Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Ordenació Territorial

L’àmbit d’Ordenació Territorial engloba un seguit d’actuacions relacionades amb la comarca del Garraf, que passen des de l’impuls d’estudis d’anàlisi i diagnosi fins al seguiment de diversos Plans i Programes que tenen incidència sobre l’àmbit del territori.

 

En aquest marc, s’han impulsat un seguit d’estudis com ara les Proposicions per al Planejament Territorial, o bé els estudis d’infraestructures del Pacte de Sant Martí o sobre el Transport Públic i les Pautes de Mobilitat al Garraf.


També es realitza un seguiment de les principals actuacions d’altres administracions a la comarca del Garraf: Pla Territorial Parcial del Penedès, planificació en matèria de mobilitat, altres plans territorials i sectorials, projectes i programes d’altres administracions amb incidència a la comarca del Garraf. Es realitzen presentacions dels projectes i reunions tècniques i de coordinació entre els municipis per a fer-ne el seguiment.

 

També es fa el seguiment d’actuacions relacionades amb el Pla únic d’obres i serveis de la Generalitat de Catalunya (PUOSC), a partir del que preveu el contingut de cada convocatòria. 

 

 

Funcionament:

A partir de la petició d’altres administracions o de l’estudi i seguiment dels plans i programes.