Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Plantilla de personal

La plantilla de personal del Consell Comarcal del Garraf és la relació detallada per cossos, escales, subescales, classes i categories dels funcionaris, personal laboral i eventual.

 

La relació de llocs de treball és l’instrument organitzatiu del Consell Comarcal del Garraf, que inclou la denominació dels llocs, els grups de classificació, els cossos o escales, el sistema de provisió i les retribucions del personal funcionari, laboral i eventual.


A la nostra seu electrònica podeu veure a la plantilla de personal actualitzada i la relació de llocs de treball vigent.