Consell Comarcal

Pla de Polítiques de Dones

Descripció

 

El Pla Comarcal de Polítiques de Dones del Consell Comarcal del Garraf constitueix un conjunt d’objectius i mesures que permeten desenvolupar una estratègia orientada a millorar i equilibrar la situació de dones i homes en el nostre territori, des del reconeixement de les desigualtats i discriminacions existents per raó de gènere i de la voluntat per transformar aquesta realitat.

 

Tot i que el principi d’igualtat està en la base de les nostres societats democràtiques, i malgrat els progressos legislatius realitzats i haver assolit la igualtat formal, la realitat ens mostra que encara persisteix una visió androcèntrica i es manenten alguns factors que incideixen en la desigualtat d’oportunitats entre homes i dones. Per tant, segueix sent necessària la planificació i el desenvolupament d'actuacions i polítiques encaminades a transformar aquests comportaments socials i a garantir l'equitat de gènere.

 

El Pla planteja cinc línies estratègiques que emmarquen les actuacions transversals a desenvolupar:

 • Compromís amb la igualtat.
 • Acció contra la violència masclista.
 • Coeducació i transmissió d’una cultura igualitària.
 • Reformulació dels treballs i dels temps.  
 • Reconeixement del lideratge i la participació de les dones.

 

Protocol d’Atenció a Dones Víctimes de Violència masclista de Canyelles, Cubelles i Olivella

 

El Protocol d’Atenció a Dones Víctimes de Violència masclista de Canyelles, Cubelles i Olivella, està funcionant des de l’any 2013. L’any 2017 es va fer una revisió del document, a través d'un treball en xarxa entre els i les professionals que hi intervenen.

 

Els objectius generals són:

 • Garantir l’assistència a les dones víctimes de maltractaments, a través d’un seguit de serveis i recursos socials que permetin l’allunyament de la situació de violència i la seva reincorporació a la societat.
 • Establir un document base per als diferents agents implicats en la intervenció en situacions de violència masclista.
 • Evitar la victimització secundària.
 • Facilitar la intervenció coordinada i el treball en xarxa per tal de donar respostes eficaces i eficients a les dones que estan vivint una situació de maltractament.
 • Establir circuïts d’actuació en relació amb les diferents situacions de violència masclista.
 • Facilitar la intervenció en situacions d’urgència a dones que es troben en situació de violència i que necessiten una resposta immediata.
 • Establir mecanismes de revisió, avaluació i seguiment del Protocol
 • Promoure estratègies de prevenció i sensibilització en tots els àmbits, tant institucionals com socials, per tal de transmetre models de relació entre dones i homes basats en la igualtat, el respecte mutu i el diàleg com a via de solució de conflictes.
 • Impulsar accions formatives especialitzades per a totes les persones que participen a la xarxa.

 

Protocols d’actuacions per prevenir la mutilació genital femenina

 

La mutilació genital femenina (MGF) és el nom genèric donat a aquelles pràctiques que impliquen l’extirpació total o parcial dels genitals externs femenins o altres agressions als òrgans genitals de les dones per raons culturals, religioses o d’altres amb finalitat no terapèutica. La MGF es practica en vint-i-sis països africans i en alguns d’Àsia. A Catalunya hi ha moltes famílies que van arribar com a practicants i defensores de la tradició i que avui l’han abandonada, però també és una realitat que hi ha famílies que, per diferents raons, encara la defensen. La mutilació genital femenina és un acte de violència masclista que, sovint, genera complicacions físiques, psicològiques i sexuals en les dones i les nenes.

 

L'any 2001, el Parlament de Catalunya va aprovar una resolució sobre l'adopció de mesures contra la pràctica de la MGF. Aleshores es va constituir un grup interdepartamental que va conduir a la primera edició del Protocol d'actuacions per prevenir la mutilació genital femenina, el juny de 2001. La segona edició, presentada el febrer del 2008, recull l'experiència dels primers cinc anys de la Comissió de Seguiment integrada pels diversos departaments de la Generalitat. També adapta els continguts i actualitza les recomanacions i accions que cal seguir en casos de sospita de risc i en fases preventives, a partir dels canvis normatius del nou Codi penal, de la nova Llei orgànica del poder judicial i del Projecte de llei contra la violència masclista.

