Consell Comarcal del Garraf

Cèdules d'habitabilitat


La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats autoritzades.

 

Les dades que consten a la cèdula són:

  • L’adreça i ubicació de l’habitatge
  • La superfície útil de l’habitatge i de les habitacions
  • Les estances i els espais que componen l’habitatge
  • El llindar màxim d’ocupació
  • La identificació i titulació de la persona tècnica que certificat l’habitabilitat

A la cèdula no figura el nom de la persona propietària. Es tracta d’un document que acredita les condicions objectives d’habitabilitat d’un habitatge, amb independència del seus titulars o ocupants.

 

La cèdula d’habitabilitat és necessària per a transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera transmissió o en posteriors (llevat dels supòsits d’exoneració que preveu la normativa vigent). També serveix per a donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

 

 

Obligacions econòmiques (inclou taxes de la Generalitat de Catalunya i del Consell Comarcal del Garraf):

 

Taxes 2018:

 

Cèdules d’habitabilitat de primera ocupació

 

Preu de la taxa: 

1 habitatge

42,60€ + 12,45€ = 55,05€

de 2 a 5

26,25€ + 8,55€ = 34,80€

6 o més

19,65€ + 5,25€ = 24,90€

 

Cèdules d’habitabilitat de segona ocupació

 

 

Preu de la taxa:

19,65€ + 9,75€ = 29,40€


  • Consell Comarcal del Garraf
  • Plaça Beatriu de Claramunt, 5-8
  • 08800 Vilanova i la Geltrú
  • T 93 810 04 00
  • F 93 810 00 55