Guia per a famílies amb fills/es amb TEA

Què haig de fer si el meu fill/a és TEA?

El TEA (Trastorn Espectre Autista) és un trastorn neurològic amb un espectre molt ampli, que es manifesta de forma diferent en cada persona amb aquesta condició.

Es poden detectar algunes característiques en infants en els primers anys i és molt important que s’intervingui el més aviat possible.

Senyals d’alarma de risc de TEA el primer any de vida:

 • Retard del llenguatge.
 • Manca de contacte visual amb les persones.
 • Poc ús de gestos (com assenyalar amb un dit o imitar gestos com picar de mans).
 • Poc seguiment amb la mirada quan un familiar mostra o senyala.
 • Manca de resposta al seu nom (sembla que no escoltin).
 • Estereotípies com girar sobre un mateix, moure els braços, etc.
 • Conductes repetitives.
 • Molèsties davantg els sorolls.
 • Falta de joc simbòlic.
 • Dificultats per regular emocions.

On cal anar?

La intervenció des de ben petits és vital. Si la família, pediatra o la llar d’infants tenen sospites, s’ha de contactar amb el CDIAP (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç). El CDIAP és un servei públic, universal i gratuït que depèn del Departament de Drets Socails, ofereix un servei de prevenció, detecció i diagnòstic per a infants de 0 a 6 anys. Està format per un equip de logopedes, psicòlegs, fisioterapeutes, neuròpates i treballadors socials, i formen un nexe entre les famílies, EAP i les escoles. Elaboren informes i, en cas d'infants amb autisme, realitzen una prova vital per aconseguir el diagnòstic TRA (prova ADOS).

CDIAP GARRAF

C/ Cristòfol Raventós, 1b Baixos. 08800 Vilanova i la Geltrú. Tel: 938 15 64 43. cdiapgarraf@cdiapgarraf.catWeb

Senyals d’alerta TEA: CDIAP GARRAF

CSMIJ

A partir del 6 anys la tasca de teràpies, supervisió i intervenció conjunta amb família, escola i EAP es traspassa al CSMIJ (Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil). Forma part del servei de psiquiatria del Hospital de Sant Joan de Deu d’Esplugues de Llobregat i de la Xarxa d’Atenció Psiquiàtrica infantil i juvenil de Catalunya. Per sol·licitar visita cal portar full de derivació del EAP, pediatra o metge/ssa de capçalera.

Hospital Comarcal Sant Antoni Abad. C/ Sant Josep n 21-23, 2a planta. Vilanova i la Geltrú. Tel: 93 114 95 93 - 93 706 00 12. Web

EAP GARRAF

Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica que dóna suport al professorat i als centres educatius del Garraf en la resposta a la diversitat de l’alumnat i en relació a l'alumnat que presenta necessitats educatives especials, així com a les seves famílies. Treballen conjuntament amb els centres educatius i tots els professionals vinculats, així com les seves famílies per a identificar les necessitats educatives i els suports necessaris per l’alumne/a.

Carrer del Canigó, 2. 08800-Vilanova i la Geltrú. Tel: 938159434  - 938159559. se-garraf@xtec.catWeb

Serveis de suport a famílies, disponibles a les escoles

Suport intensiu escolarització inclusiva (SIEI)

Centres educatius de la comarca amb suport SIEI: 

 • Vilanova i la Geltrú. Escoles: Margalló, Llebetx, Canigó, Sant Jordi, El Cim. Instituts: Escola Pia, Baix a Mar, Lluch i Rafecas, Cabanyes i Dolors Mallafré
 • Sitges. Escola Barrachina. Institut Vinyet. 
 • Cubelles. Escola Vora del mar. Institut Cubelles. 
 • Sant Pere de Ribes. Escoles: Costerets, La Riera, Mediterrània. Instituts: Can Puig, Montgròs.

