Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

NOU! Ajuts al lloguer per a contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID-19


! Aquest ajut ja no es pot tramitar.

 

! D'acord amb la Resolució TES/1199/2020, de 29 de maig, se suspenen, de forma cautelar, la presentació de sol·licituds d'aquests ajuts, fins que la tramitació i valoració de les sol·licituds ja presentades permetin analitzar la suficiència del crèdit que faci viable la continuació o no de la presentació de noves sol·licituds.

 

La finalitat d'aquests ajuts és resoldre els problemes transitoris de pagament parcial o total del lloguer a causa de l’impacte econòmic i social del COVID-19.

 

Específicament, aquests ajuts també han de servir per fer front a la devolució dels ajuts transitoris de finançament regulats a l’article 9 del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19, quan no es puguin fer front.

 

Aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol altre ajut o prestació per al pagament del lloguer que gestioni l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per les mateixes mensualitats del mateix any. Si el sol·licitant es beneficia d’altres  ajuts al pagament del lloguer, la suma total dels imports  a percebre en un mateix any natural no podrà ser superior a 5.400 euros.