Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Ajuts de menjador i desplaçament escolars


CONVOCATÒRIA per al curs 2021-2022

 

Termini de sol·licitud finalitzat (del 3 al 28 de maig de 2021) 

 

Resolucions dels ajuts (setembre 2021)

 

Durant el mes de setembre s'estan enviant els missatges amb les resolucions dels ajuts de menjador, al correu electrònic facilitat per la família.

Es poden consultar les llistes (cal el número d'identificació d'alumne/a IDALU) 

 

Resolució dels ajuts individuals de menjador del curs 2021-22 (llistes AIM)

 

El termini per a presentar reclamacions és d’un mes (30 dies) a comptar a partir de l’endemà de la recepció de les notificacions.

La reclamació es pot presentar de manera telemàtica mitjançant instància genèrica (amb certificat digital) o de manera presencial (cal contactar amb el consell comarcal)

En tot cas cal adjuntar la documentació que justifiqui el motiu de la reclamació.

 


 

Competència delegada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat per subvencionar les famílies d’alumnes d’ensenyament obligatori que vulguin o necessitin fer ús del servei de menjador per motius socioeconòmics. El Consell Comarcal del Garraf aprova, cada any, les convocatòries per concedir ajuts de menjador (AIM) i de transport escolar (AIT). Cada convocatòria inclou les bases i la documentació requerida per la concessió dels ajuts.

 

- Ajut individual de menjador escolar (AIM): per a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil escolaritzats en centres educatius sufragats amb fons públics.


- Ajut individual de desplaçament (AID): per a l’alumnat d’educació infantil (2n. Cicle), primària i secundària obligatòria matriculat en un centre proposat pel Departament d’Educació, quan no sigui possible l’establiment d’un servei de transport col·lectiu.
 

Adreçat a:

Alumnat matriculat en centres educatius del Garraf sostinguts amb fons públics. Cal que les famílies interessades sol·licitin els ajuts cada curs escolar.

 

Preu:

La tramitació és gratuïta.

 

Termini:

Finalitzat (del 3 al 28 de maig de 2021)

 

Sol·licituds sobrevingudes: 

Es consideren sol·licituds sobrevingudes aquelles que han estat presentades fora del termini establert en la convocatòria o bé que, durant el curs, les unitats familiars al·leguin que han patit variacions significatives en la seva situació sociofamiliar o econòmica, sol·licitant l’admissió o revisió de la situació inicial del seu expedient, quan concorrin alguna de les següents situacions:

- Nova matrícula.

- Situació sobrevinguda que requereixi l’atenció de serveis socials.

- Unitats familiars que la seva situació econòmica s’hagi vist greument afectada per causa de força major i degudament justificada.

La resta de noves sol.licituds que no compleixin aquests requisits estaran denegades.

 

Documentació necessària*:

- Full de sol·licitud

- DNI/NIE/PASSAPORT de tots els membres de la unitat familiar

- Si l’alumne/a no disposa de DNI/NIE aportar llibre de família

- Conveni, sentència de divorci o l’acta final de mediació del Departament de Justícia

* Cal aportar tota la documentació ORIGINAL perquè pugui ser correctament escanejada al nostre servei.

 

Tramitació: 

Contacteu amb l'Àrea de Serveis a les Persones

  

Contacte: 

serveispersonals@ccgarraf.cat

93 810 04 11 - 93 810 04 00 (de 9 a 14 h. de dilluns a divendres, dijous també de 16 a 19h)