Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Perfil del Contractant

Tal com preveu la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, la Plataforma del Perfil del Contractant es configura com un portal únic d'informació global i integrat per a la difusió de la informació de l'activitat contractual del Consell Comarcal del Garraf. Aquesta plataforma està plantejada com un sistema obert que permet interoperar amb altres sistemes d'informació ja existents.

 

D’acord amb l'article 42.3 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, l'aplicatiu informàtic que suporta els perfils de contractant disposa d'un dispositiu electrònic que permet acreditar fefaentment el moment d'inici de la difusió pública de la informació que s'inclou, possibilitant la publicació segura a Internet amb efectes jurídics, en els termes recollits la Llei 30/2007, esmentada.

 

L'accés a la plataforma es fa mitjançant el vincle d'Enllaços relacionats.