Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Cèdules d'habitabilitat


La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats autoritzades.

 

Les dades que consten a la cèdula són:

  • L’adreça i ubicació de l’habitatge
  • La superfície útil de l’habitatge i de les habitacions
  • Les estances i els espais que componen l’habitatge
  • El llindar màxim d’ocupació
  • La identificació i titulació de la persona tècnica que certificat l’habitabilitat

A la cèdula no figura el nom de la persona propietària. Es tracta d’un document que acredita les condicions objectives d’habitabilitat d’un habitatge, amb independència del seus titulars o ocupants.

 

La cèdula d’habitabilitat és necessària per a transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera transmissió o en posteriors (llevat dels supòsits d’exoneració que preveu la normativa vigent). També serveix per a donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

 

 

Obligacions econòmiques (inclou taxes de la Generalitat de Catalunya i del Consell Comarcal del Garraf):

 

Taxes 2019:

 

Cèdules d’habitabilitat de primera ocupació

 

Preu de la taxa: 

1 habitatge

42,60 € + 12,45 € = 55,05 €

de 2 a 5

26,25 € + 8,55 € = 34,80 €

6 o més

19,65 € + 5,25 € = 24,90 €

 

Cèdules d’habitabilitat de segona ocupació

 

 

Preu de la taxa:

19,65 € + 9,75 € = 29,40 €