Pla de Mandat 2019-2023

El Consell Comarcal del Garraf neix amb la voluntat de desenvolupar i tirar endavant la Llei d’Organització Comarcal de Catalunya que considera que “la comarca es constitueix com a entitat local de caràcter territorial formada per l’agrupació de municipis contigus. Té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat i autonomia pel compliment del seus objectius. El territori de la comarca és l’àmbit en que el Consell Comarcal exerceix les seves competències i és definit per l’agrupació en termes municipals que l’integren”.

Per altra part, posa especial èmfasi en el Consell d’Alcaldies, com a espai on s’informa de les propostes que són d’interès per als municipis, les seves competències, temes de cooperació, assessorament i coordinació entre els diferents ajuntaments.

Així mateix, és sabut que les comarques es nodreixen d’uns recursos econòmics (ingressos de dret privat, taxes les contribucions especials de dret privat, taxes per la prestació de serveis o la realització d’activitats de la seva competència, les contribucions especials per a l’execució d’obres o per a l’establiment, l’ampliació o la millora de serveis de la competència comarcal, les participacions en impostos de l’estat i de la Generalitat establertes a favor de les comarques, les subvencions i els altres ingressos de dret públic, els procedents d’operacions de crèdit i les multes) que han de permetre abordar les propostes que es desprenen en el Pla de Mandat. En aquest Pla es vol definir i aclarir el finançament dels Consells Comarcals, així com les seves competències.

Fem referència als aspectes legislatius de les comarques del país, en el sentit d’evidenciar que aquest Pla de Mandat quedarà subscrit a les obligacions i competències recollides en aquest articulat. Tanmateix, més enllà de la base jurídica i del marc legal, el Consell Comarcal del Garraf vol recollir els eixos de treball que en conformaran el present i el futur: les actuacions comarcals, programes i serveis per delegació de competències i també la guia de reptes de futur que es plantegen en benefici del territori. En aquest sentit, s’hi expressen criteris, valors i estratègies que considerem han de ser presents durant el període 2019- 2023.

Per altra part, aquest Consell Comarcal planteja l’equilibri entre la gestió competencial i la planificació conjunta i compartida, per tal que aquest territori i les seves ciutats tinguin el protagonisme que es mereixen dins el conjunt del nostre país.

En aquest sentit, el Consell Comarcal del Garraf obre una nova etapa de treball que recull la feina feta per part dels municipis i el propi Consell al territori, i es circumscriu als canvis socials, econòmics i tecnològics que, com a territori i com a país, estem vivint.

Covid-19

Aquest Consell Comarcal i el seu Pla de Mandat s'han vist abocats a adoptar noves prioritats, accions i serveis arran de la Covid-19, des de la fase de confinament iniciada el 15 de març de 2020.

Els ens locals són l’administració més propera a la ciutadania per abordar l'impacte de la crisi social i econòmica que s'obre. En aquest sentit, el Consell Comarcal del Garraf té la voluntat d'adaptar-se a la nova realitat que haurem d'afrontar, de manera especial amb mesures socials i econòmiques per a contribuir a un projecte territorial i social inclusiu i just.

Per altra banda, en el marc de la cooperació ens plantegem reforçar el treball conjunt entre les administracions locals del Garraf i considerem aquesta situació com una oportunitat per a fer canvis, per una millor eficiència i per a potenciar les estratègies de col·laboració entre institucions.

Així mateix, per a assolir les propostes d’aquest pla de mandat i per afrontar aquesta crisi haurem de demanar suport a les administracions superiors, fruit que les administracions locals i comarcals, en el marc de la proximitat i en el marc de les seves competències, esdevindran la porta oberta a la ciutadania.

L'actualització del Pla de Mandat en el marc de la Covid-19 marca com a prioritat l’atenció de les necessitats més urgents de les famílies de la comarca i planteja de manera especial el reforç de les accions comarcals en matèria de serveis socials, ensenyament, ocupació i habitatge.

En aquest sentit, es donarà preferència a la prestació dels serveis socials d’atenció primària, l’acompanyament a la gent gran i a les persones amb dependència, l’atenció a dones en situació de violència masclista, a infants i adolescents en risc, a famílies en situació de vulnerabilitat alimentària i a famílies amb dificultats per al pagament de les despeses de l’habitatge, entre d’altres.

Darrera actualització: 06.06.2023 | 08:59