Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Col.legi Sant Bonaventura


Portes obertes:

Tots els dissabtes a partir del 6 de febrer.

 

Codi del centre:  Info actualitzada 2021-2022

08031526


Tipus d'ensenyament
Educació infantil 3-6

Educació primària

ESO


Línies
2 línies. 

 

Projecte educatiu

El nostre estil educatiu es caracteritza pel recurs constant a la raó i el diàleg, una visió realista de la vida i la valorització del treball i de l'esforç. 

La nostra línia pedagògica promou el desenvolupament competencial de manera transversal en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements relacionats amb diferents sabers.

La nostra proposta educativa s'emmarca, d'una banda, dins d'un programa de gestió de la qualitat que potencia la millora dels resultats acadèmics i en la gestió general del centre i, d'una altra, dins d'un pla de pastoral que fomenta la concreció del caràcter propi del centre amb el treball amb els/les alumnes dels valors humans i cristians que els han d'ajudar a créixer com a persones des del carisma pròpiament franciscà.

El centre compta amb un programa d'innovació educativa propi (Saber, Emprendre, Créixer) que fomenta l'adquisició no només de les competències bàsiques de l'alumnat sinó també de les competències òptimes i que posa l'accent en els aprenentatges plurilingües i d'intercomprensió romànica, el desenvolupament i ús de les noves tecnologies, la creativitat, el treball en equip i l'emprenedoria i el creixement interior de l'alumnat com a persones de Pau i Bé.

Oferim una formació acadèmica actual, innovadora, sòlida, acollidora, que contempla la diversitat de tot l'alumnat del centre i que passa pel desplegament d'un programa d'educació emocional i d'habilitats socials al llarg de totes les etapes de l'escolaritat que s'hi ofereixen. En aquest sentit, cal destacar que en l'etapa d'Educació Primària es treballen els continguts del programa finès KiVa contra l'assetjament escolar, uns continguts a què donem continuïtat al llarg de l'etapa de l'ESO. Des de fa quatre cursos oferim el Servei comunitari a 3r. d'ESO, en col·laboració amb Càritas i l'Economat de VNG i, des de fa dos cursos, també amb la residència d'avis Les Onades.

 

Aprenentatge multilingüe
En el Programa Integrat de Llengües del centre el català, com a llengua pròpia del nostre territori, té la consideració de primera llengua i constitueix l'instrument que vehicula els aprenentatges des de les etapes primerenques i fins al final de l'escolaritat. Garantim l'aprenentatge del Castellà com a llengua cooficial amb la programació de sessions/activitats en aquesta llengua a EI,  dins l'àrea de Matemàtiques (a Ed. Primària), i a l'ESO en les àrees de Matemàtiques, Ciències Socials i Ciències Naturals.

Oferim Anglès com a primera llengua estrangera des de P3, s'ha implantat aquest idioma en una sessió setmanal de l'àrea de Medi en tota l'etapa d'Ed. Primària i a l'etapa de l'ESO les Ciències Naturals es treballen una part en anglès dins del projecte Science Bits. Comptem també amb el recurs d'un auxiliar de conversa nadiu que recolza les classes orals en llengua anglesa des de 1r d'EP a 4t d'ESO. Tenim desplegat el Marc d'Ensenyament de Llengües Vives a Ed. Primària, amb la realització de tallers per al treball oral de la llegua francesa. A l'ESO, l'alumnat té l'opció de cursar Francès com a segon idioma estranger en els quatre nivells d'aquesta etapa.

 

Aprenentatge en la natura

Aprofitant l'entorn privilegiat de natura que ofereix el centre, en tots els àmbits i etapes es realitzen activitats fora de l'aula que pretenen potenciar els aprenentatges vivencials i significatius de l'alumnat. Com a eixos transversals, a Ed. Infantil s'ha implementat un projecte d'Hort escolar, a Ed. Primària es realitzen treballs d'Hort escolar, Tecnologia sostenible i de Contacte amb la natura. A l'etapa d'Educació Secundària Obligatòria, les activitats d'interioritat tenen en els espais exteriors un lloc ideals per al treball de la dimensió personal de l'alumnat.

 

Aprenentatges digitals

El Pla TAC de centre assegura l’adquisició de la competència digital de l’alumnat, amb el desplegament del treball cooperatiu amb dispositius mòbils al llarg de l’etapa d’Ed. Primària i l’ús de dispositius mòbils a nivell individual en els processos d’aprenentatge de l’alumnat d’Educació Secundària Obligatòria.

 

Activitats escolars

Sortides i excursions a tots els cursos. Colònies a P5 i en els finals de cicle.
Viatge a Florència-Assís a 2n d’ESO i Estada Lingüística a Londres a 4t d'ESO. El centre participa en les activitats que ofereix l'Ajuntament de Vilanova dins el programa PAE i PAL.

Celebrem les  Festes de Sant Francesc, la Castanyada, Nadal, Sant Antoni (Tres Tombs), Carnaval, Sant Jordi, final de curs i Festa de Graduació (4t d’ESO).

 

Activitats complementàries
Formen part del projecte educatiu i s’integren en el currículum escolar. L'escola imparteix tallers d’informàtica, d'expressió, científics, matemàtics, d'escacs, tècniques de treball i d’estudi, valors, salut, emprenedoria i creativitat.

Les quotes d’aquestes activitats són aprovades pel consell escolar i autoritzades per la Delegació Territorial del Departament d'Educació.

 

Comunitat educativa
Consell escolar, claustre de professorat, equip directiu, equip de coordinació, comissió de pastoral, comissió de qualitat, comissió TIC, comissió de biblioteca escolar i junta directiva de l’AMPA.

S'estableixen reunions de pares i mares i es concerten entrevistes personals durant el curs per garantir el seguiment de l'alumnat. 

  

Aules/espais específics
5 aules de desdoblament, aula de plàstica, aula taller, 4 aules de reforç, laboratori, 1 aula d'informàtica, biblioteca, gimnàs, 12 despatxos i 1 sala per al professorat, 1 ha d'espai exterior amb pinedes, 1 pavelló poliesportiu semicobert, 2 pistes poliesportives a l’aire lliure, 1 pista de patinatge, 1 parc infantil, una zona adapta per a P3, 1 camp de futbol-7, 1 camp de futbol reglamentari (aquests espais exteriors s’utilitzen a l'hora d'educació física i com a pati d’esbarjo), 4 vestidors amb lavabos i dutxes, 1 capella, 1 teatre i 2 menjadors amb capacitat per a 150 places amb cuina pròpia al centre. 

 

Activitats extraescolars

S'ofereixen en gestió interna i d'acord amb el projecte educatiu del centre.

Activitats esportives: futbol, futbol sala, bàsquet, patinatge, taekwondo, voleibol femení i multi-esport.

Activitats culturals: taller d'arts escèniques, hip-hop, robòtica, anglès i manualitats.

Servei de biblioteca dins les activitats extraescolars i obert amb pagament de quota a l'alumnat que no fa activitats extraescolars.

Diada cultural i esportiva a final de curs.

Casal d'estiu (mes de juliol).

 

Altres serveis
Servei d’acollida de 8 a 9 h. per a alumnat d'Ed. Infantil i d'Ed. Primària.
Menjador amb cuina pròpia.
Servei psicològic i d’orientació.

Les quotes són aprovades pel consell escolar i es comuniquen a la Delegació Territorial del Departament d’Educació.

 

 

 


Centra els elements al mapa

  • Col·legi Sant Bonaventura

    Col·legi Sant Bonaventura