Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Ajuts de menjador i desplaçament escolars


CONVOCATÒRIA per al curs 2021-2022

 

Termini de sol·licitud finalitzat (del 3 al 28 de maig de 2021) 

 


 

Competència delegada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat per subvencionar les famílies d’alumnes d’ensenyament obligatori que vulguin o necessitin fer ús del servei de menjador per motius socioeconòmics. El Consell Comarcal del Garraf aprova, cada any, les convocatòries per concedir ajuts de menjador (AIM) i de transport escolar (AIT). Cada convocatòria inclou les bases i la documentació requerida per la concessió dels ajuts.

 

- Ajut individual de menjador escolar (AIM): per a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil escolaritzats en centres educatius sufragats amb fons públics.


- Ajut individual de desplaçament (AID): per a l’alumnat d’educació infantil (2n. Cicle), primària i secundària obligatòria matriculat en un centre proposat pel Departament d’Educació, quan no sigui possible l’establiment d’un servei de transport col·lectiu.
 

Adreçat a:

Alumnat matriculat en centres educatius del Garraf sostinguts amb fons públics. Cal que les famílies interessades sol·licitin els ajuts cada curs escolar.

 

Preu:

La tramitació és gratuïta.

 

Termini:

Finalitzat (del 3 al 28 de maig de 2021)

 

Sol·licituds sobrevingudes: 

Es consideren sol·licituds sobrevingudes aquelles que han estat presentades fora del termini establert en la convocatòria o bé que, durant el curs, les unitats familiars al·leguin que han patit variacions significatives en la seva situació sociofamiliar o econòmica, sol·licitant l’admissió o revisió de la situació inicial del seu expedient, quan concorrin alguna de les següents situacions:

- Nova matrícula.

- Situació sobrevinguda que requereixi l’atenció de serveis socials.

- Unitats familiars que la seva situació econòmica s’hagi vist greument afectada per causa de força major i degudament justificada.

La resta de noves sol.licituds que no compleixin aquests requisits estaran denegades.

 

Documentació necessària*:

- Full de sol·licitud

- DNI/NIE/PASSAPORT de tots els membres de la unitat familiar

- Si l’alumne/a no disposa de DNI/NIE aportar llibre de família

- Conveni, sentència de divorci o l’acta final de mediació del Departament de Justícia

* Cal aportar tota la documentació ORIGINAL perquè pugui ser correctament escanejada al nostre servei.

 

Tramitació: 

Contacteu amb l'Àrea de Serveis a les Persones

  

Contacte: 

serveispersonals@ccgarraf.cat

93 810 04 11 - 93 810 04 00 (de 9 a 14 h. de dilluns a divendres, dijous també de 16 a 19h)