  Més informació al web del Departament d'Educació

Ajuts econòmics per a famílies amb fills/es amb necessitats especials/discapacitat 

Beca MEC/NEAE     

Cada any l’estat obre un termini per sol·licitar la BECA MEC, aquesta beca permet a la família rebre un suport econòmic per ajudar al cost econòmic de les teràpies privades que necessita l'infant. Per poder sol·licitar-la s’haurà d’acreditar que el nen/a té, com a mínim, el 33% de discapacitat (si està pendent, s’haurà de presentar el document mèdic on acrediti que és TEA). Entre els documents a presentar, s'ha d’adjuntar l'informe segellat per psicòleg/a, logopeda privat, etc. Aquesta beca està vinculada a la renda familiar. 

Tràmits per sol·licitar el reconeixement del grau de  discapacitat i/o dependència

Els dos tràmits es presenten de forma telemàtica o presencial a l’oficina de benestar social. Més informació al web autisme amb futur 

Preparació de la documentació: 

Abans de sol·licitar les 2 ajudes (discapacitat i dependència) prèviament les famílies han de preparar tot un seguit de documents:

 • DNI del nen/a, cc bancari del menor, informes mèdics (CDIAP, CSMIJ, pediatra i centres privats). Tenir fotocòpies per cada sol·licitud.
 • Complimentar el formulari de sol·licitud de dependència.
 • Complimentar el formulari de sol·licitud de discapacitat. 

Tràmit presencial:

Es pot demanar cita a La Plataforma o a l’oficina de Serveis Socials de Vilanova i la Geltrú (amb cita prèvia), on poden facilitar els formularis i donar ajuda sobre com complimentar.

La Plataforma

Carrer de Sant Josep, 16, 08800 Vilanova i la Geltrú. Tel. 93 814 44 81. Correu: laplataforma@aissa.cat

Oficina d'Acció Social

Carrer del Marquesat de Marianao, 2 BX. 08800. Vilanova i la Geltrú. Tel: 93 814 00 00 (ext. 3420) i 93 815 84 43. Correu: ssocials@vilanova.cat

Tràmit telemàtic:

Un cop s'ha presentat la sol·licitud de  reconeixement de la dependència i/o discapacitat, benestar social dona una fotocòpia resguard amb un número de seguiment dels expedients i varis mesos després es contacta per visita de psicòleg/a. 

Discapacitat: 

En el cas de la discapacitat, la valoració es realitza al Centre d’Atenció a la Discapacitat (CAD), format per un equip multi professional on es farà visita el mateix dia amb psicòleg/òloga, treballador/a social.  Ja no cal desplaçar-se a Barcelona, a la planta baixa de La Plataforma, si hi ha actualitzacions en informes de DCIAP/CSMIJ es poden aportar a la visita.  Es fa una petita entrevista al familiar que acompanya al fill/a. Uns mesos després, la família rebrà una carta certificada on indicarà el grau de discapacitat, per rebre ajut econòmic i altres prestacions (mínim 33%).

Després cal tramitar al INSS la sol·licitud per fill/a a càrrec amb discapacitat, per rebre la prestació econòmica, que es rebrà semestralment (gener i juliol) i està exempta de IRPF: Deducció per descendents amb discapacitat a càrrec

Model a complimentar

Avantatges per a persones amb discapacitat

Un cop es rep el grau de discapacitat, s’haurà de tramitar telemàticament la sol·licitud de la targeta de discapacitat 

Dependència: 

Es concerta una cita amb un psicòleg/òloga per fer una entrevista al domicili, amb l’objectiu de fer una primera observació del cas i comprovar les necessitats de l’infant (anar al bany, higiene, vestir-se, crisis conductuals...). Uns mesos després la família rebrpa una carta certificada amb indicació del grau de dependència, que s'estableix segons la necessitat d'ajuda que té una persona per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària: 