 

Protocol d’actuacions per prevenir la mutilació genital femenina. Generalitat de Catalunya

 

 

 

Campanyes

 

"Jo miro la festa amb respecte, i tu?"

 

Campanya de sensibilització adreçada al respecte a les dones en entorns d’oci, impulsada des del Pla de prevenció de drogodependències Traca del Consell Comarcal del Garraf.

 

Cartell Festa amb respecte 

 

“Alt i clar: els homes rebutgem les violències sexuals”

 

Alt i clar: els homes rebutgem les violències sexuals

 

Publicació de la Generalitat de Catalunya adreçada als homes, que desenvolupa, entre d'altres, les següents qüestions:

 • Facilita la reflexió per tal que els homes es posicionin en contra de les violències masclistes i rebutgin clarament les violències sexuals. Alguns dels punts de reflexió giren al voltant del fet que als homes no els agrada que els identifiquin amb la idea que “tots els homes son iguals” i amb el sentiment de vergonya i fàstic pel fet que altres homes siguin capaços d’agredir sexualment les dones.
 • Planteja un pas endavant als homes conscienciats contra la violència masclista i les violències sexuals per tal que demostrin el seu posicionament i actuïn de forma diferent.  Es proposa un trencament amb allò après i legitimat socialment, i endegar noves maneres de relacionar-se afectivament i sexualment, que construeixin relacions realment igualitàries i respectuoses.
 • Exposa que cal una renúncia dels homes als privilegis i als rols que els sistema social patriarcal els ha atorgat simplement perquè son injustos. Si els homes renuncien al masclisme quotidià o les violències sexuals, aquestes desapareixeran de la vida de les dones.
 • Explica que la impulsivitat sexual masculina no és la causa de les violacions, sinó el fet que els homes es creuen amb el dret de poder agredir, abusar, controlar, els cossos, la sexualitat i la vida de les dones.
 • Exposa que tocar el cul a una dona de manera intencionada en un concert o aprofitar les aglomeracions en discoteques per sobrepassar els límits físics també son formes d’agressions sexuals cap a les dones.
 • Proposa la renúncia activa als acudits sexistes, a compartir fotos de caràcter sexual als xats, a dir floretes, a seure amb les cames eixarrancades al metro, a importunar totes les dones a les festes, a veure pornografia que denigra les dones o a dir a un altre home marica com a forma de desprestigiar-lo.
 • També analitza que si un home diu “Jo no sóc masclista, però...”, en realitat està reconeixent que no està disposat a renunciar a privilegis sobre les dones.

“Les dones tenim dret a viure de forma lliure i sense por” 

 

Les dones tenim dret

 

Publicació de la Generalitat de Catalunya, adreçada específicament a les dones, que desenvolupa els següents missatges:

 • “Tu no t’ho has buscat, no has provocat res”. I deixen clar que l’únic responsable de la situació abusiva és l’agressor o assetjador.
 • Facilita exemples de situacions de violències sexuals com les que es poden viure en un transport i l’espai públic, el ciberespai, les relacions d’amistat i de parella, el lloc de treball o el lloc d’estudi.
 • S’hi explica que la vergonya i la culpa son sentiments associats a l’assetjament i les agressions sexuals  perquè les dones estan sotmeses  a una mirada que les jutja constantment.

 

Projectes Coeducació

 

Dotar de valors no sexistes els nois i noies, i també la resta de la ciutadania, esdevé un element fonamental per aconseguir que es produeixin canvis estructurals en la societat, que ens duguin a un món més just i respectuós. Per tal d’aconseguir aquests canvis, treballem per modificar els rols i els estereotips patriarcals que encara perduren a les nostres vides quotidianes, mitjançant accions coeducatives i sensibilitzadores.

 

Tallers per l’alumnat de secundària

 • Tallers de prevenció de les violències, afectivitat-sexualitat i trencament d’estereotips de gènere adreçades a l'alumnat de l’ESO,
 • Tallers per identificar les causes d’actituds abusives entre la població jove, prevenir-les i fomentar valors de la cultura de pau i la noviolència en les relacions interpersonals.
 • Tallers per desmitificar l’amor romàntic.
 • Tallers per repensar la masculinitat.
 • Taller per a empoderar les noies.