaval, Sant Jordi, final de curs i Festa de Graduació (4t d’ESO).

 

Activitats complementàries

 

Formen part del projecte educatiu i s’integren en el currículum escolar. L'escola imparteix tallers d’informàtica, d'expressió, científics, matemàtics, d'escacs, tècniques de treball i d’estudi, valors, salut, emprenedoria i creativitat.

 

Les quotes d’aquestes activitats són aprovades pel consell escolar i autoritzades per la Delegació Territorial del Departament d'Educació.

 

Comunitat educativa

 

Consell escolar, claustre de professorat, equip directiu, equip de coordinació, comissió de pastoral, comissió de qualitat, comissió TIC, comissió de biblioteca escolar i junta directiva de l’AMPA.

 

S'estableixen reunions de pares i mares i es concerten entrevistes personals durant el curs per garantir el seguiment de l'alumnat. 

  

Aules/espais específics

 

5 aules de desdoblament; aula d'ambients; aula de plàstica; aula taller; 4 aules de reforç; laboratori; 1 aula d'informàtica; biblioteca; gimnàs; 12 despatxos i 1 sala per al professorat; 1 ha d'espai exterior amb pinedes; 1 pavelló poliesportiu semicobert; 2 pistes poliesportives a l'aire lliure; 1 pista de patinatge; 1 parc infantil; una zona adaptat per a P3; 1 camp de futbol-7; 1 camp de futbol reglamentari (aquests espais exteriors s'utilitzen a l'hora d'educació física i com a pati d'esbarjo); 4 vestidors amb lavabos i dutxes; 1 capella; 1 teatre i 2 menjadors amb capacitat per a 150 places amb cuina pròpia al centre.

 

Activitats extraescolars

 

Organitzades pel Club Esportiu Franciscans de VNG, són gestionades per una empresa externa.

 

Activitats esportives: bàsquet, futbol 7, ludiesport, gimnàstica rítmica, patinatge i taekwondo.

Activitats culturals: tallers d'arts escèniques, hip-hop, robòtica, anglès i manualitats.

 

Diada cultural i esportiva a final de curs.

Casal d'estiu (mes de juliol).

 

Altres serveis

 

Servei d’acollida de 8 a 9 h. per a alumnat d'Ed. Infantil i d'Ed. Primària.
Menjador amb cuina pròpia.
Servei psicològic i d’orientació.

Les quotes són aprovades pel consell escolar i es comuniquen a la Delegació Territorial del Departament d’Educació.


Centra els elements al mapa

  • Col·legi Sant Bonaventura

    Col·legi Sant Bonaventura