 • Grau I. Dependència moderada. Es considera que una persona té un grau de dependència moderada quan necessita ajuda per realitzar diverses activitats bàsiques de la vida diària, almenys una vegada al dia, o té necessitats d'ajuda intermitent o limitada per a la seva autonomia personal. (De vint-i-cinc a quaranta-nou punts al BVD).
 • Grau II. Dependència severa. Es considera que una persona té un grau de dependència severa quan necessita ajuda per a diverses activitats bàsiques de la vida diària dues o tres vegades al dia, però no requereix la presència permanent d'una persona cuidadora o té necessitats d'ajuda extensa per a la seva autonomia personal. (De cinquanta a setanta-quatre punts al BVD).
 • Grau III. Gran dependència. Es considera que una persona té una gran dependència quan necessita ajuda per realitzar diverses activitats bàsiques de la vida diària unes quantes vegades al dia i, per la seva pèrdua total d'autonomia mental o física, necessita la presència indispensable i contínua d'una altra persona o té necessitat d'ajuda generalitzada per a la seva autonomia personal. (Igual o major a setanta-cinc punts al BVD).

Presentació de les sol·licituds:

 • Oficina Benestar Social de Vilanova i la Geltrú. C/ del Forn de Vidre 12. Tel.  93 815 71 59
 • Oficina Benestar Social de Sitges. C/ De Joan Maragall 36. Tel.  93 819 49 94 - benestarsocial@sitges.cat
 • Oficina Benestar Social de Cubelles. Passeig Narcís Bardají 10. Tel  93 895 03 00 (Ext. 512) - ssocials@cubelles.cat
 • Oficina Benestar Social de Canyelles. Ajuntament de Canyelles. Plaça de l'Onze de Setembre, 1. Tel: 938 97 30 11
 • Oficina Benestar Social de Sant Pere de Ribes. Ajuntament de Sant Pere de Ribes. Tel: 93 896 73 00. 
 • Oficina Benestar social d’Olivella. serveissocials@olivella.cat. Tel. 938 968 000

El reconeixement del grau de la discapacitat té efectes des de la data de presentació de la sol·licitud, independentment de la data en què s'emeti la resolució i té validesa a tot l'Estat Espanyol.

Les persones que acreditin el grau de discapacitat poden accedir a diferents prestacions del Departament de Drets Socials:

 • Certificats d’aptitud física per al treball.
 • Dictamen per accedir a la reserva de places per a persones amb discapacitat de les convocatòries als cossos de funcionaris de totes les administracions.
 • Obtenció de la targeta d’aparcament per a vehicles que condueixin/traslladis persones amb discapacitat amb dificultats de mobilitat.
 • Reducció de l’IVA en la matriculació de vehicles.
 • Desgravació de la quantia establerta a l’efecte de la declaració de la renda.
 • Sol·licitud d'habitatges adaptats i subvencions existents per a la compra.
 • Ingrés en residències, centres de dia, assistència al servei de teràpia ocupacional.

Per obtenir més informació us podeu adreçar als centres d'atenció a les persones amb discapacitat (CAD), a les Oficines d'Atenció Ciutadana i a les Oficines d'Afers Socials i Famílies. En cas que la persona a qui se li reconegui una discapacitat vagi a viure a una altra comunitat autònoma, s'haurà d'adreçar al centre que tingui la competència en emetre els reconeixements de discapacitats de la comunitat autònoma on es traslladi i sol·licitar el trasllat del seu expedient. En cas de defunció de la persona titular de l'expedient de discapacitat, cal notificar-ho aportant el certificat de defunció a un centre d'atenció a les persones amb discapacitat (CAD), a una Oficina d'Atenció Ciutadana, o a una de les Oficines d'Afers Socials i Famílies del Departament. També es pot notificar per correu postal adjuntant la documentació acreditativa, o bé de manera telemàtica mitjançant la petició genèrica amb signatura electrònica, adjuntant la documentació acreditativa. 

