CREDA - Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius

 

Informació actualitzada curs 2024-2025

Descripció

El CREDA - Centre de Recursos  Educatius per a Deficients Auditius és un servei educatiu del Departament d'Educació que col·labora amb els centres educatius perquè la tasca del professorat s'adeqüi a les necessitats educatives de l'alumnat amb pèrdues auditives permanents o amb greus trastorns del llenguatge.

El CREDA C-IV actua a l’àmbit territorial de la comarca del Garraf, la comarca de l'Alt Penedès i la ciutat de l'Hospitalet. Està composat per diferents professionals: logopedes, audioprotetista i psicopedagoga. La seu central és a Vilanova i la Geltrú, on hi trobareu la direcció del servei, els equips d'acollida, valoració i seguiment, el fons documental i la mediateca.

Àmbits d'actuació i funcions:

  • Alumnat amb dificultats significatives per accedir als aprenentatges escolars derivades de deficiències auditives greus i permanents o trastorns de la parla, el llenguatge o la comunicació:
  • Valoració, control i seguiment periòdic de la pèrdua auditiva i de l'adaptació protètica del alumnes amb pèrdua auditiva.
  • Valoració i seguiment de l'evolució psicopedagògica i lingüística de l'alumnat atès pel CREDA.
  • Intervenció logopèdica en l'alumnat amb deficiències auditives i amb trastorn del llenguatge que determina el marc d'actuació dels CREDA. 

L'atenció en casos de Pèrdua Auditiva es dona des del moment de la detecció, i al llarg de tota l'escolaritat. La intervenció logopèdica es dona mentre sigui necessari al llarg de l'escolaritat.

En els casos de trastorn de llenguatge la intervenció es farà a partir del 2n cicle d'Educació Infantil, i durant el període que s'estableixi, segons necessitats i seguint criteris del marc d'actuació dels CREDA.

  • Les famílies amb fills/es d'aquestes característiques: Acollida, orientació i suport a les famílies. 
  • Centres educatius: Assessorament, orientació i suport a mestres, professors i d'altres professionals que intervenen en el procés educatiu de l'alumne/a.
  • L'entorn educatiu: Catalogació i difusió de recursos educatius adreçats al treball logopèdic i a l'adequació de recursos de l'alumnat amb greus dificultats d'audició, llenguatge i/o comunicació, en col·laboració amb el servei educatiu de zona. Col·laboració amb el servei educatiu de zona en les funcions comunes de formació permanent del professorat en aquells temes que facilitin l'adequació a les necessitats específiques del nostre alumnat.

Com s'arriba al servei?

  • Infants amb Pèrdua Auditiva: derivats per EAP, CDIAP i Serveis Sanitaris que han fet el diagnòstic de sordesa.
  • Alumnes amb Trastorn de Llenguatge: és l'EAP qui fa la detecció de les NEE dels alumnes i orienta la resposta educativa, en cas de necessitar atenció del CREDA, l'EAP fa la demanda al Servei.

Qui i on s'atenen els alumnes?

El CREDA és un servei itinerant. Les logopedes són professionals que donen atenció directa als alumnes a les llars o en els centres docents on estan escolaritzats, dins del context natural de l'escola i tenint en compte els recursos propis del centre (aula de logopèdia, material didàctic, informàtic, bibliogràfic...) amb recursos tècnics i específics del CREDA Comarques IV. En alguns casos, l'atenció es pot donar a la mateixa seu del CREDA.

Dades generals:

Municipi

Tipus de centre:

Públic

C. Sant Pius X, 6 (Escola Pompeu Fabra) - 08800 Vilanova i la Geltrú - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 938 153 733
Fax: 938 153 733
Adreça electrònica: a8910009@xtec.cat
Lloc web: serveiseducatius.xtec.cat/creda-comarques4/
Horari:  
de dilluns a divendres de 9 a 14 i de 15 a 17 h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 08.02.2024 | 16:15