Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Institut Montgròs


Codi del centre

08063904

Tipus d'ensenyament
ESO i Batxillerat

Línies
3 línies.


Aules /Espais específics
Aules cooperatives a l'ESO i de tutoria al batxillerat. Tots els espais del centre amb connexions WIFI i pissarres digitals, laboratori, aula de tecnologia, aula de música, aula de visual i plàstica, aula de necessitats educatives especials, aula per a la mediació, espai Àgora, pavelló esportiu (amb escenari per representacions artístiques) i pistes exteriors, hort.

Idiomes
Anglès/Alemany, ambdues com a primera llengua.

Activitats extraescolars
Activitats i sortides didàctiques i culturals organitzades arrel de les necessitats dels diferents projectes d'àmbit: lingüístic, cientificotecnològic i social.
Colònies anuals a 1r d'ESO ( immersió en llengua anglesa) i 2n d'ESO (educació emocional); intercanvi en llengua anglesa i/o alemanya (Projecte Erasmus +) a 3r ESO; viatge cultural de final d'ESO a 4t d'ESO (projecte decidit entre el propi alumnat i famílies).

 

Activitats extraescolars cada tarda de dilluns a divendres (16 a 17:30 h.):

* Estudi Assistit: reforç de continguts dels projectes (dilluns tarda).

* Projecte de Voluntariat: tutoria entre iguals (dilluns tarda).

* Associació Esportiva: activitats lúdic-esportives i culturals com futbol, bàsquet, tennis, ball zumba, dansa (hip hop, clàssic, flamenc) esports raqueta (ping-pong, tamborí), vòlei, handbol, escacs, guitarra. 

 
Altres serveis
Menjador escolar diari per alumnat i professorat (cuina pròpia). Bar/cafeteria en l'horari dels esbarjos.
Atenció a l'alumnat nouvingut a través del projecte de centre acollidor.

Grup de Mediació.

Grup d'ECOdelegats.


Projecte educatiu
Objectius general

 

Entenem que els reptes del segle XXI són molt diferents als de temps passats, el centre aposta per la innovació educativa amb un ensenyament basat en l'aprenentatge per tasques globalitzades (projectes) que fomenta el treball autònom, cooperatiu, competencial i amb l'ús crític i creatiu de les noves tecnologies. Així doncs a l'alumnat se li plantegen tres reptes cada trimestre, corresponent a tres grans projectes de treball (lingüístic, cientificotecnològic i social) que ha de resoldre amb l'ajut dels seus companys/es de grup amb el suport del professorat com a guia i orientador/a. Un d'aquests projectes trimestrals es desenvolupa totalment o parcial en llengua estrangera (anglès) i s'han de presentar oralment en acabar el trimestre, donant doncs als coneixements lingüístics molta importància en el centre, juntament amb els de les competències digitals ja que tot el desplegament curricular es vehicula mitjançant tauletes i portàtils.

 

Una tercera línia de treball al centre són els aprenentatges per a una ciutadania europea i del món i aconseguir que els i les alumnes siguin uns ciutadans implicats amb el seu entorn, tan proper com més llunyà, d'una manera participativa i crítica, amb iniciativa i compromís social, en aquest sentit al centre hi ha un Projecte d'Aprenentatge Servei lligat a objectius mediambientals i ecològics (amb l'ONG Garraf Coopera) de cooperació ciutadana (amb institucions del poble com la llar-residència 3a edat el Redós) i amb objectius de solidaritat internacional (amb ONGs diverses); un Projecte d'Agermanament amb una escola de l'Índia (amb la Fundació Vicente Ferrer), un Grup de Solidaritat i un Projecte de Voluntariat (per l'alumnat de batxillerat), entre d'altres iniciatives.

 

Concreció dels objectius generals a través de projectes concrets del centre:

* Xarxa Instituts Innovadors de l’ Institut de Ciències de l’Educació de la  Universitat Autònoma de Barcelona.

* Xarxa d'Escoles Sistèmiques  de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Formació del professorat.

* Tractament Integrat de Llengües (TIL): aprenentatge i ensenyament de les quatre llengües de manera coordinada i unificada.

* Programa d’Inserció Laboral (IES-L): coordinació d’horari d’estudi al centre i de treball ,en empreses facilitades pel centre.

* Projecte ERASMUS+: projecte educatiu en llengua anglesa i alemanya amb països de la comunitat europea.

* Pla integrat de Llengües Estrangeres (PILE): àmbit cientificotecnològic en anglès de primer a quart d'ESO.

* Projecte Aprenentatge Actiu d’Idiomes: Viatge cultural i intercanvi educatiu amb Alemanya.

* Centre examinador CAMBRIDGE ESOL.

* Projecte “School-to-School” (Fundació Vicente Ferrer) d’agermanament amb l’escola Reddypally de l’Índia.

 

Oferta Formativa POSTOBLIGATÒRIA

 

Batxillerat Científic i Tecnològic.

 

Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials

Condicions d’accés: títol ESO.
Titulació que s’obté: títol de Batxillerat.
Durada: 2 cursos acadèmics.
Sortides professionals: estudis universitaris. Cicles formatius de Grau Superior. Món del Treball.


 • Municipi: Sant Pere de Ribes
 • Tipus de centre: Públic
 • Adreça: C. Joan Cuadras i Marcer, 1, - 08810
 • Telèfon: 938 961 220
 • Email: insmontgros@xtec.cat
 • Web: http://www.insmontgros.cat
 • Horari: De dilluns a divendres de 8 a 14:40 h.
 • Xarxes socials:
Centra els elements al mapa

 • Institut Montgròs

  Institut Montgròs