Altres recursos

 

Unitat d’Atenció a les Famílies i Suport a la Inclusió Educativa
Creada per la Direcció General d’Educació Inclusiva aquesta Uunitat vol ser una via d’acompanyament per a les famílies amb la finalitat d’orientar-les en els circuits relatius a la inclusió en el marc de la xarxa educativa. Aquest recurs té per objectiu crear un canal viu de comunicació i escolta activa amb tots els agents implicats en el procés d’inclusió educativa. Pel que fa a les persones destinatàries, la Unitat és un canal obert a la comunitat educativa en relació a les necessitats de l’alumnat amb necessitats educatives especials i és un element facilitador de la participació activa de les famílies en el sistema educatiu inclusiu. 
Contacte: 
Whatsapp: 677 28 17 58 

CUME - Cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu. 

La CUME és una prestació per a famílies que treballen, i un d’ells ha de reduir part de la jornada laboral per cuidar d’un fill/a a càrrec amb una malaltia, o en cas de família monoparental. No existeix CUME com a tal per al TEA, ja que no es tracta d’una malaltia sinó d’una condició. Tampoc va lligada a la discapacitat o dependència però al llarg dels anys s'han ampliat les categories de malalties, i dins l’opció de psiquiatria alguns casos TEA amb comorbiditat amb conductes del llistat de psiquiatria o comorbiditat amb el llistat de neurologia (com epilèpsia) si poden sol·licitar la CUME. Aquesta prestació es tramita a la Mútua de AT que tingui el pare/mare a l’empresa on treballen, que els facilitarà els formularis i la documentació a complimentar, i haurà d’anar acompanyada d’un informe del pediatra del cap. S’aconsella facilitar al pediatra els informes actualitzats de CDIAP/CSMIJ que es poden enviar online des de la Meva Salut. Aquest ajut es renova cada 2 mesos. La reducció de jornada del familiar pot ser mínim del 50% i màxim del 99%, el familiar treballador rep el 100% del sou (una part l’assumeix l’empresa i l’altra la mútua AT) per tant, té una reducció de jornada però no afecta al sou. Aquest 2022 s’ha aconseguit ampliar l’edat de la CUME, passa de finalitzar als 18 anys a finalitzar als 23 anys del fill/a. Més informació

Targeta sanitària Cuida'm

Aquesta targeta sanitària dona prioritat en l'atenció en CAPs, hospitals, urgències, etc, ja que les persones TEA tenen dificultats davant de situacions de llargs temps d’espera, sales amb molta gent, etc. La targeta s'ha de sol·licitar al CAP un cop es confirma el diagnòstic. Més informació

Beques o suport dels ajuntaments: 

Cada ajuntament pot facilitar beques o suport a alumnes amb discapacitat. Cal consultar el web de cada ajuntament. 

Ajuts per a monitors/es en casals d'estiu: 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ofereix a les famílies amb fills/es amb discapacitat, o bé amb diagnòstic a l’espera de rebre el certificat de discapacitat,l’opció de suport de monitor/a durant el casal d’estiu.

Telèfon: 93 814 00 00 extensió 3034 a la Regidoria d'Infància i Joventut de dilluns a divendres de 10 a 14 h. WhatsApp: 681 28 21 66. Correu electrònic: infancia@vilanova.catMés informació

Associacions: 

Al Garraf existeix l'entitat Autisme amb Futur que agrupa més de 100 famílies amb fills/es TEA, i ofereix suport psicològic, grup d’habilitats socials per diferents grups d’edat, transició a la vida adulta, casal d’estiu, sortides en família, grup d’ajuda mútua, formació a escoles, tallers terapèutics, etc. Actualment la seu és a Vilanova i la Geltrú, gràcies a un local cedit per l’ajuntament.

Adreça: Plaça de la Rajanta s/n. Correu electrònic: info@autismeambfutur.com. Web

Centres privats 

A tot el Garraf hi ha una bona xarxa de professionals de la salut, en el TEA s’aconsella la teràpia ocupacional, per conèixer el perfil sensorial i ajudar a regular; psicòlegs/es per ajudar en la conducta i logopedes en alguns casos.

Pàgines recomanades

Darrera actualització: 05.02.2024 | 09:37
Darrera actualització: 05.02.2024 | 09:37